Reggeli Délvilág, 1994. június (5. évfolyam, 126-151. szám)

1994-06-01 / 126. szám

EGY ÓRÁÉRT ALIG EGY MÁRKA. Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség, illetve a helyi fel­ügyelőségek kétnapos akció-ellenőrzést kezdtek, mivel értesüléseik szerint sok helyen nem fizetik ki a jogszabályban előírt 10 500 forintos, vagy órabérben kife­jezve 60,50 forintos minimálbért — jelentették be a tegnapi sajtótájékoztatón. A két nap alatt mintegy ezer munkáltatót keres fel a 250 felügyelő. Szabálytalanságnál bírságot vetnek ki, és kötelezik a munkaadót az elmaradt minimálbér kifizetésére, megspórolva a munkavállalóknak a pereskedést. Az ellenőrzést 1992-ig visszame­nőlegesen végzik — lévén a munkajogban három év az elévülési idő — így az elmaradt béreket is addig kötelező megfizetniük a munkaadóknak. A minimálbér megtagadása nem csupán azért elfogadhatatlan, mert visszaélés a dolgozók ki­szolgáltatott helyzetével, hanem mert sérti a vállalkozók versenyegyenlőségét is. A jogszabály szerint február 1-jétől kötelező a 10 500 forintos minimálbér. Kivételt jelent ez alól a feldolgozóipar, az építőipar, a szállítás, a raktározás, az ingatlan­ügyletek, a bérbeadás, a közútijármű-javítás, karbantartás, a háztartási eszközök javítása és a gépjármű-üzemanyag kereskedelem. Ezeken a területeken augusztus 1- jétől kötelező ez a minimálbér alkalmazása. A másik kivétel a mezőgazdaság, a vad- és erdőgazdaság, a halászat, ahol csak november 1-jétől vezetik be a minimálbért. Iskolaszolga súgta be a rabbit. (írásunk a 4. oldalon, a Makói Hírnökben) Licit Az elmúlt héten az országban megtartott 319 kárpótlási földárverésen több, mint 235 ezer aranykorona értékű föld talált gazdára — tájékoztatta az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hiv atal az MTf-t A legtöbb, «ám serint 46 kötet Zala megyében tartották, az elárve­rezett földek aranykoronaértéke azonban Fejér megyében volt a legmagasabb, több mint 42 ezer. A legtöbben, 1535-en Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében vettek részt a liciteken, és ebben a megyében a legmagasabb a tulajdonhoz jutottak száma is, 1258. Az 500 forintról induló licitár ugyancsak ebben a térségben érte el a legmagasabb értéket Volt olyan terület, melynek egy aranykoronájáért 50 ezer 100 forintot fizettek. 1994/126. június 1., szerda Ára: 13,50 Ft Két, azaz kettő értékelő bi­zottság javasolta a miniszter­nek: többek között kiválóan vizsgázott a Csongrádtel pályá­zata. Mindezek ellenére a győztes a francia CGE lett, mely a bírálók listájára fel sem került. Nem nyugszanak a vásárhe­lyiek, hisz pályázat, pontozás ide vagy oda, minden lesöpör­­tetett, és az úgynevezett „ma­gasabb” szempontok döntöttek. De melyek lehetnek ezek? En­nek próbáltunk a titkára rájön­ni, miközben fél napon át ke­restük a minisztériumi illeté­kest. A miniszter úr titkárai fog­laltak. Majd Bölcskei helyettes államtitkár úrnál próbálkozom, aki továbbpasszol Takács Kál­mán távközlési osztályvezető­höz. Az üzenetrögzítője kész­séges, Takács úr hangja oda­adó, mégis zsenánt volt tárcsáz­nia a szerkesztőségünket. Ez így természetes — mo­tyogom magamban —, amikor immár hetedszerre vettem ül­dözőbe. Takács úrról egyébként annyit lehet tudni, hogy a fent­­említett egyik értékelő bizott­ság tagja, mi több, vezetője, ugyanakkor minisztériumi osztvez. A hosszas keresgélés Hány kalappal köszön egy minisztériumi tisztviselő? Bel(l)titkok Vásárhelyen o Mert ilyesfélék akadnak bó'ven, és paraszt Párizs­ban abszolúte nem értik, miért maradtak alul a telefon­­koncessziós versenyfutásban, ha már egyszer a Közleke­dési, Hírközlési és Vízügyi Értesító'ben is a nyertesek közé soroltattak. után annyira megörültem az ud­varias hangjának, hogy fel sem fogtam, amit mond: ő ugyan nem nyilatkozik, mert hisz köti a titoktartási kötelezettség. Hol itt a titok? Míg erről parolázunk, nem fér az agyamba, hogy a csudá­ban lehet ennek az embernek két kalapja. Az egyikkel a mi­niszternek köszön, a másikkal pedig a pályázóknak?Állítja, ez cseppet sem összeférhetetlen, bonyodalmakat nem okozhat. Nem a fenéket, hisz a nyerte­sek között miért szerepelteti a Csongrádtelt, miközben a fa­sorban sincs a CGE. Nem tudathasadás ez? De egy percig még visszatérve ama titoktartási nyilatkozathoz. El­eddig nem találtuk volna ki, hogy ennek aláírását az úgy­nevezett vesztesek kérték. Erre szokták volt mondani a vásár­helyiek, hiszi, a piszi, még ha igaz is. Szóval tudathasadás! Hangyaszorgalommal dolgoz­tak az értékelő bizottságok, majd a miniszter úr szakértői teamje döntött, sorolt, koroná­zott. Ez így természetes, tudom meg a minisztériumi tisztvise­lőtől. (Csak arrafelé, cikkan át az agyamon.) Mert ugye, a miniszteri szem­pontok magasabbak a bizottsá­giaknál? Azt persze nem sike­rült megtudnunk, mi motivált; államérdek, szakmai vagy egyéb. A CGE győzött, naná, hogy a vesztesnek savanyú a szőlő, igyekszik most már vég­­(Folytatás a 3. oldalon) Mint arról lapunk már beszámolt, tavaly októ­ber 26-án gyilkosság történt Szegeden, a Bécsi kör­út 19. szám alatti házban. A rendó'rség a gyilkossággal ala­posan gyanúsítható Vecseri Józsefet november 3-án ó'rizet­­be vette, majd két nappal késó'bb előzetes letartóztatásba helyezték. Ügyét a Csongrád Megyei Bíróság büntetó'taná­­csa, dr. Exterde Tibor elnökletével, tegnap tárgyalta. 14 évet kapott a párnás gyilkos Örökre elaltatta A bizonyítási eljárás során ki­derült, hogy Veeseri 1986-ig a Délépnél, azt követően pedig a MÁV-nál dolgozott. Váltókeze­lőként alkalmazták tavaly már­ciusig. A tárgyaláson azt állí­totta, azért hagyta ott a munka­helyét, mert összeveszett barát­nőjével, aki ugyancsak a MÁV- nál dolgozott. Azt sem titkolta, hogy ült már a vádlottak pad­ján, és a Vásárhelyi Városi Bí­róság tíz hónapi börtönbünte­tésre ítélte, aminek végrehajtá­sát három évre felfüggesztette. Attól eltekintve, hogy állan­dó lakhelye Szegeden, az Atti­la u. 1. sz. alatt volt, soha nem tartózkodott a lakásban. Rend­szerint lépcsőházakban töltötte (Folytatás a 3. oldalon) | Férfi alsónadrá[^”fl| 110 Ft helyett 66 Ft. Gyermek pamutpóló 120 Ft helyett 84 Ft Nó'i harisnyanadrág 65 Ft-os reklámáron kapható. ■ János téri Aruház ... Vásárhely. Visszajönnek a törökök A tavalyi tapasztalatok alapján nem lehetnek illúzióink: határa­inkat minden bizonnyal meg fog­ják rohamozni a nyári szabadsá­gukat hazájukban eltölteni szán­dékozó török vendégmunkások. Az illetékesek tisztában vannak azzal, hogy a várható határhely­zetre idejében fel kell készülni, s ennek érdekében tegnap megtar­tották az első koordinációs ta­nácskozást Makón, a Polgárvédel­mi Parancsnokság helyi irodájá­ban. A megbeszélést Kaszás Mi­hály, a Köztársasági Megbízotti Hivatal határhelyzettel foglalko­zó munkatársa, Kóródi Csaba, megyei polgárvédelmi parancs­nok, illetve dr. Zimányi Mária, a tisztiorvosi szolgálat megyei ve­zetője hívta össze. (Folytatás a 3. oldalon) Iskolapadok után hol kaphatnak állást a fiatalok? Máról Holnapra összeállítá­sunk az I—II—III—IV. oldalon Az OIL of OLAZ krémet Farkasné Kovács Erika balástyai olvasónk nyerte! Gratulálunk!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék