Pesti Divatlap, 1845. július-december (14-39. szám)

1845-11-06 / 32. szám

zadban a vitézsége által kitűnt Trautmansdorf grófi család birtokába juta e vár, s van azóta mindig. A várhoz mintegy félórányi távolságra van egy gyógyforrás, mellynek gyógyereje számos gyöngélkedő és egész­séges vendéget vonz annak körébe. Mielőtt tehát regényes keletkezési tör­ténetét előadnám: nem leend érdektelen eleve leírnom, miként találom ez évben e gyógyhelyet. Gleichenbergben nagyszerűséget ma még ne keress. E gyógyhely lényeges érdekessége: forrásvize, melly sétányokkal, diszló szántóföldekkel, s hegylánczolatokkal környezett völgyben buzog fel. Közel hozzá áll a fürdőház, kilencz szobával. A szobának csekélysége miatt — jóllehet a fürdés nem játszik a gyógyfolyamban olly érdekessé­get mint a forrás — néha a fürdeni akarók annyira meggyűlnek, hogy a fürdésnek minden pontos törekvése mellett is, nehéz fürdőhöz jutni. Fölebb valamivel emelkedettebb helyen van a fogadó, 40 szobával és két étteremmel ellátva. Szemben vele magas dombon áll az uj kápolna, mellyel Stájerhon főkormányzója építtetett, s csak ez évben szenteltetett fel, kinek a fogadó jobb oldalánál igen csinos nyári laka van egy dom­bon. A kápolna mellett van a három barátra alapított zárda. Az említetteken kívül van még a forrás kerületében más hét épület, mellyek szinte szállásul szolgálnak a vedégeknek. Kik ezekben már nem kapnak szálást, a környéken félórányira fekvő házakban vagy falukban kénytelnek lakót felvenni. Szálas tekintetében, a vendégek nagy száma miatt, az idén sok zavar és visszaélés történt. Érdekében lehetne a birtokos-részvénytársaságnak e tekintetben szigorúbb intézkedést tenni. Reggel hét órakor öszpontosul az egész vendégsereg a forrásnál; sé­­tálás s enyelgés közben fogyasztja annak vizét. E közben magas kőszik­lán, emelt fedél alatt, zenészek élesztik a társalgást, s hangszereik ke­­délyüditő hangjait a hátul álló hegyek viszhangoztatják. Délben a két teremben gyűlnek össze az ebédelők. Mindkettőben table d’ haute van. Dicséretes említést érdemel a vendéglő étkei ízletessége­, olcsósága­, és a szolgálatiai felügyeléséért. Kellemes kirándulások is kínálkoznak itt az idegenre nézve. Vannak , alkalmas helyek , hol délben szinte jó izű étkekben részesülhetni. Illyenek például: Hofferné, Zampa, Trautmansdorf­ falu, Tafelwirth, Rickers­­burg, Klausen, s­t.­b­ nevű helyek. Kirándulásokról szólván, megemlítendőnek tartom e vidék bájos kies­ségét. Ki a vidékek regényessége által magát kéj ábrándjainak örömest átengedni szereti — mit a bécsi nép annyira istenit: — az, e vidéket szemlélje meg. A környező viruló hegyi erdők, a völgy gyönyöre, a zöld pázsitú mező, és a széthányt kalászos búzaföldek kellemes benyomást tesz­nek itt a lélekre.

Next