Reggeli Délvilág, 1995. augusztus (6. évfolyam, 178-204. szám)

1995-08-01 / 178. szám

4 QtíQ február 16.-ez a datum igazan meg- I 7UOi határozó dr. Martonosi István életé­ben, hiszen ettől a naptól kezdve ő a KISOSZ me­gyei titkára. 27 éve teljesíti hát szolgálatát a kiske­reskedők és vendéglátósok érdekében, s bár nem készült pontos statisztikai felmérés az ügyben, tel­jesen biztosra vehető, hogy országos csúcsot állí­tott fel közel három évtizedes tevékenységével. Egyébként Martonosi úr előéletéről történelem. Árulja már el. hogy lehet annyit még mindenképpen érdemes ennyit lehúzni e korántsem túlkényel­­megemlíteni, hogy 1963-ban végzett mes és nyugalmas székben? Szegeden, a József IVttila Tudományegye- -Tudja, annyira szerteágazó tevékeny­tem jogi karán, Szeged városi tanácsá- ségi kör tartozik hozzám, hogy szinte nak kereskedelmi osztályán is volt. No, minden órában újabb és újabb felada­­de ködbe vesző emlékek ezek már a tokát kell megoldanom. Nincs olyan jog- KlSOSZ-os pályafutáshoz képest. ág a gazdaság területén, amivel ne ke­-27 év a fiataloknak inkább már riilnék kapcsolatba Hiszen itt ismemi kell az adózás, a társadalombiztosítás, a közegészségügy, a vám szabályait épp úgy, i nint az építkezési engedélyezést ne­tán a szabálysértési jogot, tennészetesen a büntető- és polgári jog egésze mellett. Az úgynevezett “nagyfülű” világban (ér­dekes kifejezése ez a Kádár-korszaknak - a szerző) még sokat segített a közpon­ti irányítás. Akkor vagy a megyei gazd. pol. titkár vagy a megyei tanács kereske­delmi osztályvezetője kimondta a szen­tenciákat, és az ebben a megyében Bordánytól Zákányszékig igaz volt. Egy helyen kellett csak a vállalkozók érde­keiért megküzdeni, és ha ott rámond­­ták az igent, a területeken már nem kel­lett vitatkoznom. Ilyen szempontból en­nek is volt előnye. (Folytatás a 3- oldalon) Ratko Mladic tábornok, a boszniai hadsereg főparancs­noka Kninben, a horvátországi szerb Krajina fővárosában ki­jelentette, hogy Horvátország drágán megfizet Grahovo és Glamoc elestéért - jelentette a Tanjug hírügynökség. Mladic tábornok, aki szerint a jelen­legi helyzet igen bonyolult a Grahovo-Glamoc fronton, hangsúlyozta: a boszniai szerb hadsereg hamarosan visszafog­lalja a megszállt területeket. A krajinai szerb hadsereg vezér­karának közleménye szerint az egyesült horvát és boszniai hor­­vát erők nehézfegyverrel lőtték Grahovóból a Knintői 20 kilo­méterre fekvő Strmica telepü­lést. Lecsendesedtek a harcok hétfőre virradóra az északnyu­gat-boszniai Bihac térségében - jelentette a szarajevói rádió bihaci forrásokra hivatkozva. A beszámoló szerint a bihaci vé­dők szilárdan tartják állásaikat, az ellátás azonban továbbra is katasztrofális a térségben. A rá­dió közölte, hogy az éjszaka el­sősorban Bosznia középső ré­szén voltak szórványos össze­csapások. Slobodan Milosevic szerb elnök támogatást ígért a horvátországi szerbeknek, ha a honátok megtámadják Knint. A SZEGEDI öreg hidat végképp birtokba vették az építőmunkások. Nem érdemes senkinek sein próbálkozni avval, hogy rákanyarodjon az építkezés (fólújítás) területére, mert csak tolathat ide-oda visszafelé, s még bírságot is kaphat. Akik Vásárhely felől jönnek, egyenesen az új híd felé vegyék az irányt, ha í jszegedre vagy még távolabb visz az útjuk. Állítólag másfél évig reparálják a hidat (igaz, a fővárosban ennyi idő alatt kétszer ilyen széles újai építenek), de mint tudjuk nem csak Isten malmai, hanem hidakat (vidéken) íolújító mesterek is lassan őrölnek. Nagylakon Lopott autók szűrője Az orosházi határőrigazgatóság első félévi munkájáról Dankó István alez­redes, rendészeti igazgatóhelyettes tar­tott sajtótájékoztatót Elmondta, hogy - mint ahogyan azt várták - ez az év sem hozott kedvezőbb változásokat. Ha­tárőrizeti-operatív, bűnügyi, határfor­galmi credménvességükben az előző esztendőben bekövetkezett minőségi változások tovább folytatódtak Nagy­ságrendben ugyan 24,9 százalékos csökkenés tapasztalható a jogellenes cselekményt elkövetők számában, ezen belül azonban ugrásszerűen megnöve­kedett az államhatárra irányuló bűn­­cselekmények aránya. A nagy értékű lo­pott gépkocsik külföldre vitelének kísér­lete is nőtt (105,5 százalék), hasonló­an a fegyver- és embercsempészet is. A kábítószer-felfedés eredményességi mutatója 66,6 százalék. Az elmúlt félév során az igazgatóság területén 2382-en követtek el jogellenes cselekményt, amely határőrségi szinten 22,3 százalékot jelent. Az orosházi igaz­gatóság továbbra is az ország egyik leg­­leterheltebb területe. Az említett 2382 fő­ből 2285 személyt fogtak el, s csupán 97- en jutottak át az igazgatóság működési területén, akiket a rendőrök, illetve ha­zánk más részén a határőrök fogtak el. (Folytatás a 2. oldalon) Horn Gyula Finnországban Horn Gyula miniszterelnök tegnap kora reggel Helsinkibe utazott A ma­gyar kormányfőt kétnapos hivatalos finnországi útjára elkísérte Kovács László külügyminiszter. A látogatás során Horn Gyula találkozott meghí­vójával, Paavo Lipponen finn minisz­terelnökkel és Marni Ahtisaari köz­­társasági elnökkel. A felek tárgyalá­saik során áttekintették a kétoldalú kapcsolatokat, a két ország közötti gazdasági együttműködés fejlesztésé­nek lehetőségeit, és tárgyaltak Ma­gyarország Ell-tagságára való felké­szítéséről is. Emellett megvitatták az új európai biztonsági rendszerrel kapcsolatos időszerű kérdéseket A látogatás ideje alatt Horn Gyula - a finn kormány felkérésére - részt vesz és felszólal az Európai Bizton­sági és Együttműködési Értekezlet Záróokmánya aláírásának 20. évfor­dulója alkalmából rendezett szim­póziumon. Folytatódik az ukrán autósblo­kád, de az már csak a lónyai ha­tárátkelőt érinti. Krisán Attila ezredes, a határőrség szóviője tegnap délelőtt az MTI-nek el­mondta, hogy reggel 8.30 órakor uk­rán oldalon mintegy 50 autó torlaszola el a lónyai határátkelőhöz vezető utat. Ezért a helyi forgalom számára a barabási és a beregsurányi határállomás igénybevételét ajánlja a határőrség. Lónyánál az elmúlt héten szerdán kezdődött a határblokád és azóta lé­nyegében átjárhatatlan az átkelő. Az ukrán autósok továbbra is azért zár­ják el az utat, hogy ily módon tilta-Folytatódik az ukrán határblokád kozzanak a magyar vámszigorítá­sok miatt. A pénzügyőrök ugyanis szigorúan ellenőrzik az ukrán au­tósok által Magyarországra hozott üzemanyag mennyiségét, mert a térségben igen élénk a benzin­­csempészet. r Augusztus 2-ától, szerdától NYÁRI SZEZON VÉGI VÁSÁR férfi-, női és gyermekruházati cikkek széles választéka 30-40% árengedménnyel kapható! JÁNOS TÉRI ÁRUHÁZ VÁSÁRHELY f. Vámosaink már tapasztalatból tudják, nem bizonyul haszontalannak, ha olykor a hivatalos okmányok ellené­re is átvizsgálják a TIR jelzéssel ellátott kamionokat. Meg­lepetés ugyanis mindig érheti őket. A minap a gyulai határátkelőnél szolgálatot teljesítő fináncok sem érték be csupán azzal a papírral, amit a török kamionos lebegtetett az orruk előtt, melyre tétele­sen fel volt tüntetve, milyen árut tartalmaz a rakomány. Miután alaposan átkutatták a gépjármű minden zugát, kiderült, hogy mi mindent szándékozott hazánkba hoz­ni a török. A hivatalos okmányokon feltüntetett rakomá­nyon kívül több mint 11 millió forint értékű csempész­áru lapult a kamionban. Volt köztük 7760 női hálóing, 5000 strechtnadrág, 10 ezer 250 pár papucs, 510 darab függöny, 16 ezer 300 pár zokni, 78 vég sötétítőfüggöny, 10 ezer 500 női fehérnemű. Mindezt természetesen el­kobozták tőle. B. Z. jugoszláv állampolgár a röszkei határátkelőnél bukott le. Arra nem derült fény, hogy szponzorként vagy kereskedőként de tény, hogy több Adidas táskát és nyolc futball-labdát próbált kivinni Magyarországról. Ugyanitt szűrték ki B. Z. két honfitársát is, akik annyi reluxát akar­tak átcsempészni a határon, hogy az a mennyiség - becs­lések szerint - 2500 ablakra lett volna elegendő. Meglepetés mindig akad Vodka és hálóing Nagylaknál két román állampolgár vallhatta, hogy nem sikerült átejteniük a magyar fináncokat. Tőlük 214 liter vodkát és jelentős mennyiségű pillanatragasztót koboz­tak el, ugyanakkor 20 ezer forint pénzbírsággal sújtották őket. Az említetteken kívül egyéb áruféleség is került az el­múlt héten a Vám- és Pénzügyőrség raktáraiba. Található közöttük lélegeztetőkészülék, telefon-üzenetrögzítő, ágy­nemű, öngyújtó... Úgy tűnik, sokan nem szereznek tudomást arról, hogy mi vár a csempészekre a határátkelőnél, vagy inkább a véletlenre bízzák sorsukat a vakmerőbbek, vállalva ezzel a kockázatot. Vonatkozik ez azokra is, akik csempészetre alakítják át gépjárművüket. Az elmúlt héten például egy Wartburg és egy Audi 100- as tulajdonosa volt kénytelen megválni személygépkocsi­jától, minthogy a vám- és pénzügyőrök - az érvényben lévő jogszabály értelmében - elkobozták tőlük. (pusztakeresztúri) Előterjesztést készít a kor­mány számára a Közle­kedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium az M3-M30-as közúti szakasz, azaz a Gyöngyös és Miskolc közötti folyosó autó­pályává kiépítéséről. Az útsza­kasz gyorsított kiépítését Észak- és Kelet-Magyarország fejlődé­se, a hazai és tranzitforgalom feltételeinek javítása teszi szük­ségessé. A tájékoztatás szerint a tárca a megvalósítás három módját dolgozza ki részlete­sen, amelyek a finanszírozás formájában térnek ei egymás- ^^tíSSÉl tói. on­cesszióban, az állami beruházásban, vagy. állami és magántőke ve­gyes finanszírozásában történő építéséről további vizsgálatok, tárgyalások és gazdaságossági számítások alapján döntenek majd. A lehetséges variációk­ról a minisztérium szeptem­ber 30-ig terjeszti a kabinet elé az elképzeléseket. A tervek ki­dolgozásában közreműködnek az EBRD szakemberei is. A ter­vek szerint az építkezés 1996- ban kezdődne el és 2005-ben érne véget. A javaslatok már egy olyan autópályával számol­nak, amelynek használata ese­tén díjat kell fizetni az autó­soknak.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék