Reggeli Délvilág, 1993. október (4. évfolyam, 229-253. szám)

1993-10-01 / 229. szám

SIKERÜLT A CENTREL-PRÓBA. Sikeresnek minősítette a Centrel-országok villamosenergia-rend­­szerének két napon át tartó önálló kísérleti működését a Magyar Villamos Művek Rt. A szeptember 29-én elindított kísérleti üzem alatt azt vizsgálták, képes-e különböző mértékű zavarásokat kiegyenlíteni önállóan a résztvevő négy ország — Szlovákia, Csehország, Len­gyelország és Magyarország — energiarendszere. A kelet-európai országok egyesített energiarendszerével a kapcsolatot Albertirsánál szakították meg a 750 kilovoltos távvezeték kikapcsolásával. Ezzel megszakadt az Ukrajna felé tartó 380 megawattnyi magyar villamos­­energia-export. A kísérletet közel egyéves előkészítő munka előzte meg. Jelentősége abban áll, hogy bizonyította: a Centrel-egyesülés villamosenergia-rendszerei képesek a saját fogyasztói és erőművi berendezéseikben esetleg keletkező zavarokat önállóan meg­szüntetni. Ez pedig a nyugat-európai rendszerhez való csatlakozás egyik feltétele, amely a tervek szerint 1997-ben válhat valóra. Szentesen is lezajlott a már hagyományosnak mondható Reggeli Délvilág-sakkfesztivál. A Művelő­dési és Ifjúsági Ház klubtermébe nemcsak a szentesi sakkozók jöttek el, hanem olvasóink közül többen, akik szeretik, kedvelik lila újságunkat. A javasolt program szerint a sakkfesztivál kötetlen beszélgetés­sel kezdődött a Reggeli Délvilágról. (7. oldal) A megyei közgyűlés őszi első ülésén érződött, hogy a képviselők régen — nyárelőn — találkoztak egymással, ugyanis a teg­napi munkanapon jóval beszédesebbre sikered­tek a hozzászólások mint korábban. Ha a késő dél­utánba nyúlóan is, azért sikerült az e napra szen­telt valamennyi penzumot teljesíteni. o Mindenekelőtt megvitatták a közgyűlés első félévi gazdál­kodásáról szóló tájékoztatót, majd belemerültek a jövőbe egy területfejlesztési tanul­mányterv kapcsán. Ópuszta­szer térsége komplex fejlesztési tanulmánytervéről van szó, mely a közgyűlés hosszú távú koncepciójába illeszkedve e napokban készült el. A Város­­építési Tudományos és Ter­vező Intézet égisze alatt elké­szült munka kiemelten az ide­genforgalmi fejlesztések szem­pontjából értékeli az adottsá­gokat, fejlesztési szándékokat és a kapcsolódó infrastrukturá­lis ellátottságot, illetve a szük­séges tennivalókat. A tanul­mányterv a Csongrád — 5. számú főút — Szeged és a Tisza által behatárolt térségre ké­szült, 12 települést foglalva ma­gába. Pászti T. Gyula a közgyű­lés területfejlesztési idegenfor­galmi és kommunális bizottsá­gának elnöke szóbeli kiegészí­tésében külön is felhívta a fi­gyelmet a térség eladható­ságára. Azaz, közeledve a hon­foglalás 1100. évfordulójához szükséges egy olyan „étlap” ki­ajánlása, melynek ismeretében egy vállalkozó pontosan tudja milyenek itt az adottságok, mi a települések szándéka, me­lyek a kívánatos fejlesztési célok, a különféle természeti és finanszírozási források. Mind­ezek népszerűsítésére napokon belül kész a tanulmánytervhez kapcsolódó propagandakiad­vány is, benne a térség befekte­(Folytatás a 3. oldalon) Tanácskoztak az egészségügyisek Csongrádon Súlyozott súlymérték Konkoly Jánosnak, Csong­rád nemrégiben megválasztott alpolgármesterének a bökényi rendelőintézet volt az első intézmény a városban, ahová — munkába állása után — el tudott jutni. Beletálalt a nehe­zébe, ugyanis az egészségügyi­sek összdolgozói munkaérte­kezletet tartottak. Mondta is a végén, kicsit zúg a feje a pont­számoktól, a súlyszámoktól, a százalékoktól, mindattól, amit ott hallott. Majd folytatva hozzászólá­sát, kijelentette: „Úgy érzem, nemcsak ez jellemzi Csongrád egészségügyi szolgálatát. Tu­dom, magas színvonalú, em­berséges egészségügyi ellátás van a városban.” Vajon így látják ezt a dolgo­zók is? Lakossági vélemények ismeretében leírhatja az újság­író, talán nem is a szakmai résszel van itt probléma, és fő­ként nem a településen. Visz­­szatérve a munkaértekezlet elejére, dr. Szalay László igazgató-főorvos azzal kezdte beszédét, hogy az egészségügy országos helyzetét, a kormány­zati döntéseket, a finanszírozás módját nem kívánja minősí­teni, sem bírálni. Hiszen az Egyesített Egészségügyi Intéz­mény feladata az, hogy Csong­rádon és vonzáskörzetében az elérhető legmagasabb szakmai színvonalú egészségügyi ellá­tást biztosítsa. És ennek ma eleget tudnak tenni. Ami az orvosi műszerezett­séget illeti, arra most igazán nem lehet panasz. Meglehető­sen hosszú a vásárolt műszerek listája, melyet a főorvos úr fel­sorolt. Többen is megemlítet­ték a Sasakawa Alapítvány tá­mogatását, segítségével olyan nélkülözhetetlen műszerekhez jutott a város, melyeket máskü­lönben nem tudtak volna meg­­(Folytatás a 2. oldalon) t j terméket már 1981-től is 1—) csak előzetes minóség­­' vizsgálat után lehet behozni az országba, illetve forgalmazni, a ma, péntektől érvénybe lépő új minőség-vizsgálati és vámeljárási rendelkezésben mindössze az az újdonság, hogy az engedélyt már a határon kérik, illetve ellenőrzik a vámszervek. A gépkocsiimport ugyancsak október 1-jétől érvé­nyes szigorítását az indokolta: az év első felében a magánimport f 'III" I TriWrr~fl|l'F'^TiTT"'TT''-|-j|[|-|n| iumi'iiIiUMMI Irffl »Ili Rozsdatemető t'li'l AilWJBilll'fUifrIlljrii útján 40 ezer személygépkocsi került az országba, háromnegyed részük hatévesnél idősebb. Ha nem akarunk rozsdatemetővé válni, mindenképpen szükséges a szigorú vámintézkedés, amely­nek értelmében magánforgalom­ban hatévesnél régebbi személy­autó és nyolcévesnél idősebb ha­szonjármű nem hozható be az országba. A rendelet egyébként 2 hét türelmi időt ad abban az eset­ben, ha valaki már megkötött szerződés alapján hozza be a jár­művet. ^T voTadló^é^ TAPÉTAVÁSÁR! I. oszt. PVC-padló 2 m széles 890 Ft/fm-töL Osztályos PVC-padló 2 m széles 690 Ft/fm-től. Habtapéta Grabó 540 Ft helyett 490 Ft/tek. Vásárhely, Szántó K. J. u. 1. és Andrássy u. 54. sz. alatt. AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! Árengedményes tapéta- és PVC-padló-vásár! 2 m széles PVC-padló 790 Ft/fm-től. Tapéta 298 Ft/tek.-tőL Szentes, Kossuth u. 11. (buszpályaudvarral szemben) Makón a Csipkeházban. Autókölcsönzés Rácztól. Szeged, Kossuth L. sgt. 17. Tel: 62/489-289/45. Nissan, Mazda, kisteher- és mikrobuszkölcsönzés. Árufuvarozás és költöztetés bútorszállító IFA-vaL AZ ÖN LARJA <^»úimÁG r - ENGEDMÉNYES KERÉKPÁRVÁSÁR, —- [*7]^ AMÍG A KÉSZLET TART! Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 37. TeL: 62/341-984. /íy®/v/ Hódmezővásárhely, Andrássy u. 12. TeL: 62/344-839. l v/ V>/ Ugyanitt: világszínvonalú amerikai SCOTT kerékpárok (I SINGER varrógépek és tartozékai «l 1 JfJ I JLaA&XKi összeállító gépek (ipari is). sport-ruházat *s='- • ===== ÓRIÁSI LEHETŐSÉG! Termeljen csiperkegombát a KERTÉSZ MG. KFT. folyamatosan biztosít komposzt alapanyagot. A gombát visszavásárolja, széles körű szaktanácsadás. Az alábbi számot hívja 62/341-920 (fax is), 341-999. Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Ta: 1600. Üzenet Westfaljából Vigyázó szemek Ópusztaszeren Lépésben a harmadik körúton (3. oldal)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék