Reggeli Délvilág, 1994. december (5. évfolyam, 282-307. szám)

1994-12-01 / 282. szám

UTCÁRA KERÜLNEK HÁROMEZREN? Az idei pótköltségvetésben tervezett 500 millió forint he­lyett előreláthatólag 1,6 milliárd forintra lesz szükség a köz­ponti költségvetési szerveknél történő létszámcsökkenté­sek egyszeri többletkiadásainak fedezésére. Ez derült ki a költségvetési törvényjavaslat vitájában az Országgyűlés költségvetési és pénzügyi bizottságának ülésén. Mint azt a Pénzügyminisztérium képviselője elmondta: mintegy há­romezer fő leépítésével számolnak idén a központi költség­­vetési szerveknél. A Földművelésügyi Minisztériumhoz tartozó intézményeknél 1100 fő, a Belügyminisztériumnál 370 fő, a Honvédelmi Minisztériumnál 150 fő, a Népjóléti Minisztériumnál 240 fő, az Ipari és Kereskedelmi Minisz­tériumnál pedig 160 fő menesztésével számolnak. Tejföl a vásárhelyi piacra. 3. oldal — Torlódás Az EBEE-konferencia rendez­vényei miatt szigorúbb vámellen­őrzésekre kell számítani a hatá­rokon — tájékoztatta a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancs­noksága szerdán az MTI-t A Vám- és Pénzügyőrség kiemelt feladatának tekinti a határátkelő­­helyeken a személy- és árufor­galom zavartalanságának bizto­sítását. Ugyanakkor az EBEE- konferencia sikeres lebonyolítá­sa mindannyiunk közös érdeke — szögezi le a VPOP-nak az MTI-hez eljuttatott közleménye. A fokozott vámellenőrzésekre december 5-én és 6-án kell szá­mítaniuk az utazóknak. Az eb­ből adódó esetleges kellemetlen­ségekért a Vám- és Pénzügyőr­ség előre is kéri az utazók meg­értését és szíves türelmét Megtudom már Milyen volt szőkesége? Köztudott, hogy a ház­tartási tüzelőolajjal való visszaélések következ­tében az olajügyeket jól ismerő szakértők szerint éves szinten közel 60— 100 milliárd forint kár éri az államkasszát. Arról azonban kevesebb szó esik milyen gondokat okoz a „szőkített” üzem­anyag a dízelüzemű jár­művek tulajdonosainak a hétköznapik során. Könnyen előfordulhat, hogy a savazott olaj használóinak pénztárcá­ja tartós fogyókúrával tüntet a jövőben. Ugyanis a gépjármű javítási költsége mellett mindazok, akik nem tudják egyértelműen bizonyítani a közúti ellenőrzés során, hogy a savazott üzem­anyagot hivatalosan működő benzinkútnál vásárolták — ko­moly büntetésre számíthatnak. A rendőrség első alkalommal 50 ezer forintig terjedő pénz­bírságot szab ki, második al­kalommal lefoglalja a gépjár­művet. így érthetően mára egy­re fontosabbá vált pontosan megtudni, mi is kerül a gépjár­mű üzemanyagtartályába. Eh­hez nyújt segítséget egy, a na­pokban bemutatott készülék, melyet dr. Katona Tamás aka­démikus '/esetésével egy sze­gedi kutatócsoport kísérletezett ki. — A kívülálló számára ma­ga a szerkezet végtelenül egy­szerűnek tűnik, mégis másfél éves kutatómunka előzte meg a találmány bemutatását. Ho­gyan kezdődött ez a munka, és mi történt azóta? — Miután nekünk speciális műszerezettségünk van, mely alkalmas a kőolajtermékek vizsgálatára, így a Csongrád Megyei Rendőr-Főkapitányság gazdaságvédelmi osztálya a mi kutatócsoportunkat kérte fel az olajügyek kapcsán lefoglalt anyagok szakértői vizsgálatára. Természetesen igyekeztünk a lehető legegyszerűbb módszert megtalálni a termékekben lévő idegen anyagok kimutatására. A mérések és vizsgálatok so­rán végül sikerült kifejleszteni egy olyan eljárást, mely rend­kívül egyszerű, bárhol, bármi­lyen körülmények között szin­te pillanatok alatt elvégezhető. Nagyon gyorsan választ ad ar­ra, hogy a vizsgált gázolajban van-e savas vagy lúgos idegen anyag. Hasonlóan az alkohol­­szondához, önmagában ez nem bizonyító erejű, viszont a ké­szülék érzékenysége rendkívül jó, így meglehetősen pontos vizsgálati eredményt kapha­tunk. — Mi a lényege ennek a módszernek, és hogyan műkö­dik ez a készülék? — A készülék működésének alapja egy speciális fecskendő, melynek szívó bevezetésében egy különleges szűrőt helyez­tünk el. Ez összegyűjti a gáz­olajban lebegő, szabad szem­mel nem látható, rendkívül kis mennyiségben jelen lévő ide­gen anyagokat. Ezután az apró kis részecskékből a megfelelő analitikus módszer segítségé­vel megállapítható, hogy savas (Folytatás a 3. oldalon)----------—A Titanic süllyedése azért jobban tetszett, mert ott legalább végig játszott a ze­nekar. Igaz, voltak akik pá­­nikoltak, de a zenekar, az húzta rendületlenül. Vajon mit játszhattak ott a zené­szek? Érdekes lenne tudni, már csak az elkövetkező ese­mények miatt is. Mert hogy hazánk elkövet­kező' eseményeit várjuk töme­gével, ez nyilvánvaló. így, ahogy most vannak a dolgok, ez nem tűnik hosszú távon, mondjuk még 365 napig, élet­képesnek. Mintha hajón, tu­tajon, pár szál deszkán evic­­kéinenk. Eddig megúsztuk, de csak ennyi történt, csak a mö­göttünk lévő a biztos. Külön­ben minden megtörténhet. Botránytól botrányig csúsz­nak odafönt csakúgy, mint mi idclcnt. Ráadásul nem vala­mi nagy jelentőségű, kivéte­les horderejű ügyek keverik a botrányokat Csak közönséges elszólások, tévedések fölül, lej­jebb meg hazugságok, továbbá rablások. Mert ugye igaz, hogy ha 2000 milliárd Ft az éves költ­ségvetés, abból 10 az potomság. Meg senkinek sem káptalan a feje, igaz. De könyörgöm, innen lentről nézve 10 milliárd Ft az elképzelhetetlen! Mégsincs gaz­dája, de .égi igazság, kakának, kárnak nincs gazdája. Valaki odaadta, az persze kapta vala­kitől, az egész nyúlik, mint a ré­testészta. Megfoghatatlan. Miként az is, vajon lehetsé­ges-e havi 1,2 milliócskát keres­ni, állami alkalmazottnak? Nem tudom, csak ezt kérdezte egy képviselő a minap, mire a mi­niszterelnök azt felelte, ő nem vizsgálja egyetlen állami hiva­talnok fizetését sem. A megbu­kott bank, már a legutóbb meg­bukott, szóval a tulaj Ausztrá­liából, csak annyit mond a csa­patáról, hogy a mezőgazdasági ügyekhez fölvett egy volt minisz­tert, még az utolsó Kádár- kor­mányból, a banki ügyek felügye­letéhez is szakembert, az Antaü­­kormány bankfelügyelőjét Hiá­ba, kell egy csapat Egy ember ebédel a bolt fa­gyasztóládáján. Komótosan eszik, a bicsak olyan, amilyen férfi­ember kezébe való, a kalap fe­jén marad, a fehér ingen nincs nyakkendő. Cigányember, de nem hazai, nem beszél magya­rul. Krinolint hámoz, friss ke­nyér végéből kanyarint Az el­adó megkérdezi: hát ezt meg ki szoktatta ide? Kolléganője hallgat az ebédező ember szótlanul másik pulthoz lep, ahová mutatják neki. Alkal­mazkodik, hiszen ő már itt van, a család még odaát Ha nem hánykódik nagyon a ha­jónk, jönnek majd ők is. Lehet persze, hogy meg­­kéne már szokni, amik történnek velünk. Ixhet, hogy csak régimódiak vagyunk, tö­megével Lehet hogy csak örök balekok, akik mindig a lépcső­házban okosok. De ott belül, ahová te magad is vigyázva ereszkedsz, szóval ott mélyen, a lelkiismeret helyén valami folyton sípol, kürtői, mint a ri­asztó. Jéghegynek mentünk? Vagy csak közelít az ütközés? Játszik még a zenekar? Titanic HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ: december 3-án, de. 11 órakor RENAULT hivatalos márkakereskedése teljes körű, garanciás és garancián túli szervizeléssel. SZEMÉLY- ÉS HASZONJÁRMŰVEK TELJES TÍPUSVÁLASZTÉKA. Megnyitja : DR. RAPCSÁK ANDRÁS polgármester, országgyűlési képviselő & RENAULT * \jvv6, Hódmezővásárhely, Szántó K. J. 99. Tel/Fax: (62) 342-764 Szegedi operabarátoknál Vámossy, Andrejcsik. 5. oldal 1994/282. december /., csütörtök Ára: 15,50 Ft

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék