Reggeli Délvilág, 1994. július (5. évfolyam, 152-177. szám)

1994-07-01 / 152. szám

ÓVA INTIK HORVÁTORSZÁGOT. Az Egyesült Államok óva inti a horvát vezetést attól, hogy katonai eszközökkel próbálja meg elérni a szerbek ellenőrzése alá került horvát területek visszaszerzését. Erről Peter Galbraith amerikai nagykövet beszélt csütörtökön Eszéken, ahol a szerbek által Krajinából elűzött horvátokkal találkozott. Ha katonai megoldás kerül előtérbe, akkor Horvátország nemcsak a krajinai szerbekkel, hanem magával Belgráddal is szembekerül, s köztudott, hogy a szerb hadsereg katonai és technikai fölényben van. Ha Horvátország rúgja fel a tűzszünetet, aligha számíthat majd a nemzetközi közösség támogatására, katonai kudarc esetén az Egyesült Államok sem sietne Zágráb megsegítésére. Horvátország területének mintegy harmadát tartják ellenőrzésük alatt szerb csapatok. A szembenálló erők szétválasztását biztosítják az ENSZ kéksisakosainak egységei. Igen éles hangon bírálták a krajinai szerbeket, amiért június közepén megszakították a tárgyalásokat Zágrábbal. A nagykövet kilátásba helyezte: a további elutasítás még súlyosabb nemzetközi tiltó rendszabályok elfogadását eredményezheti a szerbek ellen. A nagykövet egyértelműen kizárta a katonai beavatkozás lehetőségét: „Az egyetlen választási lehetőség, amelyhez bizonyosan nem fogunk nyúlni, az a katonai lépés. A nemzetközi közösség nincs felkészülve arra, hogy csapatokat küldjön háborúzni Horvátországba és Bosznia-Hercegovinába.” Ma nyílik a szegedi vásár Fülön fogott ukránok A Vám- és Pénzügyőrség szer­vei 5758 pénzügyi bűncselekményt és szabálysértést derítettek fel 1994 első fél évében. Az eljárások so­rán az azokba bevont dolgok össz­értéke meghaladta az 5,5 milliárd forintot Az utóbbi idők egyik leg­jelentősebb fogása volt a Ferihegyi repülőtéren annak az ukrán állam­polgárnak a lefülelése, aki 649950 amerikai dollárt próbált kicsem­pészni Magyarországról- A 66 mil­lió 678 ezer forint értékű pénzt a vámosok lefoglalták. Lesz népfőiskola Pusztamérgesen—Alkotói díjak augusztus 20-ra Haláli egészségügy Ugye, tetszenek is­merni az öreg pap mon­dását, bűnös híveihez: Mindnyájan meg fogtok halni, lehet, hogy még én is! A kis anekdota nem véletlenül jutott eszembe tegnap a me­gyei közgyűlésen. Kide­rült ugyanis, hogy pusz­tán halálunk után szol­gáltatunk adatokat egészségünkről... Akkor azonban pontosat. A törvényi előírásoknak, a jó kapcsolatoknak, s az állandó­anjelen lévő érdeklődésnek kö­szönhetően, az Állami Nép­egészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megyei intézete időn­ként rendes napirendi pont ke­retében tájékoztatja a megyei képviselőket a lakosság egész­ségügyi állapotáról. Már amennyire tőle telik, hisz mint dr. Németh Gizella intézetve­zető-helyettes szóbeli kiegészí­tőjéből, s a képviselői hozzá­szólásokból kiderült, az ÁNTSZ is többnyire a KSH halálokokat regisztráló adatai­ra építve mutat rá a különféle összefüggésekre, konzekvenci­ákra, s nem morbiditási, azaz betegségstatisztikák alapján. Mert ilyen nem létezik. Bár­mily hihetetlen, de az alapellá­tás betegkartonairól a házior­voson meg a betegen kívül sen­ki nem tud semmit. Nem vé­letlenül jegyezte meg dr. Sipos Ferenc, a szociális és egész­ségügyi bizottság vezetője, hogy az egészségügy reformját pontosan itt, az információhá­lózat megteremtésénél kellett volna kezdeni. Enélkül a (Folytatás a 3. oldalon) Föltámadtam, jaj feltámad­tam — írta Ady a század­előn A föltámadás szomorúsága című versében. A címet átvette Nagy László, írván versében: Akik Ady Endrét az öröklétben sértegetik, a tőrdobálóknak ne legyen irgalom. Nem fónséges, nem szent merénylők, csak a tűr­hetetlen nagyság ellen fencke­­dők. Labancnak is rosszak. Annak is rosszak, kik máris dobálgatják a tőrt. Leírt szavak­kal, hangos mondatokkal, kép­ernyőn szikrázva. Szidják, sza­­pulják Glóriás leendő csapatát. Azokat, akik még az égvilágon semmit sem csináltak kormány­­ügyben. Előlegként dobálgatják a tőrt, készülvén a döfésre. De most miért teszik? Nincs logi­ka rá. Az MSZP megállapodott az SZDSZ-szel. Közös nevező­re jutottak lényeges kérdések­ben. És Göncz fölkérte Horn • Tőrdobálók Gyulát kormányalakításra. Ezzel támadt föl többek szomorúsága. Visszajön a kommunizmus. Egy­részt miféle kommunizmus jön vissza? Mert amit negyven évig tűrtünk, az messze volt a kommu­nizmus eredeti alapeszméjétől. Másrészt a kétmillió .magyar pol­gár nem a visszatérésre, hanem az MSZP vezérelte előrehaladásra ad­ta voksát. Még égbekiáltóbb őrült találgatásokkal is előhozakodnak: újra államosítanak mindent. Hát ret­tegjenek a vállalkozók, kisboltosok, kisvendéglősök. Jaj lesz nekik! Normális ésszel, józan fölfogás­sal nem követhető. Aki Hóm és a verbuválódó kormány tagjainak szavaiból ezt veszi ki, őszinte saj­nálat érte. Alapelv: továbbra is rendje szerint haladjon a privatizáció. Az értelem és a szükség hatá­rain belül. De föltételezem, sen­ki nem gondolt komolyan arra, hogy privatizációs dob alá dug­ják például a magyar vasutat, a repülőket, a postát. Sorolhat­nám tovább a lehetetlent. Nos, figyeljünk jobban a megnyilatkozásokra. Arra, hogy helyes dolog a privatizá­ció, de egyes területeken ez le­hetetlen, más szférákban pedig ideális lassítani. Nem leállítani, hanem ott, ahol szükséges, lassí­tani kell. S akkor miért támad föl többek szomorúsága? Csupán saját rosszindulatú képzelgésü­kért? Hessegessék el. Mert igen­is remény van föltámadásunkra. Mod még ennek ellenkezőjét senki sem állíthatja. "Tút+UU. ioAlÁ» r Építkezők, feldolgozók, x figyelem! Orosz fenyörönk 6 m-es m3-e 12 750 Ft + áfa 6,5 m-es m3-e 13 000 Ft + áfa Kiss Mihály fatelepén Makó, Csanádpalotai út tsz-gépműhely Telefon: 62/413-216 k. 62/411-577 AZONNALI fizetés mellett Pick részvényt, Egis jegyzési ívet VÁSÁROLOK! Tel.: 62/342-155, 8-15 óráig, pénteken 8-13 óráig. I Fiú és lányka I alsónadrág ^Ft helyett 45 Ft 40% engedménnyel kapható. János téri Áruház, Vásárhely . I Vasárnap nyitva tartunk. | Csupán vágyaira és nem a té­nyekre alapozott az Állami Va­gyonügynökség (ÁVÜ) Igazgató­tanácsa akkor, amikor az Alkot­mánybíróság június 22-i határoza­tát úgy értelmezte: a gyógyszertári központok és a hozzájuk tartozó pa­tikák tulajdonlásáról az állam és az önkormányzatok közötti vitát a tes­tület az állam javára döntötte el vég­legesen. A Legfelsőbb Bíróság, il­letve a megyei bíróságok döntésé­vel immár nyolc megyében az ön­kormányzatok javára dőlt el a pa-Álmok és patikák tikavagyon-tulajdonlási vita. Ügy tűnt, hogy az ebből fakadó követ­kezményeket a Belügyminisztéri­um és az Állami Vagyonügynök­ség is tudomásul vette, hiszen né­hány héttel ezelőtt megállapodást kötöttek a TÖOSZ-szal a patikapri­vatizáció azonnali felfüggesztéséről. Az Alkotmánybíróság ezt követő­en hozott döntésében pedig a tulaj­donlás kérdésében nem tekintette magát illetékesnek. Köllner Ferenc, a TÖOSZ főtitkára úgy véli, hogy a közvéleményt téveszti meg, és egyben a velük kötött megállapo­dást is felrúgja az ÁVÜ, ha az Al­kotmánybíróság döntésére hivat­kozva folytatja a gyógyszertári központok részvénytársasággá ala­kítását, és újabb pályázatokat ír ki a patikaprivatizációra. Emberölési kísérlet Makón Kié a tojásrántotta? Ha nincs az a fránya rántotta, talán Cs. F. gyanúsított sosem kapja elő a birkanyíró ollót, és nem próbálja szíven szúrni Zs. S. sértettet. Hogy mi lett ezzel a tipikusan agglegény, gyors ka­jával, nem tudni, de az bizonyos, hogy az ötvenéves Zs. urat azon­nal a makói kórházba szállítot­ták. Cs. F., a jó barát pedig előze­tes letartóztatásban várja a sor­sát. Ki hitte volna, hogy a két úr egymásnak ugrik, és egyik napról a másikra ily drasztikus változás következik be kettejük viszonyában. Zs. S. ugyanis évekkel ezelőtt a hajlékába fo­gadta a gyanúsítottat, aki alkal­mi munkából éldegélt, és sütö­gette a maga kis rántottéit. (Leg­utóbb birkanyírást vállalt, így tett szert a bűnös ollóra.) Szóval ezt a léhaságot Zs. úr megelégelte, és kérve kérte, kapjék már néhány falatkát ab­ból a bizonyos rántottából. A gyanúsított nemet mondott, majd jött a dráma, és Cs. F. szi­vén szúrta a barátját. (így tesse­nek vigyázni, kikkel paroláznak, közösködnek egy fedél alatt.) Nos, hát a makói Barcsay ut­cában június 2-án, csütörtökön estefelé vér folyt. Azóta vizsgá­lódik az ügyben a Csongrád Me­gyei Rendőr-fokapitányság, ki­hallgatván az érintetteket. Nem kevesebbről van szó, mint hogy Cs. F. gyanúsítható-e az ember­ölés kísérletével. A vizsgálók je­lenleg az orvosi szakvélemé­nyekre várnak, illetve a sértett és a gyanúsított alkoholos befo­lyásoltságának fokára is fölöt­tébb kiváncsiak. Zs. S. túl van az életveszé­lyen, Cs. F. lakásgondjai egy­előre megoldódtak. További konfliktus tehát közöttük mos­tanában nem várható. Annál is inkább, mert a megyei vizsgá­lati osztály az ügyet hamarosan vádemeléssel átadja az ügyész­ségnek. Egyébként az ember­ölés kísérlete 5-15 évig terjedő szabadságvesztéssel járhat. És úgy tűnik, a tojásrántotta telje­sen vétlen. — p. bodzsár — Tábor a Körös-torokban. Tinivilág a 6. oldalon

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék