Reggeli Délvilág, 1992. március (3. évfolyam, 52-77. szám)

1992-03-02 / 52. szám

Ötszázezer volt a vérdíj? — Történelmi ipics-apacs — A szegedi Varga Éva fe­jén a korona — Sikeres Budo Gála Ma­kón — Szomorú végjáték Vásárhelyen Ki állítja meg Torgyán Józsefet? Szerencsétlenül indult a nagy találkozó: Dabas hatá­rában tömeges balesetet szenvedett a szegedre igyek­vő konvoj. Két súlyos és egy könnyű sérült nem ju­tott el céljáig, úgyhogy meg­nyugtatom olvasóinkat: Tor­­gyán József hál’ Istennek hiába siratott el több kis­gazdát, s az egyperces né­ma felállás >s fölösleges volt. Arra viszont tökélete­sen megfelelt, hogy a vára­kozásnál még nagyobb oda­adással figyeljék pártjuk elnökét a Sportcsarnokban nyomorgó, és körülötte kol­bászt evő, söröző tagok és szimpatizánsok, illetve más pártok, vagy párton kívüli érdeklődői. Habsburg Ottó köszöntő táviratot küldött a nagy­gyűlésnek, s ez valószínűleg ugyanúgy letörte azokat, akik Torgyán József mosta­Ennyi embert még soha nem láttam az újszegedi Sportcsarnokban (pedig egyszer Neoton-koncertre is elkísértem a lányomat). Kollégákkal próbáltuk meg­becsülni az összegyűlt tömeget: kb. nyolcezren lehet­tek tegnap délelőtt a Független Kisgazda-, Földmun­kás és Polgári Párt országos nagygyűlésén. ni bukásában hittek, mint a hatalmas tömeg, amely jó része több száz kilométerről utazott Szegedre. A „Ha Is­ten velünk, iki ellenünk?” feliratú transzparens alatt törökülésben ültem végig Hatvani Zoltán megnyitó­ját és Torgyán József beszé­dét. Ennyi tapsot, közbekia­bálást, éljenzést, dübörgést csak a régi filmhíradókban láttam, be kell vallanom, kicsit meg is szeppentem. Torgyán Józsefről mondhat bárki bármit, egyet biztosan állíthatok: szónoki képessé­ge, hangulatteremtő ereje, szuggesztivitása . óriási. Rendkívüli módon kihasz­nálja az emberek elégedet­lenségét, mondhatnám, hogy népszerűsége ebből fakad. (Elnézést kérek a szubjek­tivizmusért, ettől kezdve krónikás leszek.) — Azért kellett kiválnunk a koalícióból — mondta Torgyán József —, mert a kormány két év alatt nem valósította meg a rendszer­­váltást. Ami itt megy, az hatalomátmentés. Azért kell most már egyre hangosab­ban felemelni a hangunkat, mert ez a folyamat már a nemzetgazdaságot veszélyez­teti. Megalázó munkanélkü­li-segélyen él 450 ezer em­ber, és megalázó fizetésért robotol több millió. Ezt a nemzetromboló politikát nem engedhetjük tovább! Álljt kell kiáltanunk, mert nem engedhetjük meg, hogy az egész nép elszegényedjen. Össze kell fognunk, de nem azért, hogy a nép hátán né­­hányan fölmásszanak a ha­talomra. A kisgazdapárt most azért állt föl a minisz­teri bársonyszékek biztonsá­gából, hogy az egész magyar nép érdekeit képviselje és megvédje. Várjuk az értel­miségieket, a fiatalokat, a vállalkozókat és a munká­sokat is pártunkba! Jöjjenek mindazok, akik megcsömör­(Folytatás a 3. oldalon) Szirbik nem szavazott a földalatti mozgalomra Szentesen Rébeli a plafonon volt Többször mellékvágányra futott a költségvetési vita a szentesi képviselő-testület péntek délutáni ülé­sén. Volt olyan, amikor már-már felfüggesztették a tárgyalást egy másik, az idei gazdálkodásra ugyancsak kiható téma rendezése érdekében. Ez a Selye-hagyaték fogadásával függ össze. Francia A napirend előtt. dr. Ré­beli Sz. József polgármestei a megyei közgyűlésről beszá­molva, elmondta: legnagyobb megdöbbenésére a derekegy­­házi képviselő azzal hozako­dott elő, hogy a szentesi Esze Tamás laktanyából megyei szociális otthon legyen. Ami­kor ezt meghallotta — így Rébeli dr. — azt hitte, a pla­fonra ugrik. Szerinte mind­ez azért történt, hogy meg­akadályozzák a Selye—Sza­bó-hagyaték Szentesre telepí­tését. Mint köztudott, nem­csak az egykori megyeházát, hanem a laktanyát is át kell adni —, ha megkapja a vá­ros az illetékes minisztériu­moktól — a több millió kö­tetes könyvtárnak. A megyei közgyűlés Rébeli úr mellett szavazott, így jöhet az ado­mány Amerikából. Csakhogy, miként korábban eldöntötték, a volt megyeházát félig ki kell üríteni március idusá­ra. Ám, ez nem megy pénz nélkül. A költségvetésben 5 millió forintot szándéékoztak elkülöníteni azzal: a polgár­­mester a két testületi ülés között szabadon felhasznál­hatja ezt az ott lévő intéz­mények költöztetésére, utóla­gos elszámolással. Csakhogy, ezzel még a polgármester be­osztottja, Terney László fő­építész sem értett egyet, ja­vasolva: 500 ezer forintig dönthessen Rébeli dr. A kép­viselők közül dr. Gombos András kifejtette: hogy az intézmények, hivatalok átte­lepítési tervének ismerete nélkül ő nem támogatja az 5 milliót. Szirbik Imre sem volt hajlandó többmilliós bi­ankócsekket aláírni. A pol­gármester az összeg megsza­vazása érdekében elmondta: itt olyan gyors ügyintézés folyik, amire 40 éve nem volt példa Magyarországon. Terney László a döntést sür­getve, említette, amennyiben nem határoznak most, akkor meghiúsul a Selye-könyvtár. Egyébként sem herdálják el a pénzt, s neki meggyőződé­se: a földhivatal kivételével 500 ezerből elköltöztethetik az ott dolgozókat. Az egy­hangú szavazás eredménye­ként 4,5 milliót elkülönítenek a költségvetésben mindaddig, amíg elkészül a részletes terv a költözés kiadásairól, a félmillióval pedig máris ren­delkezhet a polgármester. Napirend előtt dr. László Ferenc meg nem erősített hí­rek kapcsán, elmondta: Ha tényleg a városházán kapna helyet a magánközjegyző, fontolja meg a polgármester, mert nem biztos, hogy helyes lépés. Hiszen ez magánvállal­kozás, manapság. Rébeli ür elismerte László dr. igazát, ám, a közjegyző elhelyezését — átmenetileg — segíteni kell, a lakosság érdeke is ezt kívánja, ö bízik abban, hogy a közjegyző jól keres majd, és a középület helyett saját irodájában folytatja a mun­káját. A költségvetés tárgyalása során Krajsóczki Sándorné osztályvezető “beszámolt arról, hogy az elmúlt év gazdálko­dása eredményes volt. Az idei tervbe beépítették az át­húzódó beruházásokat. Fél­(Folytatás a 2. oldalon.) Cilvio Berlusconi, az ^ olasz tévéfejedelem, szívesen átvenné a La Cinq (öt) nevű francia tv­­csatornát, és saját ízlése szerint alakítaná át — ír­ja a szombati Kurír. Hoz­záteszi még, hogy Berlus­coni úr 1985 óta irányítja háttérből ezt az akciót Fi­­ninvest befektetési cso­portjával, ;s most ki akar lépni a takarásból, tulaj­donos akarna lenni. Ha ez sikerül, fontos reklámbe­vételekhez jut. Na már most. Mi ebből, ami számunkra különös? A folytatás. Leírja a Ku­rír, hogy a franciák, jó patriótához illően, zúgo­lódni kezdtek, s létrehoz­tak egy alapítványt a La Cinq védelmére. Mitte­­rand elnökhöz intézett le­velükben követelték, hogy a Nemzetgyűlés sürgősen hozzan törvényt, amely le­hetetlenné tenné a fran­cia tömegtájékoztatási eszközök külföldi kézbe kerülését. Ennyi a hír. És a hírháttér? ügy másik, immár francia csoport, a Nice Presse Invest, ha­sonló akcióba kezdett Dél­­magyarországon. Tehette, a sajtóprivatizáció ellent­mondásossága, a mi saj­tótörvényünk változatlan hiánya következtében szabad a vásár. S ha mi, jó patriótákhoz hűen, a magyar részvénytársaság jogaiért száliunk síkra, kemény falakba ütkö­zünk. Ahogy Kölcseyék ír­ták hajdanán; Nos pátri­ám fugimus, saját hazánk­ban bújdosunk... És per­sze ezért mi szégyenkez­zünk unos-untalan. Hiába, no, a franciákat sem ugyanabból az agyagból gyúrták. Az olaszokkal szemben vizet prédikál­nak, velünk szemben meg hajlamosak bort inni? Irha-, bőr-, sertésvelúr­­kabátok, szőrmeáruk tisztítása, festése, javítása minden kedden 10-től 18 óráig. Hódmezővásárhely, dr. Banner János u. 5. V (Hódtói ABC-től 400 méterre.) A CSŐDTÖRVÉNYRŐL ÉS CSŐDELJÁRÁSRÓL egynapos konferencia lesz március 11-én Szegeden. Részvételi díj: 2300 Ft. JELENTKEZÉS: ÁSZ Bt. Síeged, Pf.: 925. 6701 Telefon: 62/54-888 (hétfő, szerda, péntek 10-12 óráig.) Határidő: március 3. IELZETT CERTA o n n ro] MÁRKABOLT BT. ▼ ■ “ 'jj' Szeged, rókusi templom oldalánál. é * II Telefon: 62/25-175. — BÉLYEGZŐKÉSZÍTÉS (Különféle kivitelben). — Gravírozás, kulcsmásolás, mágneskulcs-pótlás. — Szuperbiztos hevederzárak, biztonsági normálzárak. — Minden típusú zárak, lakásokhoz gyári áron kaphatók. — Brano^ajfék. I ...........■ .........■.........--------------------------:------------ --------\ Előnevelt 3,5—4 hetes csirke kapható ! Csongrád megye legkiválóbb alapanyagából, díjtalan házhoz szállítással. fehér hús 43 Ft/db tarka tojófajta 41 Ft/db kéthetes kacsa 68 Ft/db megrendelhető levélben. SIMON JENŐNÉ 6900 Makó. Kolozsvári u. 76. Megrendelt 200 db felett 2 Ft jutalékot adok. cccceccccccoccceccccc | RENDKÍVÜLI TÜZELŐVÁSÁR! j Ismét kapható zsákos bioszén Jj ® 300 Ft/zsák. J zsákos dorogi brikett 350 Ft/zsák. }' J Szenek rendelhetők: ] Dorogi brikett 650 Ft/q j ( Dorogi dió 490 Ft/q ( J; Tatái brikett 730 Ft/q £ J Ingyenes házhoz szállítás. J) e Megrendelhető: Makó, Vaskapu u. 23. < Telefon: 65/12-994 ® rctcrfrrittftfrccccrí' Maros menti nyárfaerdő (volt). írásunk a harmadik oldalon. 1992/52, március 2.. hétfő Ára: 6,50 Ft ^ Habsburg Ottó távirata - Lemondásra szólították föl a kormányt a szegedi nagygyűlésen A REGGELI DÉLVILÁGOT A KÖVETKEZŐ POSTACÍMEN KERESSÉK: SZEGED, 6701, Pf.: 625.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék