Révai Nagy Lexikona, 5. kötet: Csata-Duc (1912)

D - Domonkos - Domonkosfa - Domonkos-kereszt - Domonkos-kódex - Domonkosok

Domonkos­ ­ 677 - tehát, hogy ily alapon új szerzetesrendet alapít, s miután eszméjének megnyert két toulousei tehetős polgárt s még más 4 jámbor egyént, Rómába ment III. Incéhez, hogy tervéhez a pápa jóváha­gyását megnyerje. A pápa utasította D.-t, hogy vá­lasszon rendjének szabályzatot a már approbált szerzetesszabályok közül. Ez alkalommal ismer­kedett meg Rómában assisi Szt. Ferenccel, kihez ez időtől fogva a legnemesebb barátság köteléke fűzte. Visszatérve társaihoz, Szt. Ágoston szabá­lyát választotta. 1216 dec. 22. III. Honorius pápa az új rendet megerősítette. Ezután többnyire Rómában és Bolognában élt, s utóbbi helyen halt is meg. IX. Gergely 1234. a szentek sorába ik­tatta. Emlékünnepe aug. 4. Legrégibb életrajza Jordanus, De principiis Ord. Praed. című mun­kában van, mely még a kanonizáció (1234) előtt íratott. A többire vonatkozólag v. ö. Schmid és Lacordaire műveit, melyek az idevonatkozó for­rásokat felsorolják: Drane, Der h. D. (1890. Fran­ciául is megvan, Paris 1893); Delaidier, Hist. diplomát, de St. D. (u. o. 1892—97); Guiraud (u. o. 1899); Pradier, Le grand fondateur (Tours 1902). Domonkos, 1001-ben szent István alkancellárja és érsek volt. A pannonhalmi apátság alapító­levele őt már 998-ban érseknek nevezi, de a hely kitétele nélkül, Stilting, Schmitt, Katona, Pray, Batthyány, Koller, stb. őt tartották Esztergom első érsekének. Horváth Mihály megtámadván a pannonhalmi alapító­ levél hitelességét, kiemelte, hogy abban D. neve más tentával van írva. Megtámadja magát a címet is, mert egy eszter­gomi érsek, ha egyáltalán volt kancelláriája Szt. Istvánnak, csak főkancellár lehetett. 1037-ben a bakonybéli apátság alapító-levele ismét D.-t mondja érseknek. Néhányan egynek mondották őt Sebestyén érsekkel. Karácsonyi szerint (Szt. István oklevelei, 156) D. csak 1020 után lehetett esztergomi érsek s így, Koppány lázadása idejéről szólva, csak előlegezve nevezhette magát annak. V. ö. Horváth, Az első esztergomi érsek, Száza­dok (1868., 1-10); Balics, Kath. Egyháztört. I. (114—137); Karácsonyi (Szt.-István, 101—3., 136- 145); Erdélyi László, A bakonybéli apátság Árpádkori oklevelei, 6—16. Domonkosfa, kisk. Vas vm. szentgotthárdi j.­ban, (1910) 706 magyar lak., u. p. Kercza, u. t. Pártosfalva. Románizlésű templomában régi fal­képek maradványai vannak. Domonkos-kereszt (herald.), liliomvégű, feke­tével és ezüsttel négyest kereszt. Domonkos-kódex, vagy Szt. Domonkos élete, 1517. írt magyar nyelvemlék a NI. Muzeumban. Leirója Báskai Lea margitszigeti apáca volt, u. a., aki a Margit-legendát írta. Tartalma Szt. Do­monkos élete és csodatételei. Megjelent a Nyelv­emléktár III. kötetében 1874. Domonkosok, más néven prédikátorok rendje (Ordo­­ Dom. vagy Ordo Praedicatorum). Do­monkos három szerzetes testületet alapított: 1206. Prouilleban a D. apácák rendjét, mely Domonkos 2-ik rendjének neveztetik; 1215. Toulouse-ban a prédikátorok rendjét; 1220. Lom­bardiában a militia Jesu Christi testületet, mely­ből a D. 3-ik rendje fejlődött. 1. A prédikátor vagy Domonkos-rend (alapítását, illetőleg I. Do­monkos) hivatása Isten igéjének hirdetése az egész világon s ezáltal a hívők megerősítése a hitben, az eretnekek és a pogányok megtérítése. Első kolostorai voltak Toulouse-ban (St. Romain), Rómában (S. Sabino), Párisban (St. Jaques), Bo­lognában (S. Nicolao). A második nagykáptalan 1221, a rendet 8 (spanyol, provence-i, francia, lom­bard, római, német, magyar és angol) tartományra osztotta, s a rend valóban ro­­­o­hamosan el is terjedt. A D. 19 pápai engedéllyel mindenütt prédikálhattak, a pápa udvará­ban a Magister palatis démon- HMpuni­kos lett (s ma is az), az egyházi inquizíció egészen, a spanyol V . nagyrészt a D.-ra bízatott; a világ első egyetemein D. taní­tottak, a pogányok megtéríté­­sében, az eretnekek elleni küz­delemben szintén nagy szerepet játszottak. A középkor 2 legnagyobb tudósa (Nagy Albert és aquinói Szt. Tamás) e rendből valók; kivülök számos tudóst, kitűnő festőket, 4 pápát, több mint 60 bíbornokot és 1000-nél több püspököt adott e rend az idők folyamán az egyháznak. A rend szervezete kétféle tagokból áll: papok­ból (clerici) és egyszerű szerzetesekből (fratres laici). A papok az újoncév után 8 évig bölcseleti és teológiai tanulmányokkal foglalkoznak. A rend élén áll a magister generális, ki azelőtt élethosz­sziglan, jelenleg 12 évre választatik. Az egyes tartományok élén áll a provinciális, akit 4 évre választanak, mellette 4 választott definitor műkö­dik. Az egyes házak (convent) feje a peri el, kit szintén választanak. A rend törvényhozó testü­lete a nagykáptalan, melynek tagjai a rend gene­rálisa, a tartományfőnökök és minden tartomány­ból egy-egy választott tag. A rend ruházata fehér talár, ugyanilyen színű skapuláré csuklyával, ezek fölött a nyilvános funkcióknál fekete köpeny, fe­kete csuklyával. A rendtagok húst nem élveznek, a zsolozsma közös imádkozására vannak kötelezve. Magyarországon a Domonkos-rend mindjárt alapítása után nagyon elterjedt. A 2. nagy kápta­lan 1221. Paulus Hungarus-i, ki azelőtt a bolo­gnai egyetemen kánonjogtanár volt, 4 társsal (köz­tük a szentéletű Sadoc-kal) küldte Magyarországba. Csakhamar Győrött és Veszprémben (Lacordaire szerint Fehérváron és Veszprémben) kolostorokat építettek. Pál később a kúnok megtérítésére ment, s vértanu­ halált szenvedett. A XIII. sz.-ban kö­vetkező kolostoraik voltak hazánkban: bányai, budavári, esztergomi, gyulafehérvári, győri, kecs­kési, nyulszigeti, pataki, pécsi, pesti, szebeni, se­gesvári, székesfehérvári, vasvári, veszprémi, ve­rőczei. — A rend 1244. és 1273. Budán tartotta nagykáptalanát. Hogy a D. a magyar szellemet mennyire ápolták, kitűnik abból, hogy IV. Béla uralkodása alatt 4 Domonkos ment el Kis-Ázsiába, hogy az ősm­agyarokat fölkeressék. — Jelenleg a Domonkos-rendnek 5 konventje (Budapest, Szom­bathely, Sopron, Vasvár, Kassa) van hazánkban. 2. Domonkos 2-ik rendje (nő-szerzet). Tagjai szigorú böjt, hallgatás, imádság közt töltik életüket. A kö­zépkorban e szerzetrend is nagy elterjedést nyert. A Dome­k r°e 8"rend Domonkosok

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék