Reggeli Délvilág, 1993. április (4. évfolyam, 76-100. szám)

1993-04-01 / 76. szám

Keleti György Keleti Ferencről - Ká­vébú jócska — Kétezer tonnás ve­szély - Nem volt Metaxa a püspök­ségen — Mikó Diána Csongrádon — Lila haj, szöges dzseki - Heti televí­zió és rádióműsor — Kell-e nekünk autópálya? - Ma fut ki az első hajó 1993/76. április 1., csütörtök Ára: 11,60 Ft Tél a tavaszban? Tavasz a télben? lAvagy nyarat idézünk április elsején? Vásárhelyen mostanában, ha a tűzvédelemre terelődik a téma, akkor bizony, töb­ben képtelenek fékezni in­dulataikat. Felháborodásuk­nak eleddig nem egyszer adtak nyomatékot. Sőt, a polgármester a minap a bel­ügyminiszternél járt, és egyebek között elpanaszolta azt az áldatlan állapotot, amivel az újabb döntések után szembesülnek Tartha­tatlannak tartják azt a hely­zetet, amit a tűzoltóságnál tapasztalnak. A városi tűz­oltó parancsnok puszta té­nyeken alapuló tájékoztató­ján kívül egyéb magyaráza­tot sem kapnak a létszám­­leépítés, a tűzoltóság szá­mára előirányzott összeg fokozatos csökkenésének okáról. — Tulajdonképpen, mi késztette dr. Rapcsák And­rást arra, hogy végső elke­seredésében a belügyminisz­terhez forduljon? — Információink szerint, a tűzoltóság költségvetés­­tervezetének idén március 5-én tartott tárgyalásán szó esett arról, hogy erre az év­re a tavalyi összegnek mmdössze a 86 százaléka Panaszra ment a belügyminiszterhez Rapcsák tüzet fog Sarusi úr a bírósághoz fordult. A történtekről az alábbiakban számol be. — Már 1992 elejétől éreztem, hogy hadjárat fo­lyik ellenem. A fegyelmi jogkört megvonták tőlem, ugyanakkor az anyagi, az erkölcsi felelősség rajtam maradt. — Miért gondolja, hogy öntől szabadulni akartak? — Felajánlották, menjek el, ellenkező esetben fegyel­mit indítanak ellenem. — Mi volt a vétsége? — Nem tudom, általában kifogásoltak ezt is, azt is, de különös módon a fegyel­mi határozatban egyetlen szó sincs a sokat emlegetett leltárhiányról. Ellenben igaz, hogy a kárjegyző­könyveket néhány esetben késedelmesen állítottam ki, egyszer el is maradt, de nem az én hibámból. Más egyebet nem tudtak rám bi­zonyítani, mert nem is volt mit. — Miért hurcolták meg? — A szám miatt. __ j — Igen, igen. Többek kö­zöt: szóvá tettem a főnö­kömnek, Varga Lászlónak, a Kereskedelmi Raktáráru­ház igazgatójának, hogy fe-Kérem, a mai világban nincs pardon, a Tisza Fü­­szértnél pláne. Miközben a kedves vevő szopogatja a méregdrága reklámcsokit a cég zászlaja alatt, perek folynak a bíróságokon. Például Sarusi Jenőé. A sze­gedi Standard Áruház igazgatója (ex!) igen csúful meg­járta a Füszérttel. Tavaly június 1-jén ugyanis rend­kívüli felmondással, elbocsátás fegyelmi büntetéssel sújtották. — A Standard Áruház forgalma nem úgy alakult, ahogy elvárható lett volna. A dolgozók munkáját nem tudta összehangolni, irányí­tani, és hangulati problé­mák 'is felmerültek. — Varga úr, ez túl ál­talános. Közelebbről, mi-Mit kóstál sk szabvány rizs ? Látogatás Tegnap hivatalos látoga­tásra Budapestre érkezett Thomas Klestil, az Osztrák Köztársaság elnöke. Az osztrák államfő Göncz Ár­pád köztársasági elnök meg­hívásának tesz eleget. Tho­mas Klestil elsőként vendég­látójával, Göncz Árpáddal találkozott, majd Antall Jó­zsef miniszterelnökkel ült tárgyalóasztalhoz. Az oszt­rák elnök és a kíséretéhez tartozó személyiségek dél­után megkoszorúzták a Hő­sök terén a Magyar Hősök: Emlékművét, majd Budapest nevezetességeivel ismerked­tek. Este a magyar köztár­sasági elnök adott díszvacso­rát Thomas Klestil tisztele­tére. Fűszerezi a Füszért lesleges volt hajórakomány dohos rizst vásárolni Viet­namban. 'E tétel átcsiszolási költsége: harmincegy-né­hány milliójába került ' a Füszértnek. Továbbá azt sem tartottam etikusnak, hogy az egyébként hitelek­ből élő cég 3,5 milliót ad Varga úr saját vállalkozá­sához. — Ezért akartak öntől szabadulni? — Meggyőződésem sze­rint, igen. — Hol tart most az ügy? — A fegyelmi eljárás el­len jogorvoslatért a mun­kaügyi bírósághoz fordul­tam, ahol a következő ítélet született: „A bíróság köte­lezi az alperest, vagyis a Füszértet, az elmaradt 225 ezer 994 forint munkabér kifizetésére.” Természete­sen kamatostól. Ugyanakkor a felperest, azaz engem visszahelyeztek az eredeti munkakörömbe. — Hogyan reagált mind­erre a Füszért? — Természetesen az íté­let ellen fellebbeztek. * Kíváncsiak voltunk a má­sik fél véleményére is. Var­ga Lászlótól, a kereskedel­­'mi raktárház igazgatójától kértünk eligazítást. — Miért mondtak fel Sarusi Jenőnek? A ben vétett az áruház igaz­gatója? — A vagyonmegállapító leltár eredménye negatív volt, leltárhiány jelentke­zett. — Milyen mértékű hi­ányra bukkantak? — Normán felüli leltárhi­ányt állapítottunk meg. — Erről miért nem tet­tek említést a bíróságon? — Mert a leltárhiány oka akkor még ismeretlen volt. De később mindazt, amit feltártunk a fegyelmiben, okozati összefüggésben áll­hat a leltárhiánnyal. (Folytatás a 2, oldalon.) w ^ 'S Értesítem kedves vásártóimat, hogy éló- és selyemvirág kis- és nagykereskedésemet megkezdtem. Várom kedves vásártóimatl Vásárhely, Petőfi u. 2. sz. alatt nyíló üzletemben. Bartuex Mónika. HIRDESSEN A REGGELI DÉLVILÁGBAN. SZEGED; 6701 Pf.: 625. v Minden korosztálynak talál húsvéti ajándékot! Megérkeztek: a 93-as év fürdőruhái: 1—99 éves korig. Ajánlatunkból: — több mint 60-féle kerékpár, — kerékpár-alkatrészek, — aerobikruhák, fürdőköpenyek, — szabadidőruhák, teniszcipők, — játékok. Kerékpérszakiizlet is Szerviz Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 37. Tel./fax: 62/341-984. . Makói eresz alatt fecskefészkek. írásunk a 3. oldalon. . V;__________________________________________________s tervezhető. De még ennyi se jut a vásárhelyi tűzoltók számára, mert a megyei pa­rancsnokság 7 százalékot, tartalékképzés címén, elvont. Ezek szerint, a tervezhető költségvetés az elmúlt évi felhasználásnak csak 79 szá­zaléka lett. Ehhez még mintegy másfél millió forint bevételt is előírtak a váro­si tűzoltóság részére, ami enyhén szólva, képtelenség. Gazdasági* * elemzések szerint (mivel az áremelkedés finan­szírozására keretet nem kaptak, hovatovább idén bérfejlesztés helyett bérel­vonás történt) várható, hogy az év végére a tömlők, szer­számok, az oltó anyagok stb. tartalékai kimerülnek. Üzemanyag sem lesz elegen­dő. A finanszírozási gondok viszont csak gyarapodnak. Szó volt arról is, hogy a tűzoltóság, várhatóan az idei költségvetés összegei­vel, 1994. január elsejétől az önkormányzathoz kerül. Ez azt jelenti, hogy fejlesztés nélkül önkormányzatunknak a jövő év első negyedében (Folytatás a 2, oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék