Reggeli Délvilág, 1993. november (4. évfolyam, 254-279. szám)

1993-11-01 / 254. szám

A DÉLSZLÁV HÁBORÚ ÁLDOZATAIÉRT. A Magyar Békeszövetség halottak napja közeledtével tegnap gyertyagyújtással emlékezett a volt Jugoszlávia területén folyó háború áldozataira. A Farkasréti temetőben rendezett megem­lékezésen Köteles György professzor, a szövetség elnöke beszédében hangsúlyozta: a délszláv események ejtette seb nemcsak helyi fájdalmakkal jár. Az seb Európa egészén. Pedig reméltük, hogy a II. világháborúval véget érnek a legkegyetle­nebb és legesztelenebb háborúk, népirtások. És most, ködös eszméktől bűvölten mennek a halálba az ifjak, a felnőttek, pusztul a polgári lakosság. A szerb, a horvát, a muzulmán anya egyformán gyászol, s ahogyan a halál visszafordíthatatlan esemény, úgy az erőszakos halál még megbocsáthatatlan is. Ezért a Magyar Békeszövetség, valamint a törekvéseivel egyet­értő polgárok szomorúan szemlélve, de nem beletörődve a helyzetbe, együtt éreznek a gyászolókkal és a szenvedők­kel 1993 halottak napján is — hangoztatta Köteles György. A raklap fenekére néztek. írásunk a 1 O. oldalon Holnap halottak napján egy gyertyával többet gyújt­hatunk a szegedi Belvárosi temetőben. Van, ki majd apjáért, testvéréért, férjéért gyújtja meg az emlékezés lángját, és van, aki a névtelen hősök emlékezetére állítja a kis viaszdarabot a földre. Ami ettől a pillanattól kezdve már nemcsak gyertya ... (írásunk a 2. oldalon) . Műszeres autóvillamossági javítások, autószerviz, műszaki vizsgára felkiszftés, rövid határidő, garancia, autó- és alkatrészeladás. Piti János és űa /^N Szeged, Liszt u. 15/B/ VÉT \ Telefon: 327-427, l AT J 62/371 -325. IstihelyettBodolay Árkosi lemondott ASzentivánéji álom péntek esti premierje után Árkosi Árpád bejelentette, hogy le­mond művészeti tanácsadói posztjáról. Arkosi tavaly a szín­ház főrendezője volt, de miután konfliktusba keveredett az igaz­gatóval, megvált ettől a poszttól. Közös megegyezéssel művészeti tanácsadóként folytatta munká­ját „külső tagként”, szerződéses jogviszonyban. Feladatköre lé­nyegében a prózai tagozat művé­szi munkájának irányítja volt. Most erről is lemondott. — Itt van zsebemben a levele — mondta a bemutató előadás után Kormos Tibor igazgató. — Még nem bontottam föl, de tu­dom mi van benne. Be fogjuk mutatni Birinszkij . Bohóctánc című darabját. Ezt Padi István rendezte volna, de 6 lemondta a feladatot. Ezek után találtam egy másik rendezőt a darabra: Bodolay Gézát. Árkosi Árpád az ó megbízásával nem értett egyet. Nekem az a feladatom, hogy biz­tosítsam az előadások létrejöttét. Különös hangsúlyt kap ez most, amikor a Szentivánéji betegség miatt késett egy hetet, a My fair lady pedig bombariadó miatt fél­beszakadt. M. T. f VETŐBURGONYA A UT-l-es fémzárolt, Cleopátra, Kondor, Desierre kaphatói Ajánlunk lucernavetőmagot. Agora Rt. Termény bolt. Domaszék, Duna u. 6. Telefon: 62/384-046. •. 50 q feletti vásárlás esetón ^ árengedményt adunk! ^ Hódmezővásárhelyen a Jókai utca 12. szám alatt szép ker­tes házba lépek. Az udva­ron pelenkák kitere­getve. Az ember azt hi­­hetné, nem szobatiszta gyermek éli vígan gond­talan életét. A valóság azonban más. A lakás­ban fekete hajú, erősen őszülő fiút látok ülni be­takargatva, tolókocsi­ban. Kovács Sándor és felesége fogadnak. A szülőket kérem, idézzék fel. hogyan került tolóko­csiba Kovács Krisztián. — 1988. október 15-én 9 óra 30 perckor a kisfiam a Szabad­ság téren, járdán kerékpáro­zott. Valaki rákiáltott az akkor már 10 éves gyerekre: „taka­rodj ki az útra, a járda nem kerékpárút!” Krisztián meg­Thorvald Stoltenberg, a Ju­­goszlávia-konferencia társel­nöke Zágrábból Belgrádba érke­zett, hogy folytassa a délszláv hely­zet rendezésének lehetőségeiről folytatott megbeszéléseit. A diplo­mata zágrábi tanácskozásairól nem közöltek semmit. Stoltenberg korábbi nyilatkoza­taiban a titkos diplomácia mellett foglalt állást, s úgy vélekedett, hogy Titkos diplomácia a délszláv konzultációk során is al­kalmazni lehetne azokat a módsze­reket, amelyek hatékonynak bizo­nyultak az izraeli-palesztin egyezte­tések idején. Stoltenberg állítólag valamilyen skandináviai tanácskozásra gondol, amelyen az érintettek titokban tár­gyalhatnak a délszláv válság általá­nos rendezéséről. Szó van egy nagy­szabású értekezletről is; ennek le­hetőségét azonban Vladislav Jova­­novic jugoszláv külügyminiszter egy interjúban elutasította azzal, hogy Jugoszlávia csak abban az esetben lenne hajlandó részt venni egy ilyen tanácskozáson, ha egyenlő elbánást biztosítanak számára, s feloldanák a Jugoszlávia elleni rendszabályokat. A Pető Intézet elutasította — Nem tud beszélni: mi baja lehet? Másfél évig kómában ijedt, azonnal az úttestre haj­tott, ahol egy személygépkocsi szélvédőjének vágódott. A mentő azonnal a vásárhelyi kórházba szállította, ahol az életmentő feladatokat ellátták. Az orvosok közölték velem, agysérülése és törései vannak. Innen rögtön Szegedre vitték — idézi az apa. — A balesetért kit tesznek fe­lelőssé? — Aki kizavarta a gyereket a járdáról. A gépkocsi vezetője nem tehet semmiről, hiszen ab­ban az időben kb. 3-4 méter magas, gondozatlan sövény vá­lasztotta el a járdát az úttól. így sem a gyerek, sem pedig a gépkocsi vezetője nem láthat­ták egymást. — Mi történt azután, hogy Szegedre került? — Öt hétig volt a klinikán, az orvosok mondták, élet-halál között van a fiam. Szegedről visszakerült Vásárhelyre. — Másfél évig kómában fe­küdt — veszi át a szót az édes­anyja. — Később Budakeszire vittük, ahová jelenleg is folya­matosan járunk. Közben az Amerikai úti Idegsebészeten megműtötték a koponyáját, még mindig kómás .állapotá­ban. (Folytatás a 3. oldalon) Most, hogy „őszbe csava­rodik a természet feje”, a fák, bokrok büszke díszeiket rozsdálló szőnyegként terítik elénk, figyelmeztetnek az elmú­lásra. Még imitt-amott virá­gokat simogat a Nap melen­gető sugara, birsalmaillatot visz az ggyre csípősebb szellő. Körei Boszniához, a gyűlölet poklához, rohanó hétköznapjaink sodrában ünnepre készülünk. Hősi halottaink, s az áldozatok emlékét őrizvén kopjafákat, mementókat állítunk szerte az országban. Virágokat gyűjtünk csokorba, koszo­rúkat fonunk, s könnyező szemekkel mormolunk imát kedves halottaink fejfái előtt. Közben tőlünk alig né­hány kilométerrel odébb ro­pognak a fegyverek. Szapo­rodnak a sírhantok: az ártat­lanoké és az alig néhány évét élt gyermekeké.. Kis te-SSSSSEBEBCMMHRRMMMMMMNMIIMDIMHHNSRI temük fölött már nincs, s talán soha nem is lesz, aki gyertyát, mécslángot gyújt­son. Azokat a fényeket, amelyek a hívő emberek számára az örök élet re­ménységét hirdetik. Sorsom hozta úgy, a mi­nap repülőgépről csodálhat­tam Amszterdam és Buda­pest között Európa szép tá­jait. Hál' Istennek, amerre pillanthattam béke és nyu­galom honolt. A csinos légi-Gyertyák kisasszonyok friss újságokat kínálgattak az ebéd és az üdítő előtt. Nekem az Új Magyarország című napilap jutott, amelynek 3. oldalán Tordon Ákos kiáltja: „ame­lyet még nem kiáltott eléggé világgá a világ: Ne lőjetek a gyerekekre!” Vajon meghallják-e, akik emberi formájukat már csak külsőségükben őrzik, vadál­latként lőnek, ölnek, erő­szakolnak és pusztítanak. Könyörtelenül fiatalokat, öregeket, csecsemőket. Megállíthatja-e még valaki, tompíthatja-e puskacsövük torkolatlángját? Budapesten a Fővárosi Temetkezési Intézet holnap, halottak nap­ján — három köztemetőben — hatalmas fehér kereszte­ket állít. A figyelmeztető hófehér felkiáltójelek tövé­ben ki-ki gyertyákat gyújt­hat. Csatlakozzunk e szán­dékhoz, aki tud, imádkoz­zék a halott gyermekekért. S azokért is, akik lőszert vesznek kezükbe. Isten ir­­galmazzon nekik. PVC-PADLÓ- és TAPÉTA VÁSÁR! 2 m széles PVC-padló I. oszt. 890 Ft/fm-től osztályos 690 Ft/fm-től 1.3 m széles PVC-padló 390 Ft/fm-től. 1.4 m széles PVC-padló 790 Ft/fm-től. HABOSÍTOTT TAPÉTA 540 Ft helyett 490 Ft/tek. Egyéb tapéták 298 Ft/tek.-től. Vásárhely, Szántó K. J. u. 1. és a Andrássy u. 54. sz alatti szaküzletekben. RENDKÍVÜLI PVC-PADLÓ-KIÁRUSÍTÁS1 30-40% ENGEDMÉNNYEL! Habalátétes vastag Grabó PVC-padlókat 790 Ft-ért veheti-viheti, amíg a készlet tart! Habtapéták 640 Ft helyett 490 Ft/tek. t Habtapéták II. osztályú 360 Ft/tek. Szeged, Kálvin tér 2. Üzletház. Vásárhely, Szántó K. J. u. 1. és az Andrássy u. 54. alatt. 1993/254. november 1., hétfő Ára: 11,60 Ft

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék