Reggeli Délvilág, 1995. szeptember (6. évfolyam, 205-230. szám)

1995-09-01 / 205. szám

Megszűnik a . nullakulcs A kormány tegnapi ülésén állást foglalt a márciusban megkezdett stabilizációs program határozott folytatása mellett. A program első eredményei ugyanis jelentkeznek. Minderről Bokros Lajos pénzügy­­miniszter számolt be a kabinet ülé­sét követő sajtótájékoztatón. El­mondta: a kormány elfogadta a Pénzügyminisztérium javaslatát a jövő évi költségvetésre. Eszerint az államháztartás összevont hiánya 258 milliárd forint lesz, ami a GDP 3,9 százalékát jelenti. Elfogadta a személyi jövedelemadó-rendszer­ben alkalmazandó adótáblát, amelyben megszűnik a nullakulcs, 150 ezer forint éves jövedelemig 20 százalékos adót kell fizetni. A teher növekedését adójóváírással ellenté­telezik a bérből és fizetésből élők számára. Kettő százalékkal emel­kedik a munkavállalók által fize­tendő tb-járulék. Döntés született a jövőre alkalmazandó havi csúszóleértékelés mértékéről, ja­nuár 1-jétől havi 1,2 százalékkal ér­tékelik le a forintot a konvertibilis valutákhoz képest. Fanfárok hangjai jelezték tegnap reggel Makón, hogy meg­kezdődött a már hagyományos V. Makói Nemzetközi Hagy­mafesztivál. Lila-fehér ruhás majorettek segítségével a Him­nusz hangjaira méltóságteljesen kúszott fel Makó város zász­laja. A megjelenteket: városlakókat, a képviselő-testület tag­jait. a vendégeket dr. Búzás Péter polgármester köszöntötte. o Először a hagymafesztivál törté­netéről szólt, majd arról beszélt, mit is jelent a mostani. A hagyma ün­nepe tulajdonképpen a város és kör­nyékén élők munkájának gyümöl­cse, annak bemutatása. Vásár és be­mutató, szakmai találkozó és ta­nácskozás. A polgármester reménye szerint az idei fesztivál a hagyma és az azzal foglalkozók ünnepe és tisz­telete, így a találkozó a hagymater­mesztés szakmai oldalát erősíti, a hagymafesztivál politikamentes rendezvény kell hogy legyen. így el kell bírnia az ünnepi kavalkádot és a vásári forgatagot is. Végül Erdei Fe­rencet idézte, aki nem egyszer írt a makói embör kötődéséről, aki látás­tól vakulásig dolgozott a földeken. Most a betakarítás után azonban áll­junk meg egy pillanatra, hogy azu­tán újult erővel folytathassuk a munkát - fejezte be rövid köszön­tőjét Búzás Péter. Ezt követően három lovas vezeté­sével a majorettek kecses lépéseit kí­sérve a Makói Fiatalok Fúvós­együttese vidám indulóinak hangja­ira a résztvevők végigmasíroztak a hosszú Aradi utcán, hogy a makói tanműhely területén és épületeiben rendezett bemutatókon, kiállításo­kon és kulturális programokon részt vegyenek. (Folytatás a 3■ oldalon) Szigorúbb táppénzellenőrzés Válasszunk magunknak patikát? A kormány augusztus 25-i döntésé­nek értelmében szeptember 1-jétől több szempontból szigorodik a köz­­gyógycllátási igazolványok felhasználá­sára vonatkozó rendelkezés. Ugyancsak ettől az időponttól lép hatályba a kere­sőképtelenség és keresőképesség elbí­rálásáról, illetve annak ellenőrzéséről szóló kormányrendelet. A közgyógyellátással kapcsolatos vál­tozások közül az egyik legfontosabb, hogy ezentúl gyógyszert a közgyógycl­­látott számára csak a beteg háziorvosa, illetve kezelőorvosa írhat fel. Más or­vos csak akkor írhat fel a közgyógyellátási iga^díány tu'^ltono­­sa számára gyógyszert, ha sérgőSesct­ről van szó, vagy ha az illetékes dokto­rok nem elérhetők. Az igazolvány szá­mát viszont minden esetben fel kell tüntetni a recepten. A jogszabály meg­szabja azt is, hogy a közgyógyellátott mindig csak ugyanabban, a maga vá­lasztotta patikában válthatja ki gyógy­szerét - kivéve természetesen, ha ez valamilyen okból nem lehetséges. A közgyógyellátási igazolványon a jövő­ben szerepelnie kell a választott patika adatainak is. N A jelleginél hatékonyabb táppénz­­ellqpőrze^ tesz lehetővé a keresőkép­telenség elbírálásáról szóló kormány­­rendelet. A jogszabály a táppénzbevé­tel rendjén nem változtat, eltekintve at­tól, hogy - miután a tb már nem fi­nanszírozza a foglalkozás-egészség­ügyet - a háziorvosi praxist nem foly­tató üzemorvosok ezentúl nem vehet­nek táppénzbe beteget. Létrejön vi­szont egy kétszintű ellenőrzési rend­szer. Az elsőbe a biztosító ellenőrző or­vosai tartoznak, akik a tb-hez beérke­zett adatok alapján szúrópróbaszerű­en vagy a beteg, illetve a munkáltató kérésére megvizsgálhatják a táppénz­bevétel jogosságát, és akár felül is bí­rálhatják azt. Fellebbezni az ellenőrző orvosok döntése ellen még lehet, az eggyel magasabb szinten lévő, úgyne­vezett Főorvosi Bizottság határozata azonban megváltoztathatatlan. Vásárhely felújítja? Kapcsolat a Tiszával A közelmúltban három minisztéri­um: az FM, a KHVM és a BM közös pályázatot hirdetett külterületi utak épí­tésére. Olyanokra, melyeknek köszön­hetően könnyebben tárhatnának fel mezőgazdaságra alkalmas földterülete­ket vagy települések összekapcsolását jelentené, illetve területfejlesztési célok megvalósítását szolgálná. Tudomást szerezvén erről a lehe­tőségről, a vásárhelyi önkormányzat úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be, mert a szakemberek véleménye sze­rint a bodzási út újjáépítésének a ter­ve teljes mértékben beleillik a három minisztérium által meghirdetett kon­cepcióba. Túl azon, hogy mezőgazda­­sági területeket érint, számos érvet tudtak említeni elfogadható indok­ként. Megítélésük szerint, ha az első ütemben sikerülne újjáépíteni az em­lített utat a tiszai gátig, majd azt köve­tően a régi uszályrakodó környékén létesítendő új kikötőig, akkor Hódme­zővásárhelynek, hosszú évtizedek után, ismét kapcsolata lehetne a sző­ke folyóval. (Folytatás a 2. oldalon) Nyitott az APEH 5. oldal BNV A kőbányai vásárvárosban egy hét múlva, szeptember 8-án nyitja meg kapuit a 99- Budapesti Nemzetközi Vásár, a fogyasztási cikkek szokásos őszi seregszem­léje. A szervezők a nyitást megelőző tegnapi sajtótájékoztatójukon el­mondták: három földrész 19 or­szágából érkeznek a kiállítók, s csaknem 40 ezer négyzetméteren mutatják be eladásra kínált por­tékáikat. A vásári kínálat 47 szá­zalékát a bútorok, lakberendezé­si cikkek, háztartási gépek és fel­szerelések teszik ki. Ugyancsak jelentős területet foglalnak el az építkezéshez, barkácsoláshoz kapcsolódó termékek. Nem hiá­nyoznak azonban a vásárról a já­ték, ajándék, a dísztárgyak, to­vábbá a ruházati termékek sem. KÖRACÉL LAPOSACÉL különböző méretekben és minőségben 90 Ft/kg-tól Pajtás Kft. 55-ös út, 13-as km-kő Te l/fax:06-60/3 80-441 LEGOLCSÓBB Csempe és padlóburkoló vásári! Vásárhely, Szántó K J. u. 149 ,Tel.: 62/342-147 (Szentesi út, gázcsereteleppel szemben) Aki ezt a kupont behozza, csempéből és padlóburkolóból 10 % engedményt kap! Nyitva: hétfő-péntek 8-16, szombaton 8-12 óráig. Szeptembernek elseje van - a tanévkezdés klasszikus ideje. Vannak iskolák, ahol már tegnap beindult az élet, és megint csak vannak oktatási in­tézmények, hol mindössze a jö­vő héten, negyedikén veszi kez­detét a tanítás. Kétszeresen gyászos leend a gyermekeknek az a hétfő. Nemcsak a hét kez­dete lesz - hanem a vakáció vé­ge is. Fölvetődik ekkor - mint min­den tanévkezdet táján érde­mes-e továbbtanulni, egyáltalá­ban: tanulni? Most fokozott erő­vel tevődik föl a kérdés, egyrészt az eget verő tankönyv-, tanszer­árak okán, másrészt pedig tel­jességgel általánosan. Soha nem érezték annyira a tanulás hiá­bavalóságát a gyerekek - s egy­re inkább a szülők is -, mint most, amikor a számok és kép­letek világából egyenest a mun­kanélküliségbe csöppennek az iskolát elvégzők. Meg amikor látva látják:aki évtizedeken át s ke­resztül tanul, kevesebbet keres, mégpediglen összehasonlíthatatla­nul, annál, aki egész egySlerűen jól tud eladni, bármit. Kupecképzés­­re lenne szükség itt, nem oktatás­ra - már amennyire szükség len­ne, hiszen akinek van érzéke az üz­lethez, az minden körülmények szerint a tudomány gyökere kese­rű, de gyümölcse gyönyörűséges - de e gyümölcs egyre inkább dvi je­lentőségűvé kezd válni. Mert egy kandidátusnak fél életet tele kell tanulnia s tanítana, mire nagy ne­hezen kiviszik egy tudományos konferenciára— teszem azt - Szín­­gppúrba, amely út az illető kandi-Ráció közt, a jég hátán is megél, akinek meg nincs érzéke, elvégezhet akár­milyen tanfolyamot, csak kínkeser­vesen. Nem az a kérdés manapság, hogy mi van a fejedben, mosogatóié, vagy víz - hanem a következő: van­­e a pofádon kellő vastagságú bőr. Sorsokról dönthet a génekben kó­dolt pirulásképtelenség. Érdemes-e ma vajon tanulni? Idézhetjük persze rögvest, és sza­badon, Apáczai Csere Jánost, aki dátusnak valószínűleg élete legna­gyobb élménye leend, és még uno­­■káinak is arról fog beszélni, hogy amikor harminc éve őt kivitték Szingapúrba, akkor... Ezzel párhu­zamosan viszont egy jól menő olaj­szőkítő - aki gyerekkorában, az is­kolában párját ritkító zsivány volt, a tanerők réme - hetente három­szor utazhat, a repülőjegyárat mel­lényzsebből kipengetve, a világ akármely tájára, és természetesen vissza. Megéri-e ilyen körülmé­nyek közt tanulni, mikor nyil­vánvalóvá lett a mondás blődsé­­ge, miszerint “nem az iskolá­nak, de az életnek tanulunk”? Mert igenis nem az életnek ta­nul nagyon sokszor a gyerek, ha­nem hogy megkapja azt a nyo­morult négyest abból a tárgyból, amire az életben előrelátható­lag soha semmi szüksége nem lesz - viszont amennyiben nem kapja meg, elfűrészeli maga aljjtt a továbbtanulás fáját. Eszokokra hivatkozva bébi zonyítható-e: tanulni kell? Nos, észokok helyett legfeljebb Örzse néni jöhet számításba, aki most tölti be a kilencvenki­lencet, és ezt mondja unokájá­nak: "Tanulj, fiam, mert sem­miről sem tudhatod, mi mire lesz egyszer majd jó. ” Ennél irracionálisabb szö­veggel abszolút lehetetlen meg­fogalmazni, mit ér a ráció. 1995/205.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék