Reggeli Délvilág, 1993. december (4. évfolyam, 280-305. szám)

1993-12-01 / 280. szám

Emelkedhetnek a közalkalmazotti bérek. Két óra alatt több mint 200 módosító indítvány sorsáról döntött az Országgyűlés a költségvetési törvényjavaslat határozathozatala során. A képviselők több­sége rendre megszavazta a kormány által is támogatott javaslatokat, és nemmel voksolt olyan indítványoknál, amelyeket a kormány nem kívánt elfogadni. így például az Érdekegyeztető Tanácsban született megállapodásnak megfelelően módosították a képviselők a munkaadói járulék mértékét. A Bérgarancia Alap részére kell elkülöníteni határozatuk szerint a bruttó munkabérek 0,3 százalékát, amit a munkaadói járulék felett fizetnek a munkaadók. Ezentúl a munkaadói járulék 7,2 százalék, a munkavállalói járulék pedig 1,5 százalék lesz jövőre. Az önkormányzatok költségvetésénél támogatták az eredeti tervezetnél viszonylag magasabb mértékű állami hozzájárulást. Azoknál az önkormányzatoknál, ahol a személyi jövedelemadóból az átlagosnál kevesebb bevétele van az önkormány­zatoknak, emelkedik az úgynevezett szja-hozzájárulás. Maximális értéke közsé­geknél 2, városoknál pedig 20 millió forint lesz jövőre. Ugyanakkor elvetették azt a szabaddemokrata indítványt, amely az önkormányzatok részesedését a személyijövedelemadó-bevételekből a jelenlegi 30-ról 35 százalékra kívánta növelni. A közalkalmazotti törvény végrehajtására az önkormányzatok mintegy 8 milliárd forintra számíthatnak, és mintegy 600 millió forintot terveztek be a honatyák kamattámogatásra, amit szintén az önkormányzatok vehetnének igénybe, amennyiben kölcsönt vesznek fel a közalkalmazotti béreknek a törvény által meghatározott mértékre való emeléséhez. iawffi'iniiiwi.1 hu ■-i'-uu.-jlbuwh . i.i Munkahelyet is mellé Szentesen Hajléktalanok hajléka A Kurca-parti településen is sok a talajt veszített szerencsét­len, akiknek egy része önhibá­ján kívül került lehetetlen hely­zetbe. Míg mások nagyon is tehetnek arról, hogy ennyire a perifériára szorultak. Nos, ők kopogtatnak kétségbeesetten a gondozási központnál, az idő­sek klubjánál, illetve a városhá­zán. Ám a szociális intézmé­nyek még rövid időre sem tud­nak szállást adni nekik. Az in­tézményesített gondoskodás feltételeit az önkormányzatnak kell megteremteni. Ezt viszont nem lehet tűzoltómunkával elérni: megelőzésre van szük­ség, mégpedig annak érdeké­ben, hogy a rászorultak ne tör­jenek fel üres lakásokat, tanyá­kat, nyaralókat. A szentesi képviselő-testület a probléma szőnyeg alá söprése helyett a szociális törvény ide vonatkozó előírásából indult ki, miszerint a 30 ezernél na­­(Folytatás a 2. oldalon) A vásárhelyi önkor­mányzat ° közgyűlésé­nek december 6-ára ter­vezett ülésén egyebek közt a helyi rendeletek módosítása, újnak a megalkotása mellett napirenden szerepei a piac rendezési tervének a módosítása is. Ez utóbbi témakörrel már többször foglalkoztunk lapunk hasábjain, mivel a kerékpárút építése miatt, a 47-es út mellett, szükségszerűvé vált 11 pavilonnak a lebontása. Emiatt a pavilontulajdo­nosok tiltakoztak, hi­szen kárvallottaknak érezték magukat. A közgyűlés idén, szeptem­ber 6-án határozatban utasí­­tota dr. Dubecz György jegyzőt, gondoskodjanak a piac rendezési tervének mó­dosításáról. Ezáltal a 11 érin­­- ------- 1 Női pamutpizsama I jy J4M-FT helyett 826 Ft “ 30% engedménnyel kapható. Női pamut alsónadrág helyett 78 Ft reklámáron kapható. ^ j János téri Áruház, Vásár^^J^ gIBIIWIWiWiWIIIIMAIIWlil.JiWW Elkészült a rendezési terv Vásárhelyen Vacakolnak a piaccal tett elárusítónak biztosítsanak a piac területén telkeket az új pavilonok felépítéséhez. A rendezési terv módosítása azóta elkészült. Erről monda­nak véleményt a képviselők a hétfői közgyűlésen. Miként az a javaslatból kiderül, all pa­vilonhelyen túl további beépí­tési lehetőségeket is megjelöl­tek. Tették ezt abból a meg­fontolásból, hogy a már ko­rábban lebontott pavilonok tulajdonosai számára is csere­területet szavatolhassanak. Miután ezeknek az igények­nek is eleget tesznek, akkor kerülhet sor a fennmaradó te­rületek pályázati úton történő értékesítésére. Az igényeket a műszaki irodához kell benyúj­tani, amikor a közgyűlés jóvá­hagyja a rendezési terv módo­sítását. Miközben a terv módosítá­zaton dolgoztak, annak a fela­datnak is igyekeztek eleget tenni, hogy egyezségre jussa­nak az érintettekkel a kártala­nítási érték meghatározásá­ban. Ám ezek a tárgyalások még folyamatban vannak, mert az összeg nagyságának meghatározásához a közgyű­lés jóváhagyása szükségelte­tik. Olyan javaslatot terjesz­tettek elő, miszerint a közgyű­lés úgy módosítsa korábbi ha­tározatát, hogy a kártalanítási eljárás keretében a csereterü­let biztosítása mellett pénzbeli kártalanítás felajánlásával follyanak az egyezségi tárgya­lások. A polgármesteri hivatal állítólag attól sem zárkózik el, hogy a már említett pavilontu­lajdonosok ne akkora összeget kapjanak, mint amennyiről korábban szó esett, hanem an­nál méltányosabbat. Hogy vé­gül mennyi pénzt kaphatnak a pavilontulajdonosok, hama­rosan erről is megbizonyosod­hatunk. (pusztakeresztúri) snról szóló közsvűlcsi hntnro-Már nyáron is vacakoltak A fiatal nő izgatottságá­ban egyik cigarettáról gyújt a másikra, mi­közben megállás nélkül foly­nak a könnyei. Egy angol dokumentumfilmet nézünk, ahol ez a vonzó teremtés el­meséli anyja közeli halálát. Édesanyja már régebb óta ágyban fekvő betegként élt veíe, de remekül megértet­ték egymást így is. Ö leg­alább is úgy véti, az egyetlen ember távozott anyjával az élők közül, akinek ő valóban fontos volt, akit ő mindenki-, nél jobban szeretett. Ahogy anyjának állapota romlott, úgy nőttek fájdal­mai egyre elviselhetetle­nebbé. Kapott ugyan csillapí­tókat, nyugtátokat, de ezek mind kevésbé használtak. És neki egyszer csak az a ször­nyű képzete támadt, hátha arra kéri majd anyja: éjjelre hagyja ott ágya mellett, elér­hető távolságra a teli gyógyszeres fiolát... Amikor először gondolt erre, azonnal elvetette ezt a félelmét, hi­szen anyja bizonyosan nem hozná őt ilyen rettenetes helyzetbe! Azután teltek a kérte, enyhítse pokoli kín­jait, segítsen neki. Mozdulatai megdermed­tek, még a szívverése is lelas­sult, azt ismételgette magá­ban, hogy ez nem lehet igaz. Ölni szeretetből napok, és benne csak egyre dagadt a rémület: ugyan mit fog tenni, ha ez a kérés mégis elhangzik? Már úgy búcsú­zott minden este a betegtől, mint a tolvaj, szinte kisurrant szobájából, csak nehogy szó essék az éjszakáról... És hiába nem beszéltek erről, hiába igyekezett minden mó­don elterelni erről a rémisztő gondolatról esténként figyel­mét — egyszer csak meghal­lotta a szavakat. Anyja arra Reszketett félelmében. Azu­tán anyja mélyen a szemébe nézett, és azt mondta neki: én biztos vagyok benne, hogy te segítesz nekem. Mi mindig értettük egymást, tette hozzá nyomatékkal. És másnap reggel, amikor a halott der­medt tagjait igazgatta, ellen­állhatatlan kényszertől hajtva közölte anyjuk utolsó kívánságát szintén fölnőtt testvéreivel. Azóta gyilkos­sággal vádolják, kényszerí­tették is, maga is akarta. hogy följelentse önmagát, de a bíró fölmentette a vád alól. Eddig tart a film története. Ezután megkérdeznek kü­lönféle egyházi embereket — zsidó rabbit, evangélikus lel­készt, ferences atyát és máso­kat —, mondjanak véle­ményt a történtekről. Megte­szik, méghozzá igazán visz­­szafogottan, nem hivalko­dóan. Az öngyilkosságot minden világvallás elítéli, eb­ben nincs különbség. Igaz, egyesek szerint a tragédia be­következtében jelentős sze­repe volt annak is, hogy ma­gára maradt ez a fiatal nő a problémájával. Ha képzett lelki vezetőhöz fordult volna és az megsegítette volna, ak­kor talán... Csak az eszelős kérdés mered elénk: lehet­séges szeretetből ölni? Lépcsősen 98 millió forintos alaptőkével. 100 százalékban svájci tulajdon­nal leányvállalatot alapított Buda­pesten a zürichi székhelyű Emil Frey-csoport, azzal a céllal, hogy Magyarországon Toyota és Chrysler típusú személygépko­csikat értékesítsen. A tegnapi saj­tótájékoztatón elmondták, hogy vezető helyet szeretnének elérni a magyar autókereskedelemben, s ehhez 6 millió svájci frank befekte­tését tervezik három lépcsőben. I PEDIGKELL! B ■ Ha csütörtök, akkor Sfia&ößäs!m jj£3>*ízI j m t KERESSE A ZÖLD ÚJSÁGOT! [ Vissza a múltba MAKÓN Újra a régi helyén a bútor. Szegedi u. 17. FORMA KERESKF.DŐHÁZ Kútvölgy egy nagy család. írásunk a 3. oldalon december L. szerda ^Éhes Erdély, itt vagyunk. Cikkünk a 2. oldalon^

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék