Reggeli Délvilág, 1994. szeptember (5. évfolyam, 204-229. szám)

1994-09-01 / 204. szám

BARATI BÚCSÚ BERLINTŐL. Borisz Jelcin orosz elnök és Helmut Kohl német kancellár tegnap Berlinben együtt búcsúztatta a Németországból távozó orosz csapatok utolsó egységét. A majdnem ötven évig tartó korszakot lezáró történelmi nap eseményei Európa egyik legszebb terén, a Gendarmenmarkton kezdődtek. A számos találkozó révén egymást jól ismerő és keresztnevén szólító orosz elnök és a német kancellár baráti öleléssel köszöntötte egymást. Kohl ezt követően katonai tiszteletadással üdvözölte az orosz államfőt. A két nemzeti himnusz elhangzása és a Bundeswehr díszegységének tisztelgése után Matvej Burlakov vezérezredes, az egykori NDK területén állomásozott szovjet nyugati hadseregcsoport utolsó főparancsnoka tett jelentést Jelcin elnöknek és Kohl kancel­lárnak arról, hogy az államközi szerződésnek megfelelően augusztus 31-ére befejez­ték az orosz csapatok kivonását Németországból. Három év és nyolc hónap alatt 550 ezer embert, valamint haditechnikát irányítottak vissza Oroszországba, illetve a FÁK tagállamaiba — közölte Burlakov, és köszönetét mondott tisztjeinek, katonáinak a feladatok pontos és fegyelmezett végrehajtásáért, az orosz és a német kormány tá­mogatásáért, valamint a német hadsereg által nyújtott segítségért. „Az ideiglenes állomásoztatás befejeztével kivonult csapatoknál az erkölcsi állapot kifogástalan, ké­szek az újabb feladatok teljesítésére” — fejezte be jelentését az orosz főparancsnok. Összeállításunk a 4. oldalon Kezdjük el, kislányom! Kedvező A távlati előrejelzés szerint szeptemberben várhatóan ked­vez majd az időjárás a mezőgaz­dasági munkáknak. Az Orszá­gos Meteorológiai Szolgálat ag­­rometcorológusa az MTI ér­deklődésére vélekedett a prognó­zisok alapján úgy, hogy szeptem­ber első napjait kivéve viszony­lag száraz időjárásra lehet számí­tani. Az átlagos hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul, a hónap elején esetleg még magasabb is le­het. Általában országszerte napos időre lehet számítani ami kedve­ző a betakarítási munkákhoz. A vetésérlelésben olyannyira rutinos ter­mészet is megirigyel­hetné azt a növekedé­si tempót, fejlettséget, melyet a megyei ön­­kormányzatunk köve­tett el a területfejlesz­tés terén: nemcsak el­nyerte az UNIDO, az ENSZ iparfejlesztési szervezete, illetve a holland kormány által menedzselt projektet, de a március végi első megbeszélések után máris arról adhatunk hírt, hogy megfelelő előkészítés után, teg­nap munkába álltak nálunk a holland gaz­daságfejlesztési szak­emberek. Hogy az UNIDO magyaror­szági programja — Szabolcs- Szatmár-Bereg mellett — ép­pen a mi megyénkben indul­hat, nem véletlen. A megyei Bizonyára emlékezik még a kedves Olvasó a tavaly nyáron kitűnt, botrányosnak is nevez­hető ügyre. (Lapunkban is több alkalommal foglalkoztunk ve-Rcmclhetólcg helyreáll a békesség Csongrád bökényi városrészében is. Már ami a kávépörköló' üzemet illeti. Mert új fordulatot vett az egész. Csongrádon sem mindegy: szag vagy illat Kézfogás, botrány után le.) A történet pedig úgy szól, hogy a szentesi székhelyű Cafe-Ninus Kft. beállította ká­vépörkölő üzemét a városrész­ben. Minek utána elárasztotta a település egy részét a fenti munkálatokból eredő bűz. Amit, foként a közel lakó pol­gárok nem vettek jó néven. Ér­kezett is a panaszáradat a pol­gármesteri hivatalba, szép szám­mal. A tiltakozások, no meg az ÁNTSZ helyi kirendeltségének javaslata is közrejátszott abban, hogy az önkormányzat nem ad­ta ki az engedélyt a kávépörkö­lésre. Annak ellenére, hogy más­felől, egyes hivatalok már áldá­sukat adták a dologra. Az ügyet tárgyalások követ­ték, minek következtében a kft. ígéretet tett arra, hogy korsze­rűsíti az üzemét. Mindez mára megvalósulha­tott. A héten több próbaüzeme­lést végeztek el a már új be­rendezésekkel. A kft. ugyanis komplett, teljesen automata pörkölőgépet állíttatott be, eh­hez jön még az a modem szű­rőberendezés, amely 75 száza­lékban minden szennyeződést megszűr. A berendezéseket az olaszországi Bolognából vásá­rolták, és csak a szűrőberende­zés 1,5 millió forintba került. És mivel a szag és az illat kö­zött van némi különbség, a vi­ta talán eldőlhet az utóbbi ja­vára. Ezt tapasztalhatta Losonczi Zoltánné polgármester és Kon­koly János alpolgármester a na­pokban az üzemben tett láto­gatásakor. A próbaüzem re­mekül bevált, és miként azt az alpolgármester úr kijelentette, környezetvédelmi szempontból semmiféle kifogásolni való nincs az üzemben. Annak csak örülni lehet, hogy a kft. elfo­gadta a lakosság kérését, az új technológia betartásával már nincs akadálya annak, hogy megkapják az engedélyt. Ha­marosan rájövünk arra — mon­dotta — hogy a csongrádi pör­ENSZ-lobogók alatt: Csongrád megye kiválasztatott ítélve közgyűlés, az elmúlt évek gaz­dasági, s jogi bizonytalansága közepette sem ült ölbe tett kéz­zel, várva a jobb időkre, nem. Ellenkezőleg, tudatosan ké­szült, s így minden pillanatban készen állt arra, hogy a megye befektetési lehetőségei után ér­deklődőket tanulmányok sorá­val, ha úgy tetszik stratégiai jel­legű információkkal vezessék be térségünkbe. Étlap és biblia készül egyszerre, területfejlesz­tési koncepció címmel, mely a legszélesebb gazdasági-társa­­dalmi-innovációs szereplők kapcsolódó munkájára alapoz­va kíván a lehető leginfor­matívabban szólni akár egy-egy kistérség vagy település termé­szeti adottságairól, termelői vagy szolgáltatói infrastruktú­rájáról, a munkaerő összetéte­költkávé nem büdös, hanem kellemes illatú. Ezt bizonyítan­dó, le is főztek belőle, és a je­lenlévők meg is kóstolhatták a kávét. Mit mondjunk, kellemes aromájú ital. Mizsere Zsolt, a kft. egyik tu­lajdonos vezetője elmondta, hogy a nyers kávét Brazíliából kapják. Pörkölés után többsé­gében szemes, de őrölt kávét" is előállítanak. Amely Korona Brasil névre hallgat. Egyelőre hazai piacra szállítanak, napi kapacitásuk mintegy 15 tonna. Ennyit tudnak legyártani, ha igazán beáll az üzem. Két mű­szakban dolgoznak, a nyolc csongrádi embert foglalkoztat­nak. A létszám várhatóan nö­vekedni fog, s ígéret van arra, hogy helybélieket alkalmaznak. Remélik, hogy a lakosság is elfogadja az üzemelést. A pol­gármester asszony javaslatot tett arra, hogy rendezzenek nyílt napot, mutassák be az üzemet, legalább a környékbe­lieknek. A válaszokból kitűnt, részükről ennek nincs akadá­lya. L. J. léről, a foglalkoztatásról, ma­gának a vállalkozói környezet komplex bemutatásáról, egy­szóval mindenről. Nos, az UNIDO-projekt hét­fői, ipari és kereskedelmi mi­nisztériumi országos indítása után tegnap a szegedi megye­házán is éldördült a startpisz­toly. A megyei önkormányzat vezetői, a programban részt ve­vő magyar és holland szakem­berek ültek egy hosszú asztal­hoz, megkezdve az egy hóna­pig tartó közvetlen, szoros együttmunkálkodást. Melynek lényege: a vállalkozásfejleszté­si, befektetési, regionális fej­lesztési, élelmiszer-ipari, s mér­nöki-közgazdasági szakembe­rekből, menedzserekből álló ötös holland team tegnaptól (Folytatás a 3. oldalon) Barter Negyvenmillió forint értékű barterüzletről született elvi megállapodás Keleti György honvédelmi miniszter és Anatolij Lopata vezérezredes, ukrán vezérkari főnök buda­pesti tárgyalásán tegnap. A megbeszélést követően el­hangzott, hogy magyar gyógy­szerekért cserébe a hadsereg számára feltétlenül szükséges alkatrészeket szállít az ukrán fél. Keleti György hozzátette: az üzletet még azért nem kö­tötték meg, mert egyelőre bi­zonytalan, hogy sikerül-e a honvédség idei költségvetésé­ből eló'teremteni ezt az össze­get. A tájékoztatás során ki­derült, hogy eredetileg ennél jóval nagyobb volumenű fegy­verüzletről volt sző, de mint az ukrán vendég kifejtette: nem politikai, hanem kifejezet­ten gazdasági akadálya van a nagyobb értékű megállapodás megkötésének. Egyúttal remé­nyét fejezte ki, hogy a folyta­tódó szakértői tárgyalásokon megtalálják a megoldást. Mint mondta: nemcsak a magyar, hanem az ukrán hadsereg is pénzhiányban szenved. Keleti György közölte: ma­gyar részről továbbra sem mondanak le az Ukrajnában megsemmisítésre ítélt fegyve­rek átvételéről, és kérte a ven­déget, hogy ezt az igényt to­vábbítsa a legfelsőbb ukrán politikai vezetésnek is. AZ ÖN LAPJA A DÉLVILÁG KRP-bcn jegyzett PANNON-PLAST és SOPRONI SÖRGYÁR RÉSZVÉNYEKET ÉS JEGYZÉSI ÍVEKET VESZEK Tel: 62/342-155, hétfőtől—csütörtökig 8—15-ig péntek 8—12 óráig. 1994/204. szeptember 1., csütörtök Ara: 13,50 Ft

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék