Reggeli Délvilág, 1991. november (2. évfolyam, 1-18. szám)

1991-11-11 / 1. szám

Tisztelt Olvasónk! Immár 100 ezer példányszámú, reggeli és olcsóbb a Délvilág. A Reggeli Délvilág. Gyűrűzik a sajtóbotrány: nemhogy eltaposni nem tudtak bennünket, hanem megújultunk. Jó esztendeje rövid ideig már látott fejlécünkkel, a Szegedi Nyomdával összefogva, még arra is vállalkozhatunk, hogy olcsóbb áron, ám nagyobb terjedelemben adjunk Önöknek olvasnivalót. Perben állunk jogos nevünkért, kollégánk őrfi Ferenc és csapatunk két és fél éves munkájának szellemi termékéért. Azért a Délvilágért, melyet föltehetően alpereseink is szállítanak: mindez ne tévessze meg Önöket. Mert a Reggeli Délvilágot a régi gárda készíti, akiknek oly megtisztelő bizalmat szavaznak jó ideje. Kérjük, olvassa el 2. oldalunkon a tárgyilagos, kívülálló Heti Világgazdaság írását. S kérjük, a 3. oldalunkon lévő szelvényt vágja ki, s mielőbb adja át a kézbesítőnek, vagy dobja be a postaládába ingyenesen. Hamarosan értesítjük, hogy előfizetőink között milyen értékes nyereményeket sorsolunk ki. Hevérné kiszúrta a négymilliót Közös lónak túrós háta Baj volt az egyik előterjesztéssel a szentesi ön­kormányzat legutóbbi ülésén. Noha ez a baj telje­sen szokványos a testületi harcoktól terhes minden­napjainkon, amikor pártállástól függően bólintanak rá bizonyos témákra, vagy éppen lesöprik azokat. Nos, itt visszadobták (egyhangúlag) az előterjesztést, de nem ez a lényeg. Inkább az, hogy miért. A vá­lasz, amelyet Hevérné Juhász Anikó képviselőtől kaptunk, tanulságos lehet más településeken is. Az ominózis előterjesztés a Démász Vállalat részvény­­társasággá alakulásáról szólt. Ismeretes, hogy az idevonat­kozó törvény szerint az ön­­kormányzatot illeti meg a földingatlan értékének meg­felelő részvény. Az írásos anyagban négymilliónyira becsülték a vállalat Ady Endre utcai telephelyét. — ön ezt az összeget ki­szúrta. Miért? — Azért, mert az ingatlan nem annyit ér. S nem mind­egy, hogy az önkormányzat milyen értékben részesedik majd a részvényté~'^ágon belül. Ennyire egys~- : an­nak az ingatlannak n ez az értéke! — Gondolom, az- s, mert nagyon jó heli , g, város centrumában van V • — Igen, központi beltö létén. S jóval alacsonyabb a jelenleg kialakult forgalmi értékénél az összeg, melyet a szakértő megállapított mindenféle összehasonlító adat nélkül. — Bár nem ildomos ilyet kérdezni, mi lett volna,, ha ... — mégis megteszem: amennyiben ön nem a föld­hivatalban dolgozik, vajon „átmegy” az előterjesztés? — Semmiféleképpen, hi­szen rajtam kívül is vannak azért tagjai a testületnek, akik foglalkoznak az ilyen ügyekkel. Sőt, egy teljesen kívülálló, laikus szintén tud­ja, hogy milyenek a forgal­mi értékek manapság. — Tehát,, ha ön ne- "Uia­­kozik az előterjesztés, ellen, akkor megteszi más? — Szerintem igen. Bár azt hiszem, nem maga az elő­terjesztés a rossz, hanem a beidegződés: ami közös tu­lajdon, az mindenkié, és eb­ből az következik, hogy sen­kié! És nem figyelünk rá. De hát ez a városé! Nem mindegy: a lakosság vagyo­nára odafigyelünk, vagy nem? Énszerintem előbb­­utóbb kiderül, hogy igenis odafigyelünk. — Mennyit veszítettek volna a szentesiek, ha a képviselőtársaival együtt el­fogadja a határozati javas­latot? — A részvénytársaságba bevitt vagyont, amennyiben nem a tényleges értékén ál­lapítom meg, akkor a tény­leges és elfogadott érték kö­zötti különbözetet veszti a város. Az újabb tárgyalások után most ott tartunk: majdnem a duplája ennek az ingatlannak a tényleges értéke. — Akkor mondhatjuk, hogy közel nyolcmillió fo­rint az első nekifutásra meghatározott négymillióval szemben? — A szakértő — ha jól emlékszem — 1200 forintot állapított meg négyzetméte­renként. Jelenleg úgy néz ki, hogy 1800 forintban ta­lán ' megegyezünk. Azért nem mindegy, mert ez a vá­ros vagyona. — Ezek szerint nem kell az Állami Vagyonügynök­séghez fordulni, hogy dön­tőbíró legyen a szentesi ön­kormányzat és a Démász kö­zött. — Végül is mindkét fél a megegyezésre törekszik. S nem az a cél: a vagyonügy­nökség állapítsa meg az ér­téket. Miként ön is mondta az előzetes telefonbeszélge­tésünk alkalmával: a követ­kező ülésünkön is lesz két ilyen előterjesztés (műsor­szóró vállalat, Tisza Élelmi­szer- és Vegyiáru Kereske­delmi Vállalat. A szerz.) Ugyanígy elfogadhatatlanok. Nem lehet megszavazni a vásárhelyi út mellett négy­zetméterenként 100 forint értéket, meg nem lehet el­fogadni a Szarvasi úton 130- át. Az utóbbinál például bármelyik szakértő viszo­nyíthatott volna ahhoz, hogy ott az önkormányzat 200 forinton felüli áron adott el ingatlanokat. Nem is nagyon érti az ember, honnan veszik ezeket az árakat. Mert manapság 100 forintért már nemigen lehet földet venni, és főleg nem a városban, kövesút mellett, teljesen közművesített terü­leten. S nem szükséges eh­hez földhivatalban dolgozni, csak józan ész kell! — Azt tapasztalom: a tes­tületi üléseken röpdösnek a „labdák” egyik oldalról a másikra, szinte menetrend­szerűen a szócsaták, ám a megalapozott szakmai érve­ket — pártállástól függetle­nül — elfogadják. így van vagy csak így tűnik? *”— Igen, így van. Tulaj­donképpen mi ragyogóan együtt tudunk dolgozni, ha komoly dolgokról van szó. BALÁZSI IRÉN Little Éva Igazán nem tudom, ki, miként van vele — de én valahogy nem igazán szeretnék gyermek lenni ebben a Mária országában ... Annak j idején minden kiskorú különösebb nehézségek nélkül járhatott pl. óvodába. A ma gyerekeire (little Éva » stb.) ezzel szemben az vár, hogy az óvodák egy ré- ; sze bezár, mert kell a pénz a kapitalizmus fölépítésé- jj re, másik része oly drága lesz, hogy csak na, még | szép, hogy nem valutában kell érte fizetni, a barma- 1 dik részébe pedig fölvételiztetni (!!!) kell a gyereket, J és ha nem tudja, ki volt az a Walter von der Vogel- i weide, rásűtik, hogy szellemileg elmaradott, ki vele. | S hogy mi a helyzet az iskolákkal? Az iskolákkal I az a helyzet: régebben minden diák mindenhová jár- 3 hatott, általános, közép-, fő- és legfőbb iskolákba. ] Csakis magát okolhatta, ha nem végzett el valaminő ] stúdiumot, ugyanakkor bizonyos erőkifejtés árán 1 summa cum laude végzett. Ha akart. Ha nem, nem. 1 Most meg?... Most meg az lesz, hogy ha apuci nem I zöldséges, nepper, „vállalkozó” (azaz nem tudja ma- | gából kipréselni a szükséges összeget — még csak | közelébe sem mehet az egyetemnek a gyerek. Amíg 3 pár éve önként s dacból jártak az iskola mellé a diá- I Kok — most majd kényszerűségből teszik. Azután itt vannak a munkahelyek. Azazhogy I nincsenek, mert míg annak idején csak űrhajósként I volt nehéz elhelyezkedni, hisz abból csak kettő kel- j lett, belőlük is csak az egyik repült — ma már örül- 3 bet az egyén, ha ács-állványozónak fölveszik. A mun- | kahelyek a pályakezdőket egykoriban tárt karokkal ] várták — újabban zárt karokkal nem várják. Illető- 9 leg arra használják őket, hogy sakkban tartsák a ré- j gi, tapasztalt, a főnök ellen esetleg lázadozó dolgo- ! zókat: pofa be, mert húsz ember vár a helyedre! Az érem azonban olyan, hogy két oldala van, 9 mely alapján elképzelhető, hogy mégis szeretnék 1 gyermek lenni ebben a Mária országában. Mert mint | a fölsoroltakból észrevehető: ha a társadalom tag- | jainak jelentős hányada nem is született burokban, i de egy nagy, kollektív kupola alatt nőtt föl, amely, | ha nem is volt túl langymeleg, de megvédte őket a | jeges szelektől. Ha szerények is voltak a lehetőségek I — mindenesetre voltak. Olykor kötelezően voltak. 3 Az ember, bizonyos határokon belül, sok mindent | megcsinálhatott, de általában nem csinált semmit, jl elszokott hát a mozgástól. Most meg pislog, mint bé- | ka a kígyóra: mi lesz velünk? Erőkifejtéseket kell | tennünk! Borzalom ... A mostani gyermekek számára ez már aligha 3 lesz újdonatúj. Sőt, ez lesz a természetes, i Nem is csavarja ki nyakukat semmiféle rend- I szerváltás ebben a Mária országában. Of ötért: elnapolva Egyelőre még nenn dönthet az Qfotért Vállalat privati­zációjának kérdésében az Állami Vagyonügynökség — tájékoztatta Bantha Károly, az ÁVÜ illetékese az MTI-it. Bairtha Károly elmondta: az igazgatótanács határozata értelmében addig, amíg vég­érvényesen le nem zárul a jogvita, nem döntenék az Of ötért privatizációjának ügyében. A Fővárosi Bíróság elsőtökön hozott döntése — amivel elutasította a Fotex és a Konitrax kereseteit, va­lamint az Ofatért által be­nyújtott, ténymegállapítást kérő keresetet is — még nem jogerős ítélet. Az ÁVÜ illeté­kesének véleménye szerint nagy valószínűséggel sor ke­rül fellebbezésre, így az ügy még akár tfél évig is eltart­hat, amíg végül megszületik a jogerős ítélet. Ez persze elkerülhető lenne, Ka az ügy­ben érdékelt három fél meg tudna egyezni egymással. A13. MÉGIS SZERENCSÉS NAP, mert a SCHWINN Csepel Kerékpár Szaküzlet november 13-áig meghosszabbítja az ÁRENGEDMÉNYES VÁSÁRT! Cím: Vásárhely, Bajcsy-Zs. u. 37. Telefon: 62/42-032 A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI JÁNOS TÉRI KISÁRUHÁZ AJÁNLATA: HÉTFŐN, KEDDEN, SZERDÁN átmeneti kabátok 30% engedménnyel kaphatók, amíg a készlet tart. 1991/1. _ . ^november hó 11., hétfő . ^ Ára: 6,50 Ft Könyvkereskedők, figyelem! I lAirvnuwiMi «i in Időt és pénzt takaríthat meg, ha szegedi telephelyünkön vásárol, ■ mert - közvetlen kiadói kapcsolatokkal — és monopolcikkekkel ■ rendelkezünk - az ehhez tartozó magasabb árrést - és a budapestivel B egyidejű megjelenést biztosítjuk Önnek. _. Címünk: 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12., Telefon és Fax: 23-787. B Nyitva tartás: hétfő-csütörtök 7.30-15.30, péntek 7.30-13.30 Telefon: 62/56-511 Háztartási fóliatömló 59Ft/tekercs háztartási alufóliatekercs 68Ft/db/10m 780Ft/db/100m Süteményestálcák: 115x165 IFt/db 165x235 2Ft/db 135 x200 1,30 Ft/db 200 x 275 2,60 Ft/db ——• MÁRCIUSTÓL AZONNAL SZÁLLÍTJÁK (Tudósítás a 3. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék