Reggeli Délvilág, 1993. május (4. évfolyam, 101-124. szám)

1993-05-03 / 101. szám

Érvénytelenné válhat Különnyilatkozatot tett közzé Athénban a Radovan Karadzic vezette boszniai szerb küldöttség a Vance-Owen terv aláírásakor. A nyilatkozatban a boszniai szerbek hangsúlyozták: a négy rendezési dokumentumon szereplő aláírásuk azonnal érvényte­lenné válik, amennyiben a boszniai szerbek parlamentje május 5-én elutasítja az ENSZ és az EK égisze alatt kidolgozott rendezési elképzeléseket. Karadzicék tudtul adták, hogy amennyiben parlamentjük igent mond a Vance-Owen tervre, a boszniai szerbek készek kinevezni három képviselőt a rendezéssel foglalkozó koordinációs tanácsba, hogy együttműködjenek a béketerv szellemének valóra váltása érdekében. Karadzicék különnyilatkozatukat eljuttatják a volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi konferenciához, kérve, hogy azt tekintsék a konferencia hivatalos dokumentumának. A tűzoltók védőszentje Szent Flórián. Névünnepe ugyan holnap, kedden lesz, de Szegeden a múlt hét végén, pénteken ünnepelték a tűzoltókat, nem is akárhogyan, (írásunk a 10. oidalon.) Átlagbér: 19613 forint A Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Bizott­sága várhatóan mai ülésén dönt annak a 10 milliárd fo­rintnak az elosztásáról, amelyet a költségvetési intézmé­nyek dolgozóinak idei bérrendezésére különített el az Or­szággyűlés. Az érdekeltek bíznak abban, hogy a tavalyi esztendőhöz hasonlóan az oktatásügy mellett az idén is prioritást élvez majd az egészségügy. A szaktárca adatai szerint az egészségügyi átlagbér ma bruttó 19 ezer 613 forint, míg a szakdolgozóknál ugyanez nem éri el a 14 ezer forintot. A járulékok és az adó levonásba után tehát körülbelül a minimálbérnek meg­felelő összeget kap az egészségügyi dolgozók többsége. Szegeden ■BBMHOBHIBinMaHHHKHHBMMniWM Végre igazi májusünnep volt a máj. 1./ Igazi majá­lis — minden politikai töl­tet nélkül. Hogyan? Hogy május elseje azért máig a munka ünnepe? Nos, meg­lehet, viszont nem árt tud­ni: a munkát aligha ünne­pelni kell elsősorban, ha­nem főleg elvégezni, külö­nösen — ha van. És most lássuk, miként is telt Szegeden a ligetbéli majális! Mindenekelőtt: na­gyon. Nagyon megtelt a li­get Új szegeden, az egyéb városrészek jórészt üresen kongtak. A legteljesebb tömegelésben is vigyázni kellett azonban a vásárolt luftballonra, különösen má­sokéra, ami, hogyha szét­durrant valamely hegyes könyök * által, könnyen ke­rült minimum 300 forintjá­ba az adoti, könyöklőnek. Ugyanis, mint észlelhettük, van gázléggömb már, mely ennyibe kerül. . . Most azonban túródjunk tovább a sokadalomban, irány a lacikonyha. Hatvanöt forint tízdekányi kolbász, ugyan­ennyibe került egy hot dog. Virsli, mustárral? Kérem, nyolcvanötért minden to­vábbi nélkül! A csúcsot a giros, ez a fűszeres-egzoti­kus balkáni étek tartotta, amennyiben 98-ért adták, azaz pontban egy százasért, mert ki az, aki visszakér 2 forintot ebben a tömeg­ben?... a hirtelensült ter­mészetesen sört kíván, sem­mi akadálya, megkaphatta az ember, negyvenöttől het­venig. Ha családfenntartó­ként tetszettek a ligetben lenni — vigyázat, gyerek­kel vagyokt —, tapasztal­ták, a zselés cukor, mit megkívánt a csemete tíz dekája 30 pénzt kóstált, aki meg nosztalgiázás okából törökmézet vett magához, szintén harminc pengő fo­rintért (hogy stílszerűek le­gyünk) tehette ezt meg. De korántsem csupán a fák alatt evett-ivott a jónép, a környékbeli vendéglők, lásd a Liget és a Halászpince, (Folytatás a 2. oldalon.) Jól haladnak a tervezett szentesi egyetem előkészüle­ti munkálatai, a könyvtár pár hónap múlva próbaüze­mei, év végére a teljes üzembe helyezésével szá­molnak. Az avató ünnep­ségre meghívták Göncz Ár­pád köztársasági elnököt, aki ígéretet tett arra, hogy eleget tesz a felkérésnek. Dr. Rébeli Sz. József pol­gármester előzetes tájékoz­tatójában a továbbiakban elhangzott, hogy pályázaton elnyert pénz felhasználásá­val megépül a kerékpárút a Csongrádi úton, a tiszai strand irányába. Megtették az első lépeseket a tervezett sportcsarnok megvalósítá­sára is a skivendő utcában, a volt tegezem helyén. A képviselő-testület legutóbbi ülésén ezt követően, gazdál­kodási kérdések kerültek terítékre, majd költségvetési rendeleteket módosítottak. Amint az a beszámolóból is kitűnt, a polgármesteri hiva­tal pincéjében lévő klubhe­lyiség és tárgyaló kialakítá­sára közel 800 ezer forintot költöttek az elmúlt időszak­ban Mint ismeretes, a Csong­­rád Megyei Víz- és Csator­namű Vállalat vagyonának, önkormányzatok tulajdonba adása folyamatban van. A tulajdonoátársak — Hódme­zővásárhely és térsége, va­lamint Mórahalom és térsé­ge kivételével — azon az állásponton vannak, hogy a vállalat működjön tovább, és alakuljon át gazdasági társasággá. Határozatban rögzítették a képviselők, hogy a további működés érdekében a tulajdonba ka­pott közmű és nem közmű vagyonrészt a város önkor­mányzata a vállalatra bízza. A testület vállalja az ala­pítói jogok gyakorlását, Tonnes Károly igazgatót vezető állásában a vállalat átalakulásáig megerősítik. Szükségesnek tartják, hogy az igazgató mellett igazga­tótanács lássa el a vállalat általános vezetését, tagjai­­íak számát 7 főben hatá­rozták meg, Szentes egy fő­vel vesz részt ebben. A polgármester úr ezzel kap­csolatban kijelentette: a vállalati vagyon föltérképe­zése most történt meg, dol­goznak rajta. Az üzemmér­nökségek szerinti vagyonfel­osztás a községek érdekeit sértené. Nagyon fontos az önkormányzatok megegye­zése, és az, hogy becsülete­sen, törvényesen járjanak el ez ügyben. (Folytatás a 3. oldalon.) Ha manapság felsorolná valaki azokat a gondokat, amelyek leginkább nehezí­tik az életünket, kilátása­inkat és jövőképünket, szó­val akkor ezekből biztos nem maradna ki a munka­­nélküliség. Különösen a vi­déki kistelepüléseken, ahol mégcsak munkaalkalom sem kínálkozik a kényszerű élet­váltásra. Ezért is kérdeztük Csong­­rád megye foglalkoztatási gondjairól dr. Farkas László államtitkárt, köztársasági megbízottat. — Tavaly 42 százalékkal növekedett megyénkben a munkanélküliek száma, ami a munkaképes lakosság 12 százaléka. Államtitkár úr, milyen reményt lát a kibon­takozásra? — Meglehetősen pontos képet alkothattam a megyei munkaerőhelyzetről, hiszen ismerőseim is kerülnek ilyen helyzetbe, továbbá pontos statisztikai adatok állnak rendelkezésre. Nyo­masztó gond, hogy egyre többen csak kis összegű jö­vedelempótlékban része­sülnek, és sok az ellátatlan munkanélküli. Kiútként az egyik lehetséges megoldás, ha az eddiginél jóval erő­teljesebben támogatnák a (Folytatás a 3• oldalon.) H^^&unes vászoncipő^fl 35—41-es méretig 720 Ft helyett 504 Ft 30% engedménnyel kapható. |^no, téri Áruház, Mégis éljen (írásunk a 3. oldalon.) május 3., hétfő ■■■ MHB HTv, Vállalkozzon a munkanélküli Nyitány Steinbackban Szentesen tárgyalták y Miért nem pályázott a könyvtárigazgató?

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék