Reggeli Délvilág, 1995. november (6. évfolyam, 256-281. szám)

1995-11-01 / 256. szám

EjoTudjman horvát unfit elnökletével megtartotta első ülését a Morvát Demokratikus Szö­vetség (HDZ) azon bizott­sága, amely a honátok és a horvátországi szerbek közötti bi­zalom helyreál­lítására jött létre­­jelentette a Hina hírügynökség. A találkozón hangsú­lyozták a honátok és a horvátországi szerbek kö­zötti bizalom megterem­tésének szükségességét s azt, hogy a még megszállt honát területek visszacsa­tolása és az ott élő embe­rek beilleszkedése békés úton történjen. Akiadott nyilatkozat szerint a bizottság tu­datában van, annak, hogy a nemrég felsza-Megbékélésért badított horvát terüle­teken tragikus és elfo­gadhatatlan események történtek, de a testület támogatni fogja, hogy a jövőben hasonló viszaélésekre ne kerül­jön sor, és a törvényt betartsák. A Morvát Köztársaság Választási Bizottságához eljuttatott tiltakozásában a Szerb Nép Pártja (SNS) sé­relmezte, hogy a bizottság még mindig nem tette közzé a választá­si eredményeket az ötödik válasz­tókörzetben, amely magában foglalja azokat a horvát te­rületeket, ahol szerb ki­sebbség is szavazott Az SNS hozzátette, hogy az el­ső, nem hivatalos eredmé­nyekről szerzett informá­­ciói szerint a szerb kisebb­ség néhány jefchje nagy fö­lénnyel vezet Emelt gyógyszerárak? Átlagosan 35 százalékos, számos gyógyszer esetében viszont ennél jóval magasabb áremelésre is számíthatunk jövőre, amennyiben az egészségbiztosí­tó 1995-ben csak 70 milliárd forintot for­díthat gyógyszerár-támogatásra. Az Egészségbiztosítási Önkormányzat El­nöksége mégis ilyen nagyságrendű elői­rányzatot támogatott - értesült az MTI egészségbiztosítói körökből. A gyógyszerár-támogatási keret 70 milliárdos előirányzatát a Népjóléti Mi­nisztérium, de még a gyógyszerügyek­ben jártas tb-szakértők is irreálisan ala­csonynak tartják. A tárca 75, a szak­emberek pedig 82 milliárd forintot te­kintenek elfogadhatónak. A 70 milli­árdos támogatási keret elfogadása ugyanis azt jelentené, hogy az előirány­zat az idei kiadásokhoz képest egy fil­lérrel sem emelkedne, még az infláci­óval sem tartana lépést. Az inflációt te­hát teljes egészében a lakosságnak kel­lene megfizetnie. Ez - az előre beje­lentett forintleértékelést véve alapul - 38 százalékos áremelést jelent. Makón és térségében sokan még csak ízlelgetik a szót: privatizá­ció. Nehezen szokják meg az emberek az új helyzeteket, ám ha az élet úgy hoz­za, idomulni tudnak a változásokhoz. A Csongrád Megyei Gabonaforgalmi Vállalat Makói Malmát 1993-ban pri­vatizálták. A cég ügyvezető igazgatója, Bálint József szívesen válaszolt kérdé­seinkre, hogy mi is történt 1993 óta az itt dolgozókkal, s milyen eredmények­kel büszkélkedhetnek.- Mozgalmasan teltek napjaink - sorolta a szakember -, mondhatnám úgy is, hogy az elmúlt két-három év számunkra szinte egybefolyt. Öt tulaj­donostársammal alakítottuk meg a Makói Malom Kft.-t 18 millió forintos törzstőkével. A kezdet azért volt nehéz, mert a privatizáció elhúzódása miatt 1993-ban csak november elsejét köve­tően kezdhettük meg a termelést. Bú­zát sem a hagyományos időszakban tudtunk vásárolni. Erre októberben, novemberben és decemberben került sor. A legolcsóbb gabona akkor má­zsánként 1350 forint volt, de vásárol­tunk 1500 forintos áron is. Mondanom sem kell, újra be kellett dolgozni ma­gunkat a piacra. A minőséggel hál’ is­tennek akkor sem volt, és most sincs gond. Kezdetben termékeinket nehe­zebben tudtuk eladni, abban az idő­szakban dúlt ugyanis az úgynevezett or­szágos lisztháború. Kétszer annyi liszt képződik, mint amennyit a felvásárló­piac el tud helyezni. Ezért az ország kü­lönböző pontjairól Budapestre, az észa­ki hegyvidékre - és ahová csak tudtuk - szállítottuk a lisztet. Természetesen nyomott áron, kilónként 17-19 forin­tért. Ki lehet tehát számolni, hogy a drá­ga búzából bizony nem volt nyeresé­ges a termelésünk az első időszakban. 1994 első fele szintén nehéz volt, bár a helyzetünk kissé javult a piacon. Meg­találtuk azokat a törzsvevőket, akikkel azóta is folyamatosan, éves szerződé­sekkel végezhetjük munkánkat. Tavaly a felvásárlást kellő időben megalapoz­tuk. A makói és környékbeli mezőgaz­dasági nagyüzemekkel, magánterme­lőkkel szerződéses viszonyt alakítot­tunk ki, amit tovább bővítettünk idén. Hogy meg tudtuk az 1994-95. évi bú­zamennyiséget vásárolni, az a korrekt, jó üzleti kapcsolatnak az eredménye. Köztudott, hogy tavaly nem a legkedve­zőbb volt a búza minősége, viszont azoknak az üzemeknek, termelőknek, kiknek búzája nem ütötte meg a meg­felelő szintet, iparkodtunk besegíteni az értékesítésben. Exportra adtuk to­vább termésüket, így ugyanazt az árat tudtuk kifizetni érte, mint az étkezési búzáért. Ezekkel az intézkedésekkel - szerény nyereséggel - olyan partnere­ket találtunk, akik ebben az évben is hozzánk fordultak. Elmondhatom, hogy több mint háromezer vagon bú­zát vásároltunk 1995-ben. (Folytatás a 3- oldalon) Párbeszéd a vállalkozókkal Halló, Szentes? A szentesi önkormányzat párbe­szédre törekszik a vállalkozók­kal (is). Lényegében ennek a je­gyében folyt a hétfő esti fórum, amelynek vendége Szirbik Imre polgármester volt. Mint elmond­ta, nagy vihart kavart a helyható­ság várospolitikája a versenysem­legessége okán. Az APEH helyi iro­dája továbbra is megmarad a vá­rosházán, sőt azt tervezik, hogy bővítik a szolgáltatásai körét. így várhatóan nem kell majd Szeged­re utazni az ügyfeleknek, takaré­koskodva az idejükkel. Beszámolt arról a képviselő-testületi döntés­ről is, miszerint az ún. előprivati­zált ingatlanok bérlői 1996. de­cember 31-ig 50 százalékos díj­­kedvezményt kapnak. Az alapvető közművekkel már kiépült a város. A telefonvonalak számát illetően Szentes azon sze­rencsés települések közé tartozik, amely elérte az európai szintet. Újabb konténereket is telepített a Déltáv, minek következtében 2 ezer pluszállomás bekötése kez­dődhet meg az idén. Ez megint csak kedvez a vállalkozásoknak. A ciklus végéig azt is szeretnék el­érni, hogy egyetlen földes utca se maradjon a városban. Szó esett arról: sokan telephelynek tekin­tik az utcát. Mert ugye mégis non­szensz, hogy némely vállalkozók az ötödik emeleti lakásukat re­gisztráltatják telephelyként, köz­ben meg a közterületen tárolják a kamionokat, traktorokat és egyéb nehéz járműveket. Mások pedig nem állnak be velük az ud­varba, mivel nem akarják azt tönkretenni. (Folytatás a 3- oldalon) A Picknél lassúbb az ármozgás Olcsóbb malac Kik ölték meg Farkas Józsefet? Elfogták a gyanúsítottakat Az előrejelzések szerint a vágóser­tés szeptemberi csúcsárait legtöbb felvásárló csökkentette október má­sodik felében. A Pick Szeged Rt. az áringadozásokat mérsékelt arány­ban, lassan követi. Az árakat hat a szerződéses termeltetés stabilitása, az előállított mennyiség, az export­­lehetőség változása és napjainkban a takarmány gyorsan növekvő ára. A változásokról az FM Csongrád Megyei Hivatalától kértünk információt. A sertésállomány 9 százalékkal, 410 ezerről 450 ezerre, ebből a ko­­calétszám 24 százalékkal, 27 ezer­ről 33 ezerre emelkedett az előző évi mélyponthoz képest - szeptember 30-i adatok szerint - Csongrád Me­gyében -monálsÁdók Mária, a me­gyei FM Hivatal állattenyésztési főta­nácsosa. A főleg tenyészállat-kihelye­zésekkel elősegített állománynöveke­dés kapcsán 10-15 százalékkal több a vágósertés-termelés a tavalyinál. Az augusztus-szeptemberi vágósertés­hiány után mára elegendő lenne a megyében a piaci kínálat. Am idő­közben jó exportlehetőség nyílt meg Horvátországba és Szlovéniába. A du­nántúli felvásárlók a húsexporthoz egyelőre keresik az alapanyagot az al­földi megyékben is. így a sertéshiány nem szűnt meg teljesen, és a vágó­sertés árának csökkenése nem várha­tó nagyobb méretekben - vélekedik a főtanácsos. Elsősorban a takarmányárak emel­kedése miatt a választási malacok iránti élénk kereslet visszaesett. Az előző, darabonkénti 8-10 ezer forint helyett a piacokon inkább a 3,5-5 ezer forint közötti malacárak jellem­zőek. A Pick Szeged Rt. a felvásárlási ára­kat - fel- és lefelé egyaránt - lassan változtatja a piaci ármozgásokhoz vi­szonyítva - tájékoztatott Forró Sándor felvásárlási főosztályvezető. Október utolsó napjaiban még a szeptember 24-én megállapított vágósertésárakat alkalmazta. Ez például nagyüzemi tőkesertésnél (ÁFA nélkül) átlag 190, a kistermelői szalámisertés alapára 175, kisebb súlykategóriában 173 fo­rint, plusz - minőségtől függően - 8,16, illetve 24 forint felár kilogram­monként. Acégaz alapanya-szükség­­letének nagy részét a szerződéses partnerektől megvásárolta. Az idő­szakos sertéshiány miatt nem fize­tett kilogrammonként 200 forint fe­letti csúcsárat. A Pick Szeged Rt. november ele­jén csökkenti a vágósertés átvételi árát, mert lefelé változik az ország más vidékein is. A jövő évi szerző­désekben kilogrammonként 16Q forint garantált ár szerepel az állam által garantált 155 forinttal szem­ben. SOLTÉSZJOLÁN INTERNET csatlakozás MK-R Kft. Juhász Csaba (62) 321-172,324-013,316-702 Pontosan egy hete, kedden es­te 8 óra körül, egy horgász, aki a pecázást megunva épp békésen hazafelé ballagott, Szegeden a Bo­szorkány sziget mellett húzódó töltésen egy vérbe fagyott holttest­re bukkant. Az első percek döb­beneté és pánikja után, lerázva magáról a bénultságot, meggyor­sította lépteit, keresett egy tele­font, és értesítette a rendőrség ügyeletét. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi Vonatdobálók Újabb vonatdobálókat fogtak el hétfőn délután a Rákospalota- Újpest vasútállomáson - tájé­koztatta az MTI-t kedden Sza­bó Sándor, a MÁV Budapesti Üzemigazgatóságának sajtófe­osztályának perceken belül hely­színre érkező forró nyomos zsa­ruit megrázó látvány fogadta: a mellkasán összeszurkált áldozat elvérzett. Mint ahogy a későbbi vizsgálat során kiderült, a sérült ember a támadás után még mint­egy 500 métert kúszott előre, de szerencsétlenségére ezen a sötét, forgalomtól távoli helyen nem ta­lálkozott senkivel, aki segíteni tu­dott volna rajta. (Folytatás a 9■ oldalon) lelőse. Az öt fiatalkorút a hely­színen dolgozó váltókezelő se­gítségével a rendőrség fogta el. A fiatalok nem csak a vonato­kat dobálták meg, hanem a vá­gányokra is köveket raktak. A rendőrség és a MÁV szakértői az ügyben tovább folytatják a vizsgálatot. 1995/256. november L, szerda Lesz elég liszt, kenyér Ma mindenszentek, holnap halottak napja. 6. oldal í ..... * I Privát ma­lom Ára: 19,50 Ft REGGELI

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék