Reggeli Délvilág, 1995. június (6. évfolyam, 127-151. szám)

1995-06-01 / 127. szám

1995/127. június 1., csütörtök Kötélhúzás Ópusztaszerért ^ Életre kel ^ Bokros-csomag, A l Országgyűlés 231 igen, 3 tartózkodó és 91 nem s/a­­va/ntlal elfogadta a gazdasági megszigorító intézkedéseket tartalmazó Bokros-csomagok A zárószavazás előtt a Ház igent mondott azokra a mó­dosító javaslatokra is, amelyek a koherenriazavart okozó passzusokat változtatták meg. A név szerint megejtett sza­vazáson az ellenzék egysége­sen nemmel voksolt a törvény­­javaslatra, a szabad demok­raták viszont mindannyian tá­mogatták a tervezetek A szo­cialisták közül néháDy hon­atya — Aífáldy Albert, Kosa Ferenc, Kovács Pál, Szölló'si Istvánná, Szűrös Mátyás és Ve­res János — nemmel szava­zott, Dmay Zoltán és Orosz Istvánt pedig tartózkodott. Ha­sonlóan döntött Kai Károly Riggetfen honatya is. Szennyezett A román területi vízügyi szervek tájékoztatása szerint május 30-án, kedden vöröses színeződést okozó szennyező anyag — föltehetőleg bauxit­­származék — került a Fekete- Körösbe, amely a folyó magyar szakaszát is veszélyeztetheti. A Körös-vidéki Környezetvédel­rri Felügyelőség igazgatója, Nadabán János az MTI mun­katársát szerdán arról tájékoz­tatta, hogy a szennyeződés vél­hetően a drobrestii (bihar­­dobrosdi) bányából származik. A felügyelőség a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatósággal együtt — a figyelés és a mintavétel megszervezésével — megtette a szükséges előkészületeket az esetleges veszélyhelyzet elhá­rítására. Harázs vita bontakozott ki az elmúlt hetekben az Ópusztászeri Nemzeti Történeti Emlékpark kö­rül. Hajdú János és Fritz Péter MSZP-s országgyűlési képviselő a millecentenárium ópusztaszeri lehe­tőségének lassú elsorvadására hívta fel a figyelmet. Ugyanis a jövő évi ünnepségek érdekében Csongrád megye pályázatot nyújtott be és állami támogatást kért, hogy a 70-es évek közepétől tartó beruházást befejez­zék, ám a Parlament a kérvényt elutasította. Félbemaradna az emlékpark építé­se, kárba veszne az eddig befektetett kb. 1 milliárd forint is, így érvelnek a Csongrád megyei honatyák. Póda Je­nő MDF-es képviselő a közvélemény előtt azt hangsúlyozta, a magyar kor­mánynak kell korrigálnia azt a hibát, ami miatt nem jut 100 millió forint Ópusztaszer befejezésére. Póda sze­rint az emlékpark össznemzeti ügy, nem kérdőjelezhető meg, és ha erre sem jut pénz a kormányzati tartalék­ból, akkor nem kívánatos hoszszú távú kultúrharc következhetne a Parlament­­ben. A millecentenáriumi emlékbizott­ság a következő napokban dönt Ópusztaszenől. Hogy mi a tét?—erről kérdeztük az emlékpark kezelőjét, a megyei múzeumok igazgatóhelyette­sét, Wagner Istvánt. — Felbecsülhetetlen lehet az anya­gi kár, ha az emlékpark nem kapja Bravúros nyomozást követően a borsodi rendőrök, együttműködve az ORFK-val és a rendőrség külön­leges szolgálatával a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Berek­fürdőn, egy, a rablók által bérelt hétvégi házból sértetle­nül kiszabadították a hétfőn Ózdról, iskolából hazafelé menet közben elrabolt nyolcéves kislányt, Horogh Tímeát, és őrizetbe vették három fogvatartóját. Bilincsben a gyermekrablók Tímea ózdi otthonában A nyomozás és az akció ve­zetői — Ignácz István alezre­des, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitány bűn­ügyi helyettese és Tergalecz Ferenc, a kapitányság bűnügyi osztályának vezetője elmond­ták, hogy kedden este fél tíz­kor jutottak Ózdon olyan ada­tok birtokába, amelyek alapján pontosítani tudták a kislány és elrablóinak hollétét. A rend­őrök már az Ózdról Berekfür­dőre tartó úton igen pontosan megtervezték az akció részle­teit. Gyorsan és hiba nélkül kellett cselekeni, hiszen a hely­szín beazonosításának időpont­jától kezdve — beleértve a mintegy másfél száz kilométe­res út megtételét is — az éjféli akcióig mindössze két és fél óra telt el. A sikeres szabadí­­tás mindössze fél percig tartott. Az ajtó betörésekor a kislány aludt — egy perc múlva már a földön fekve bilincsben voltak az egyébként fegyvertelen rab­lók, Tímea pedig felébredve a rendőrök karjaiba ugrott. Az eredményes gyermekszabadí­­tásról Ignácz István alezredes értesítette a jó hírtől elcsukló hangon értesülő apát, Horogh Lajost. Tímea reggel már meg is érkezett szüleihez, Ózdra. A rendőrtisztek elmondták, (Folytatás a 3. oldalon) meg a 100 millió forintot — mondja Wagner, majd hozzáteszi: — A Fesz­­ty-kötkép restaurálása heteken belül befejeződik. Július 12-én nemzetközi zsűri tekinti meg a lengyel restaurá­torcsoport többéves produkcióját Ha elfogadják munkájukat akkor augusz­tusban—szeptemberben megkezdőd­het a próbaüzemelés. —Mennyi pénz szükséges a Feszty­­körkép utolsó kockáitiak a felújításá­hoz? — A rekonstrukció anyagi fedezete a rendelkezésünkre áll, de már a próbaüze­melés plusz költséget követel, hiszen az egész intézmény biztonsága érdekében több embert kell foglalkoztam. Leg­sürgetőbb feladat, hogy elkezdődjön a szo­ciális épület felhúzása, ott lesznek a ki­szolgáló helyiségek, mosdók, WC-k, bü­fék, hiszen számolni kell azzal, hogy több­szörösére növekszik a látogatók száma. (Folytatás a 5. oldalon) BiztonságI A NATO-csatlakozás folyamat s lényeges, hogy ez a folyamat minél zökkenőmentesebben men­­: jen végbe — mondta Gönci Ar- \ pád, amikor tegnap fogadta az fr I parlament külügyi bizottságának j elnökét, Alan Dukest, és az általa j jj yezetett küldöttséget. A beszél- j [ getésről Faragó András, a köztár- I sasági elnök szóvivője tájékoztat- i j ta a hírügynökséget. A magyar köztársasági elnök I j és az ír vendégek szót váltottak a j ■ kontinens biztonságáról, és arról, i I hogy a NATO milyen szerepet í l tölthet be az egypólusúvá vált Eu- | ; répában. Göncz Árpád úgy véle­kedett, hogy a NATO az európai biztonság meghatározó tényezői I közé tartozik majd, a biztonság fo­galmát ugyanis szélesebben kell értelmezni a katonai biztonságnál. A fogalommal ugyanis összefügg a környezet védelme, az emberi jogok biztosítása, illetve számos gazdasági és szociálpolitikai kér­dés is. A magyar államfő és az ír parlament külügyi bizottságának * delegációja véleménycserét foly- l tatott a boszniai helyzet legújabb - fejleményéről, valamint az ENSZ- I békefenntartók cselekvési j lehetőségeiről is. Előterjesztések napja Makón Megszületett az eszemesz Ülést tartott tegnap a makói önkormányzat. A napirend ez­úttal csak előterjesztéseket tar­talmazott. A mintegy harminc témának csupán a felét tudták megvitatni ebédidőig. Az ön­­kormányzat „bibliáját”, a szer­vezeti és működési szabályza­tot azonban megalkották a ma­giszterek. Az ügyrendi bizott­ság elnöke, dr. Sánta Sándor mint mondotta, ez a dokumen­tum egyben záloga is az ön­­kormányzat működésének. Ja­vasolta, hogy a nyilvánosság tájékoztatása érdekében a jövő­ben napirendre tűzött előter­jesztéseket a döntések megho­zatala előtt néhány mondatban szóban is ismertessék a testü­leti ülésen megjelentekkel. Er­re azért van szükség, mert az írásos anyagokat nem minden­kihez tudják eljuttatni. E javas­lattal dr. Búzás Péter és a tes­tület valamennyi tagja egyetér­tett. A jelen lévő 23 magiszter közül azonban csak 13-an tá­mogatták dr. Domokos Mária gondolatait, miszerint az a kép­viselő, aki három alkalommal hiányzik az ülésekről, illetve a bizottsági tanácskozásokról, az abban egy ízben ne kapjon tisz­teletdíjat. Ám a tíz nemmel szavazó szava kevés ahhoz, hogy e problémakör kidolgo­zását az ügyrendi bizottság a következő tanácskozásra kidol­gozza. Dán János képviselő felve­tésére a testület döntött az ön­­kormányzati bizottságok kül­tagjainak létszámáról. Ezek is­meretében hamarosan a konk­rét személyeket is meg lehet választani. Ellentmondásokba ütköző (Folytatás a 3. oldalon) Van Szentesen egy lakóközösség a Köztársaság u. 12. sz. alatt, amelynek meglehetősen kiváltságos a helyzete. Míg mások a legutóbbi áremelés óta jó drágán jutnak ivóvíz­hez, az ottani 60 család 3 kivételével — mi tagadás — eléggé kedvezménycsen. Ezt úgy kell érteni, hogy hosszú ideje in­gyen. Tudniillik egyszerűen nem fizetnek. Ok már a megyei vízművállalat fénykorában is renitenskedtek. Csak akkor még ez a mamutcég bizonyára megtalálta a módját, hogy leírja a kintlévőségeit Ám mostanra úgy tűnik, betelt a pohár! alatt szankcionálják a notórius tar­tozókat. Inkább elgondolkodnak azon: büntetlenül nem lehetnek adósai az önkormányzatnak. A vízmű kft. vezetőin pedig éppen a testület kérte számon, miért nem hajtják be a kintlévőségeiket. Amely csak i^kkóközösség ese­tében régeérte az egymil­lió forintot is. Iftr most is van kö­zel 200 ezres tartozása. Egyéb­Betelt a pohár Elzárják a szentesi csapokat? Ebből pedig az következne, hogy el kell zárni a csapot. Föl is állt a minapi testületi ülésen Halmai László képviselő, amikor a víz- és csatornamű, kft. éves beszámoló­ját vitatták. O hozakodott elő azzal az „eretnek” gondolattal, hogy a cég vonja meg a szolgáltatást a Köztársaság u. 12. sz. ház lakóitól. Mert nem fizetik a vízdíjat, s nem azért ám, mivel képtelenek rá. Gut László viszont megvizsgálná, mi­ért nem rendezik a tartozást. Nem magyarázható azzal, hogy meg­emelték a szolgáltatás árát? Igen ám, de a bumeráng visszaszáll a képviselő-testületre, mert az szavaz­ta meg. Meglehet, épp azért kellett növelni a tarifát, mivel sok a nem fizető... Csakhogy a dolog nem ilyen egyszerű! Ha ugyanis csupán ebben az egy épületben zárnák el a csapot, akkor mindazok jót nevet­nek a markukban, akik szintén nem fizetnek, vélte Oltai Ishánné. Meg különben is, a korlátozás, amely le­het időbeni, mennyiségbeli, stb., ki­játszható. Hisz előtte úgyis teleme­rik a kádat, a kondérokat, szóval tartalékolnak a családok. Különben sem igazságos a vízkorlátozás, mert vagy mindenkit sújtanak, vagy sen­kit. Ám Halmai képviselő úr úgy volt vele, hogy senki sem fog ne­vetni, ha a Köztársaság u. 12. sz. iránt azért is meg kéne tenni ezt a a lépést, hogy a kft.-nek ne kell­jen anyagi támogatásért a tulaj­hoz, vagyis az önkormányzathoz fordulni, mondta a társaság veze­tője. S a fizetési morál javítása sem mellékes szempont. Hogy vé­gül is kizárják-e a Köztársaság u. 12. sz. ingatlant a vízszolgálta­tásból, azt egyelőre nem tudni. A testület mindenesetre a kft. illeté­keseire bízta annak eldöntését: él­nek-e a jogszabályban rögzített le­hetőségeikkel? Ä körülbelül 12 ezer rendesen fizető fogyasztójuk érdekében, a mintegy 800 adós­sal szemben... B. I. Ára: 15,50 Ft ® <► Vásárhelyen*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék