Reggeli Délvilág, 1995. július (6. évfolyam, 152-177. szám)

1995-07-01 / 152. szám

R É G G É Az Alkotmánybíróság tegnap nyilvános teljes ülésén ki­hirdetett határozatában több ponton az alaptörvénnyel ellen­tétesnek minősítette a gazdasá­gi stabilizációt szolgáló tör­vényt, az úgynevezett "Bokros­csomagot". Azokat az indítvá­nyokat viszont, amelyek a tör­vény teljes egészében való meg­semmisítését kérték, a testület elutasította. Az Alkotmánybíró­ság az idő' rövidsége miatt ez al­kalommal csak azokról az in­dítványokról döntött, amelyek a törvény rendelkezései közül azokat kifogásolták, amelyek széles rétegeket érintenek, je­lentős változásokkal járnak és azonnal hatályba lépnek. Az in­dítványok részletes tartalmi al­kotmányossági felülvizsgálatát a testület ősszel folytatja. Csúcsforgalom lesz a hét végén több határállomáson, ugyanis sok tíz­ezer török vendégmunkás átutazásá­ra lehet számítani. A hét végén Né­metországban öt, Ausztriában pedig három tartományban és Hollandia felében kezdődik meg a nyári sza­badság. Ezért a múlt hetinél jóval na­gyobb forgalomra lehet számítani több határállomáson. Hegyes­halomnál. legnagyobb nyugati határ­­állomásunkon szombaton és vasár­nap egyaránt egy-két órás várakozás­ra kell számítaniuk a beutazóknak. A tranzitutasok nagy többsége várha­tóan Battonyánál, Gyulánál, Ártándná! és Csengersimánál hagyja el Magyarországot. A Határőrség az utóbbi két átkelő igénybevételét ja­vasolja a sokórás várakozás csökken­tése érdekében. A román határ előtt a rendőrök terelik majd az autóso­kat, ugyanis a nagy laki határállomást csak a teherautók és az autóbuszok vehetik igénybe. Délvilágszépe fotó. cam* Gyöngyi Teli volt virággal a keze a csongrádi buszállomáson az általános iskolai balla­gások szombatján. Amikor leszállt a járgányról Szentesen, utánaeredtünk. Gyön­gyi, László Gyöngyi a csongrádi Kossuth Lajos Általános Iskolában tanít. Olyan fiatal, hogy meg is mertük kérdezni a korát. 25 éves (164 cin a magassága és 52 kilogramm a súlya). A Horváth Mihály Gimnáziumban Gidófalvy György tanár úr volt az osztályfőnöke, akivel röpke diskurzusunk után néhány perccel éppen össze­futott Csiky doktor kiállításán. A két véglet között ingadozó, sportos alkatú peda­gógusnő a napokban tette le az államvizsgát a Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán; s hamarosan a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola padját koptatja. Különös hangsúllyal válaszolta, hogy az Oroszlán csillagképben született, de csak azért ijedtünk meg, mert hét év után már nem Csongrádra húzza a szíve. (nyíl) Az Alkotmánybíróság megállapította: a jogbiztonság a szerzett jogok védelme érde­kében megköveteli, hogy az anyasági és gye­rektámogatási rendszer keretei között a vi­szonylag rövid és meghatározott idejű támo­gatásokat (gyes, gyed, gyet, várandósági pót­lék, terhességi segély) a már megszületett és 1995. június 15-től számított háromszáz na­pon belül megszületendő gyermekek eseté­ben a hatályosnál nem kedvezőtlenebb fel­tételekkel és időtartamra biztosítsák. A csa­ládi pótlék esetében pedig a jogalkotónak ele­gendő felkészülési időt kell adnia a változá­sokhoz való alkalmazkodáshoz azoknak is, akik elvesztik jogosultságukat erre a járan­dóságra. Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíró­ság a gazdasági stabilizációt szolgáló, egyes törvénymódosításokról szóló törvény és a vég­rehajtására hozott rendeletek 1995- július 1- jei hatálybalépését kimondó rendelkezéseit e tekintetben üikotmánveHenesnek minősítet­te és megsemmisítette, azaz a gyed eltörlé­se, a gyes új rendszere, valamint a családi pótlék új rendszere egyelőre nem lép ha­tályba. Az indokolás szerint nincs alkotmányos akadá­lya annak, hogy az állampolgári jogon járó szociá­lis ellátásokat rászorultság szerint járó juttatások­ká alakítsák át, feltéve, hogy megfelelő átmeneti időt biztosítanak. (Folytatás a 3■ oldalon) Marinko-per Mit hallott a masszőmő? Magda Marinko és társai bűnpere tegnap a szegedi Z. Nagy Bálint cuk­rászmester és családja megölésével kapcsolatos újabb tanúkihallgatások­kal folytatódott a Fővárosi Bíróságon. B. 1., aki Z. Nagyék házának riasz­tórendszerrel való felszerelését végez­te, elmondta: a berendezés a gyenge kategóriába sorolható, és alkalmatlan volt komoly védelem biztosítására. A meggyilkolt cukrászdatulajdonos előző felesége a neki bemutatott - Mag­da Marinkótól lefoglalt - ékszerek kö­zül a nyomozóhatóság előtt 10-ről, a bíróságon pedig további háromról állí­totta, hogy Z.-Nagyék tulajdonában vol­tak, de nem tudta azokat minden két­séget kizáróan azonosítani. Néhai Z. Nagy Bálintné masszíro­zónőjének vallomása szerint a gyilkos­ság előtt két nappal a tanú éppen Z. Nagyéknál végezte munkáját, amikor szólt a telefon. Z. Nagy Bálintné fel­vette, majd hamarosan elsápadt, és mivel ekkor már eltartotta ma­gától a kagylót, a masszírozónő is hallotta, hogy egy férfihang több­ször elismétli: “világos? világos?”. A tanú szerint Z. Nagyné nagyon nyugtalan és ideges lett. Holsteinből a legjobb Gönczöl, a magyar bajnok Gönczöl 1982. február 2-án látta meg a napvilágot. Apja jól ismert ki­váló magyar tenyészbika volt, anyja pedig ugyancsak törzskönyvezett, tehát “nemesi" családból szárma­zott, méghozzá a liolstein-friz faj­tából. Gönczöl attól híres, hogy ő lett az ország első, 100 ezer (pontosab­ban 108 ezer) liter tejet adó tehe­ne, akit eminens vendégek jelen­létében tegnap ünnepélyes keretek között “felavattak” a vásárhelyi Hód-Mezőgazda Rt. vajháti szarvas­marhatelepén. A 20-as, 30-as években léteztek már hasonló kezdeményezések, amikor a hosszú, hasznos élettarta­mú tenyészcsaládokat elit törzs* könyvvel látták el, a gazdát pedig er­kölcsi elismerésben részesítették. Az• elitből később létrehozták a Holstein-friz fajta “aranykönyvét”, ahova csak a legkiválóbb tulajdon­sággal rendelkező győztes tenyészál­latok kerülhettek be. Ezt a szép ha­gyományt elevenítették fel most a vajháti telepen. (Folytatás a 2. oldalon) , hódmezővásárhelyi Lövészdandár gyakorlótelepén pénteken befejező­dött az a kétnapos felkészítő foglalkozás, amelyen aszárazfökii csapatok parancsno­kai, valamint aszoinoki feyjmozgéknnyságú zászlóalj egyik szakasza és egy hódmező­vásárhelyi szakasz békefennlar-^^^^É U: Sl i.kLUt ’ rolt. ^Í-eL békéért idei programja ^szerint a NATO állal szervezett gyakorlatokban a vásárhelyi sza­kasz Romániában, a szolnoki pe­dig Olaszországban vesz majd részt, mostani előzetes felkészíté­sükön a társszervezetekkel együtt­működve gyakorolták egyebek kö­zött az önvédelmet, a túlélést, a konvojkísérést, a különösen fontos objektumok védelmét. Az újszerű feladatok között szerepelt továbbá ellenőrző-figyelő pont felállítása, egy ENSZ-tábor berendezése, konf­liktusmegoldás, tűzszünet ellenőr­zése. SZEGEDI NEMZETKÖZI VÁSÁR Hármas szakkiállítással jelentkezik a Szegedi Nemzetközi Vásár a jövő hét szerdájától egészen vasár­napig. A rendezvénysorozaton belül az autó- és jármű­ipart a Cabrio foglalja magába, a lakberendezés és az építészet területeit az Oázis, a vásár történetében elő­ször megrendezendő Sprint pedig a sport szakterüle­téből mutat be mindent, ami bemutatásra érdemes. Dr. Katona András vásárigazgató a szegedi Sajtóház klubjában sajtótájékoztatón ismertette a rendezvény­triászt tegnap. Hány kiállító képviselteti magát, s ter­mékeinek legjavát július 5. és 9- között a Mars té­ren? Nem kevesebb, mint százhatvan - tudhattuk meg. Legmesszebbmenőkig sokan az Oázisra jelent­keztek be, összességgel százöten, ezt követi a Cabrio, negyvenöt kiállítóval, végül, de nem utolsósorban a Sprint következik, melyen tizenöt kiállító vesz részt. $ARKA3nr •, 3 éves buli a • • Sárkányban! T .j. Július 3-án ‘Vásárhely, Szántó u. 4. •: ' T Jel.: 62/345-777 M ^ ^ ^ :. 6096—8056—2056 engedmény JJzen az egy napon! growr M* .MVo*» ne hagyja ki! "Betettek 8 a Bokros- ^ csomagnak ff» AKCIÓ! lÉiH Spanyolország, Llorctt de Mar W Hungary 6900 Mohó" Szá,lodaÍclhelyezés- 11 naP Szegedi 0.2. 1995. július <M6-ig 25500 Ft Tel /Fax- Nyugati típusú autóbusszal 36-(62) 413-452 Porecs apartman 8900 Ft/hét Sy «*■ A*/* reggeli ^ 7*w»f**4«Z "piycMC el+f Délvilág

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék