Reggeli Délvilág, 1992. november (3. évfolyam, 257-281. szám)

1992-11-02 / 257. szám

Az éhségsztrájk - folytatódik. Az országos méretű csoportos éhségsztrájkot mindaddig nem.fejezzük be, amíg az erkölcsi tiltakozás ezen elkeseredett megnyilvánulásának nem lesz garantált eredménye a kormány és a Parlament részéről. Egyebek között ezt tartalmazza az- országos csoportos éhségsztrájk résztvevőinek nyilatkozata, amelyet a Létminimum Alatt Élők Társaság juttatott el az MTI-hez. Az éhségsztrájkclók megítélése szerint 1993 az egész magyar társadalom legválságosabb éve lesz a szabad választások óta, ha a költségvetési hiány ellensúlyozásának kizárólagos eszközeként bevezetik a tervezett kétkulcsos forgalmiadó-rendszert. Úgy vélik, hogy Kupa Mihály személye alkalmatlan a társadalom valós életviszonyaira épülő új koncepció kidolgozására, s azérinteít néprétegekkel való párbeszédre, ezért felszólítják a pénzügyminisztert: haladéktalanul mondjon le. „A kormány, ha késéssel is, de dolgozza át a költségvetési törvényjavaslatot, tegye elfogadhatóvá az 1993-as esztendő várható nehézségeinek kényszerő áthidalása számára. Vonja vissza a kétkulcsos áfáról szóló tervezetet, és kellő kompenzációval terjessze újból elő.” Csurka megkérdezte Szegeden. (írásunk a 3. oldalon) AKIK SZERETNEK, MESSZE VANNAK, AKIT SZERETEK, MESSZE VAN... 1925-ben, a Tátra fenséges szikláinak tövében Tóth Árpád fölnézett az égre, és látta az Istent, a sorsot, és szívében újra úgy érezte, hogy nincs veszve minden, noha a vers fájdalma múlt időket idézett. Mindez a Palace-ban történt, ahol melankolikus, bús, édes dalt játszott a zene­kar, és a holtak messze voltak, messze... De hát messze vannak-e halottaink? Halottaink, aki­ket szerettünk, akik minket is szerettek? Tudjátok, hol kezdődik a nemzet? A holtaknál. Az a nemzet, amely nem érez kegyeletet halottaiért, halálra ítéltetett. Aki most azt hiszi, hogy ezt is a múlt rendszer hibái, hiányosságai közé sorolom, nagyot téved! Aki halottak napján nem térdel le szülei sírja előtt, aki nem mond imádságot, vagy nem rebeg el egy szívből jövő köszönömöt, az nem érdemli meg, hogy embernek neveztessék. Az én nagyanyám; amikor már régen egyedül élte az életét, halottak napján mindig gyertyát gyújtott az elhunyt családokért, ismerősökért, barátokért. Ült a tükör előtt, hallgatott, és csak egy picinyke láng imbolygott a szobá­ban. Azóta tudom, Magyarországért égette azt a gyertyát, és azokért, akik már régen kint fekszenek a Belvárosi temetőben. Amikor 1972-ben Birkenauban jártam, előtte meg­néztem a szomszédos tábort is, amelyet Auschwitz néven emleget a történelem, és az iszonyat fővárosának nevez. A krematórium falából magammal hoztam egy kormos tég­lát. Halottak napján gyertyát gyűjtök rajta. A szögesdrót­tal bekötött szemű reménytelenekért könyörgök Istenhez. És akkor még nem szóltam azokról, akik Rákosi és Kádár börtöneiben sínylődtek, nem gyújtottam gyertyát azokért, akik a forradalom dicső napjaiban estek el, akik idehaza vagy a nagyvilágban pusztultak el, és mindazokról, akik magyaroknak vallották magukat egészen haláluk percéig. Őrködjön síruk fölött a nemzet lelkiismerte. Ha fejet hajtok családom tagjainak síijai előtt, önkén­telenül is Radnóti Miklós A la Recherche című versének sorai tolulnak számra: "és éltek a holtak, s otthon voltak a foglyok, az eltűnt drága barátok". Békeviselt nemzedék volnánk. Gyásszal, fájdalommal kipróbáltak. Akik még ezen a szent napon is azt érezzük, az ifjúsággal tartoznak nekünk, miközben halottainkra hull a hó. A múló idő menthetetlenül behavazza szeretteinket, a virágos sírokat. Vásárhelyen , a minap az Erzsébet Kórház ünnepségét követően dr. Surján László egészségügyi és népjóléti miniszter lakossági fórumon vett részt a városháza dísz­termében, ahol válaszolt a feltett kérdésekre. Minthogy a rendelkezésre álló idő be­határolt volt, ezért a fórum szervezői kérték, a kérdése­ket idejekorán juttassák el írásban, hogy azok közül a legidőszerűbbekre kaphas­sanak választ. Ismerve az egészségügy­ben dolgozók anyagi helyze­tét, nyilvánvaló volt, hogy az esedékes béremelésre vonatkozóan is kíváncsiak lesznek a tárca vezetőiének a véleményére. Nem véletle­nül, hiszen a 13. fizetésről is beszélnek manapság, mert a törvény erre lehetőséget ad, hogy ezáltal valamelyest enyhítsenek a . gondokon. Surján dr. ezzel kapcsolat­ban immár közhelynek szá­mító magyarázkodásba kez­dett, miszerint az ország na­gyon szegény, következés­képpen az egészségügyben is áldatlan állapotok uralkod­nak. Ettől eltekintve, nem elképzelhetetlen a béremelés, hiszen a minap a Parla­ment illetékes bizottsága tárgyalt a témáról, ám a vég­ső szót természetesen az Or­szággyűlés mondja ki. Nem tartotta szerencsés megol­dásnak, hogy a 13. fizetéssel kapcsolatban törvényt alkot­tak, mert arra a fedezetet először elő kellett volna te-Surján doktor megnyugtatta a vásárhelyi mentősöket És a nyugdíjakat ki fizeti? remteni. A jelen pillanatban azt mutatja az ábra, hogy egyes egészségügyi intézmé­nyek, úgy tűnik, kigazdál­­kodták az erre szánt pénzt, ugyanakkor mások képtele­nek voltak. Ám az idevágó törvény ismeretében érthető, hogy valamennyi egészség­­ügyi dolgozó méltán számít erre a plusz összegre. Végső esetben ezt a pénzt a jövő évi költségvetés terhére ki­fizethetik. Ez viszont sovány v:gusz, hiszen azt jelenti, hogy majd akkor kell vala­milyen módon kigazdálkod­ni, amire — ismervén az adott szituációt — kevés az esély. Akadtak olyanok, akiket a nyugdíjkorhatár növelése körül kialakult ellentmondá­sos vélemények érdekeltek. A miniszter elmondta, hogy erre a nagyon is vitatható lépésre azért lenne szükség, mert az ország — figyelem­be véve jelenlegi anyagi helyzetét — képtelen vállal­ni ennyi nyugdíjasnak az eltartását. Köztudott, hogy Magyarországon minden negyedik ember nyugdíjas, ugyanakkor, például, az ösz­­szehasonlíthatatlanul gazda­gabb Kanadában tíz közül egy kap nyugdíjat, bár ott az átlagéletkor magasabb. A statisztikai adatok szerint, nálunk a férfiak átlagéletko­ra 64, a nőké pedig 73 év. A miniszter éppen ezért, enyhén szólva, nevetséges­nek tartja a nyugdíjkorha­tár növelését, mert ha a statisztikát figyeljük, akkor alig akad férfi, akinek maj­dan nyugdíjat folyósíthat­nak. Sőt, az említett kor­határ előtt meghalnak, mint­hogy azt 65 évre tervezik. Nyilván eme kérdéscsoport komoly vitára ad majd okot a Parlamentben. Dr. Surján László számos szakmai vonatkozású kér­désre is válaszolt, többek között, a házi orvosi szol­gálattal, az üzemi rendelés­sel kapcsolatban. Különböző alternatívákról beszélt, me­lyeknek a realizálása merő­ben változtatna az egész­ségügyben dolgozók, és nem csak azoknak a helyzetén. Nyugati országokban tapasz­talt gyakorlattal példá­lódzóit, melyeknek a nálunk történő alkalmazása csak előnyünkre válhatna: az or­vosokéra, ápolókéra és a betegekére egyaránt. (Folytatás a 3. oldalon.) Bős-Duna-keringő Szombaton a koraesti órá­kig sem fejezte be munká­ját az a Pozsonyban tanács­kozó háromoldalú bizott­ság, amely arra hivatott, hogy helyzetfelmérő jelen­tést adjon az Európai Kö­zösségnek a bősi erőmű je­len pillanatban rögzíthető műszaki állapotáról, és egy­ben a munkálatok felfüg­gesztésének időpontjáról tegyen javaslatot. A harmadik napja mun­kálkodó bizottság üléséről szinte alig szivárgott ki an­nál több értesülés, hogy a „testület szigorúan zárt aj­tók mögött dolgozik, és hogy munkájáról ennél is szigo­rúbb hírzárlatot rendeltek el”. Annyi bizonyos, hogy az Európai Közösséget a dán Jens Christian Refsgaard, Magyarországot Bakonyi Péter, Csehszlovákiát pe­dig Igor Minoha képviseli. Az Európai Közösség szak­értői csoportjának egyik — magát megnevezni nem kí­vánó — tagja az MTI érdek­lődésére telefonon megerő­sítette, hogy a bizottság munkájáról szóló jelentést még nem tudták eljuttatni Brüsszelbe, mert egyelőre még nem készült el. Mind­ebből arra léhet következ­tetni, hogy a zárt ajtók mö­gött valamilyen huzavona folyik. IMI— ■!» I Ilii Mill II HMI I I 'll II I H 'I will III IIMf—IllIWi—BWI Ilin—■■ »II—I Bankbajok — A magyar bankok helyzete — a gazdaság jelen­legi állapotának megfelelően — igen kedvezőtlen — állapította meg az Állami Bankfelügyelet. A pénzinté­zetek minősített hiteleinek aránya az összes kihelyezett kölcsönökhöz képest elérte a 21 százalékot. Ebbe a ka­tegóriába azok a hitelek tartoznak, amelyeknek vissza­fizetése iöbbé-kevésbé bizonytalan. A bankrendszer ál­tal nyújtott összes hitelek állománya jelenleg 1270 mil­liárd forintra tehető. Ebből a minősített hitelek összege 260 milliárd forintot tesz ki. Az első félévben jelentő­sen csökkent a pénzintézetek jövedelmezősége. Ennek hatására a bankok egy része már nem tud eleget tenni a céltartalékképzési kötelezettségének. Az év eleji csődhullám hatására növekedtek meg a bankok gondjai. Ezek jelenleg leginkább úgy érhe­tők tetten, hogy megbomlott a bankok eszközeinek és | forrásainak lejárati összhangja. A pénzintézetek egy ré­­j sze likviditását a bankközi pénzpiacokról felvett köl­csönök révén biztosítja. A bankközi hitelek állománya a pénzintézeti rendszer egészében 177 milliárd forintra tehető. SZOLGÁLTATÓT KERES? SZOLGÁLTATÁST KÍNÁL? [62)322-599-----­­^Tgl Férfiing vásár I * * 37—39 méretig 30%-os engedménnyel kapható. .550 Ft helyett 385 Ft, amíg a készlet tart. János téri Áruház, Vásárhely Jl Vetőburgonya UT-l-es fémzárolt, Kleopátra, Kondor, Desiere kapható. Érd.: Agora Kereskedelmi Kft. Termény bolt, Domaszék, Duna u. 6. Tel.: 62/384-046. r(EGO(CfÓISB ^ TOjnsynsÁn SZEGEDED Tel, yJZIYBRVánY U. 29. j 1992/257. november 2„ hétfő Ára: 8,90 Ft nirn^— TBXl bt. (fU rzeméiY^ TCH6R J f ‘goa/MS-m) 0 FORINTOS KIÁLLÁSSAL VÁRJUK HÍVÁSAIKAT. TAXI-rendelés AUTÓMENTÉS / 341-074 V / 344-870 \ KÖSZÖNJÜK, HOGY VtLUNK UTAZIK!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék