Reggeli Délvilág, 1990. október (1. évfolyam, 1-2. szám)

1990-10-30 / 1. szám

Csongrád polgármestere Losoncziné Piroska Réka 1/1. 1990. okt. 30., kedd Ára: 4,30 Ft Orbán nem hazudott, Tárgyán mégis haragudott Módosult a honvédelmi törvény — Segély nyugdíjasoknakf?) Benzinárban evez tovább a kormány Véget kell vetni a Parla­mentben a hisztérikus poli­tizálásnak. Ezt mondták a fiatal demokraták hétfőn délelőtt az Országgyűlés ple­náris ülése előtt tartott saj­tótájékoztatón. Akik a múlt hét végén figyelemmel kísér­ték az eseményeket, s ki tudták hámozni az ok és az okozat bonyolult kötődéseit, azok igencsak kíváncsiak voltak: miképp vélekednek majd a parlamenti pártok a robbanásveszélyes benzin­csatáról és a helyzetet nehe­zen felismerő kormányról? Nyugodtan ülhetünk-e az országgyűlési szócsatát köz­vetítő képernyő elé; avagy van mitől félnünk a békés forradalom újabb szakaszá­ban? S az-e a bűnös, aki ne­vén nevezi a dolgokat, avagy aki ráteszi a födöt a fortyogó fazékra? Kérem, gondolkod­junk! Közösen és vitakészen. A hétfő délutáni plenáris ülés előtt mind a kormány, mind a pártok és a függetle­nek csoportjának egy, egy tagja kifejtette nézetét, ál­láspontját a vasárnap éjsza­ka véget ért országos tiltako­zó mozgalomról. Köszönettel kezdte mondandóját Hor­váth Balázs belügyminisz­ter, a miniszterelnök helyet­tese; az ország népének kö­szönte meg a türelmet, s a hivatásukat teljesítőknek pe­dig munkájukat. Kedvezően ítélte meg, hogy a munka­­vállalói és munkáltatói szer­vezetek tudták megbízóik érdekét képviselni. Ez a jö­vőben megkönnyítheti a Parlament és a kormány együttműködését. Miközben azon örvendezett, hogy a törvényes rend helyreállt, a konfliktus okául az elmúlt 40 év örökségére is hivatko­zott. Arról is szólt, hogy jobb előkészítéssel, kellő tájékoz­tatással nem mélyült volna el ennyire a konfliktus. A kormány levonja ebből a ta­nulságokat. Kónya Imre (MDF) frak­cióvezető megnyugvással vette tudómásul, hogy béké­sen zárult a konfliktus. Az MDF-frakció abban támo­gatta a kormányt, hogy elvi engedményt ne tegyen, a tiltakozás törvénytelen mód­ját mindvégig elutasították. Sajnálkozott azon, hogy vol­tak támogatóik a politikai erők köréből. Végül megkö­szönte a kormány melletti több tízezreid) tömegtünte­tést. — Arról nem tett emlí­tést, hogy ez törvénytelen lett volna. Pető Iván (SZDSZ) ki­mondta; nyílt politikai vál­ság volt, az úteltorlaszolók végső elkeseredettségükben cselekedtek, mert megingott a hit abban, hogy valóban szükséges áldozatot követel tőlük a kormány. Ezért a kormányt rendkívüli felelős­ség terheli. Megtévesztette a legutóbbi választások idején a tömegeket; úgy tett, mint­ha az országnak még lenné­nek erótartalékai a gazda­ságban. A kormány taktiká­zott, ki akarta fárasztani a (Folytatás a 3. oldalon.) Csongrádnak van pol­gármestere — így mondta tegnap délelőtt pontosan 10.40 órakor Murányi László képviselő, a szava­zatszámláló bizottság el­nöke a város önkormány­zati testületének alakuló ülésén. S, hogy ne hagy­juk bizonytalanságban a helybelieket, felrúgva a kronologikus sorrendet, rögtön ideírjuk: Losonczi Zoltánná Piroska Réka lett Csongrád polgármestere. Így tehát Csongrádon is befejeződött az olyan régóta várt rendszerváltás. De ha­ladjunk csak sorban! A Himnusz eléneklése után dr. Sándor Antalné köszöntötte a 19 tagú képviselő-testüle­tet, és a nagy számban meg­jelent vendégeket, meg a történelmi pillanatra kíván­csi lokálpatriótákat. Így fo­galmazott: nagy idők nagy tanúi vagyunk most. A kép­viselő-testület nevében meg­ígérem, hogy egy emberként húzzuk majd a város szeke­rét. Ezután Serege Gábor, a választási bizottság elnöke átadta a megbízólevelet Nagypál Sándor és Szurgent János képviselőknek, mivel személyeikkel összefüggés­ben megszűnt a jogorvoslat. Bejelentették, hogy a kép­viselő-testület ülésein Jakab Márton lesz az etnikai ki­sebbség szószólója. •tié-iS >\ i'i rn | I' '■ -11 'v <■ ■; ■ Az önkormányzat döntött----------------------;-------------------­..... v. }V i * f 'J * A Bruttó 49 ezer forint \ •* %+ £ , z ^ .vjjjjjj.; ^ w ^ \ £;.\í •» > Losoncziné Piroska Réka Még a polgármester-vá­lasztást megelőzően megálla­pították annak munkabérét, mégpedig a miniszteri fize­tés 75 százalékát alapul vé­ve. Így a város polgármes­terének fizetése 49 ezer fo­rint, bruttóban. Ezután jöt­tek a legizgalmasabb pil­lanatok, vagyis a jelölés és a választás. Fülöp Mihály képviselő, az SZDSZ—F idesz nevében azt javasolta, hogy Pászti T. Gyula vállalkozó kisiparost, mérnököt vegyék fel a jelölőlistára. Koncz József képviselő pedig a Ke­reszténydemokrata Néppárt titkáraként indítványozta: a csongrádi születésű pedagó­gus, Losonczi Zoltánné Pi­roska Réka neve js kerüljön fel a listára. A szavazás előtt Loson­cziné Piroska Réka megkö­szönte a csongrádi nép bi­zalmát, és azt mondta: ha őt megválasztják, tisztesség­gel, emberséggel képviseli a várost. Pászti T. Gyula — miként kifejtette — azt sze­retné, ha Csongrád a sok mellőzés után végre kivív­ná a neki járó rangot Miként írtuk az elején, Murányi László ismertette a szavazás eredményét. A kép­viselők közül 12-en Loson­cziné Piroska Rékára vok­soltak, hat szavazatot ka­pott. Pászti T. Gyula (egy ér­vénytelen volt). Megválasztását követően Losonczi Zoltánné polgár­­mester a hideg fej, meleg szív, tiszta kéz elvét mint­egy hitvallásaként említet­te, mielőtt meghatódottan fogadta a gratulációkat. Nem szabad megfeledkezni arról — hangsúlyozta —, hogy eb­ben a városban vannak ak­tív emberek, akik a válasz­tások alkalmával is vissza­húzódtak. Ezt a passzív többséget kell mozgásba hoz­ni. Fontos feladat ebben a városban a félelem nélküli élet megvalósítása; a nyu­galom, a békesség. Molnár József volt tanács­elnök tiszta szívből gratulált a polgármesternek, és azt kívánta neki, hogy valóra tudja váltani a programját. A képviselő-testület a to­vábbiakban úgy döntött: az alpolgármestert és az ön­­kormányzat megyei küldöt­teit a későbbiekben választ­ják meg. B. I. Felnőttünk ? Amikor vasárnap délután többen is föltették a kér­dést az Országos Érdekegyeztető Tanács ülésé­nek utolsó szünetében, hogy most szerintem mi lesz, S2inte mindenki hitetlenül fogadta válaszomat. A2t, hogy szerintem a kormány engedni fog. Szinte mindenki úgy hitte, nem lesz megállapodás, őszintén szólva, bennem is fölvetődött ez a lehetőség, de nem számoltam azzal, hogy így lesz. Nem, mert a kormány, nak egyszerűen nem volt más választása. Tudom, sokan nem hiszik ezután, ha azt mondom, hogy a kormány végül is bölcsen cselekedett. Miért bölcsen, ha egyszer nem volt választása? Mert azért volt, ha irracionális is, s e más választás némely lehe­tőségeit körvonalazta, amikor első lépésben az esti for­dulóban úgy hajtott végre részleges visszavonulást, hogy rendesen elaknásította az kiürített terepet Azaz. olyan nyomást igyekezett hagyni a társadalmon, amely betel­jesíthette volna sok jóslatát. Mondjuk, a vehemens föl­vásárlásra vonatkozóakat Szerencsére, ezután is és ismét bölcsen — engedett a szombati, majd jövő keddi „ár-visszaállítá&i” határidőből. Aligha túlzók, amikor bátorkodom kijelenteni: va­lóban történelmi pillanathoz érkezett el ez az ország- Azzal, hogy — bár erős nyomás alatt — a kormány végül is ésszerű kompromisszumra jutott a társadalom többségét képviselő szervezetekkel, s arról is lemondott, hogy visszavonulási útját elaknásítsa, valamennyiünk tragédiájára. Felnőttünk — adtam e címet, ha kérdőjellel is, en­nek az írásnak. Kérdőjellel, mert e válsághelyzetet több belátással meg is lehetett volna előzni, némi jó­zan ésszel pedig jelentősen rövidíteni. Hogy nem így történt, az baj, ám annál nagyobb szerencse, hogy vé. gül is a józan belátás diadalmaskodott a presztízsszem­pontok fölött De ez csak a kérdés egyik oldala. A másik: a tá­jékoztatás. a hazai és a nemzetközi közvélemény infor­málása. Az ugyanis kevésnek bizonyult, hogy a sajtó nagyobb hányada megpróbált korrekt és kiegyensúlyo­zott képet adni a tiltakozó akciókról, hátterükről és a fejleményekről. Kiderült ugyanis, hogy- — legalábbis amj a tévé szombat esti adásait illeti — meglehetős dezinformáció uralta a tájékoztatást. Olyan verziók ke­rültek ugyanis nyilvánosságra a munkáltatók és a munkavállalók képviseleteinek álláspontjáról és a tár­gyalások eredményeiről, amelyek nem feleltek meg a valóságnak, amely valóságra legföljebb következtetni lehetett. Mindennek eredményeként nemcsak itthon, de kül­földön is hamis kép alakult ki arról, hogy mit is követelnek valójában a megmozdulások részt­vevői. Nem arról volt szó ugyanis — amint azt a cset­­lö-botló információk alapján külföldön hitték —, hogy a magyar társadalom nem hajlandó vállalni a kibon­takozás árát. s fejét a homokba dugva, tiltakozik a vi­lágpiaci hatások érvényesülése ellen. Nem. hanem ar­ról. hogy ez a magyar társadalom érdekképviseleti szer­vei útján tiszta vizet kíván önteni a pohárba — a kormány részéröl. Azaz, szeretné elérni, hogy a gazda­ság liberalizálásának eredményeképpen szembesüljön végre tényleges helyzetével, hogy hozzáláthasson a ki­utak kereséséhez. Ne pedig az folytatódjon, ami az el­múlt rendszert jellemezte, hogy egy kiskorúsított tár. sadalom feje fölött döntenek az ő érdekében. A min­denkori hatalom szája ize szerint. Ezért vallom — s alighanem ez lészen a világ­visszhang —, Vasárnap este kiderült: felnőttünk! Üzemanyaghelyzet Nincs hiány Az ország üzemanyagtöltő állomásainak feltöltöttsége 85 százalékos, tehát nincs benzinhiány — mondotta Sokorai István, az Afor vezérigazgatója hétfőn reg­gel az MTI munkatársának. A kutaknál teljes az üzem­anyag-választék, kivéve a nyugati határszél menti te­rületet, ahol az ólommentes benzinből fórdult elő hiánv. de a hétfői szállításokkal ezt is gyorsan pótolták. Foly­tatják tehát a kutak feltöl­­tését, amely már szombat reggel óta zavartalan, mert rendőri vagy taxis felveze­téssel, továbbá közvetlen megegyezések alapján, min­den torlasznál utat nyitottak az üzemanyag-szállító tank­autók előtt. Az utóbbi na­pokban a gyér fogyasztás miatt, némileg növekedtek az üzemanyag-készletek, és így továbbra is zavartalan kiszolgálást, ellátást tesznek lehetővé. Az Áfor a 21 óra­kor záró töltőállomásoknál még hétfőn, a folyamatosan nyitva tartó kutaknál pedig éjfél után kezdte meg a£ át­árazást. HASZNÁLT CIKKEK VÉTELE, ELADÁSA „ROBINSON'’ használtcikk-kereskedés Hódmezővásárhely, Szántó IC J. u. 17. Tel.: 62/46-400 Ny*v* MMŐ pántokig 9-13,14-18óra*g Kereskedők, vásározók figyelmébe. Holland hportbálásroházati nagykereskedelmi raktár nyűt Síqtdtn, o Fonóján út 14.«. ok \}ilvíS-l5 óráig, telefon: 62111-81512 Elemekből összeállítható fapolcok és műanyag, mo­dern p,’ ’ ~~ Reluxa Mintaboltban. Cí­münk: Makó, Szegedi u. 24. sz. Telefon: 65/11-696, niiWw »«V f-*»»«4»«rá4—-. * . javítása közületeknek is, garanciával. Hibabalelanléa: 162/18-140*» telefonon, vagy 9-17 óráig: Szagod. Patófl S. sgt ’S . .......- - ..................& Akkumulátorok ii/emln­­helyezve nagy választékban kaphatók! 1 év garancia! Kívánságra gépkocsijába h,’v7ore1iiik. . ...„in,, cs tcivpuclyrc szállítjuk. Véró gumiszerv it Hódmezővásárhely. Szántó K J. u 99 (Szentesi út) Tel.. 42-764

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék