Révai Nagy Lexikona, 9. kötet: Gréc-Herold (1913)

H - Harangállatocska - Harangfalva - Harangfejezet - Harangház - Harangjárás - Harangjárgány - Harangjáték - Harangjel - Harangjelző berendezés - Harangjog - Harangkeresztelés - harangláb - Harangláb

Harangállatocska — 504 — Harangláb lyeket keleti Poroszországban és Lengyelország­ban, a hallstatti korban, elégetett hamvakat rejtő urnák loboritására használtak. Harangállatocska, 1. Vorticella. Harangfalva, kisk. Pozsony vm. nagyszombati j.-ban, (ioio) 511 tót lak., u. p. Szárazpatak, u. t. Nagyszombat. Harangfejezet, román oszlopfó-forma, mely •.-„ . .. .. . megfordított, gazdagon w ^^yti^^jffll-'^'X díszített haranghoz ha­ft^l ^^ SM^ sonlít az ábrát). A XI. ^mrSm^^^mf sz. közepe óta használa-Harangház, a tem­plom-torony ama része, jflpp^Wr^ bakra állítva — a haran­gok vannak elhelyezve. Harangfejezet. A H. négy oldalán zsalu­gáteres nyílások készí­tendők, hogy a hangok szabadon és lehetőleg le­felé terjedhessenek. Harangjárás, a kat. egyházban a nagyesütör­töki szt. mise Glóriájakor az oltári szentség di­csőítésére az összes harangok meghúzatnak és a nagyszombati mise Gloriá-j áig az orgonával együtt némák maradnak, ama bánat és fájdalom kife­jezéseül, mellyel az egyház isteni mesterének halála fölött kesereg. A néphit szerint a haran­gok Rómába repülnek a pápához és ott marad­nak nagyszombatig. Harangjárgány, csak alakjára nézve különbö­zik a többi járgánytól, amennyiben a nagy, domború, hajtó kúpkerék széles karjaival harang­alakot képez. A harangalakú burokba saruk van­nak sülyesztve, amelyek a vonórudakat csavarral tartják meg. L. Járgány. Harangjáték (franc, carillon, ol. gariglione), előző századok divatos hangszere. Belga ós hol­landi templomok tornyaiban nagyszabású H.-ok működtek. Nagyrészüket óraszerkezettel hajtott henger szólaltatta meg (1. Mechanikus hangsze­rek). Kisebb H.-okat találunk régibb orgonákon Harang-játék. is. Zenekari szólamokban előírt H.-okat kalapács­csal ütött kis acélrudak helyettesítik. Az acól­rudakat biilentytlsorral is összekötik; ez a mai nagy zenekar H.-a. Utóbbinak szerkezetéhez ha­sonló az adiafon (1. o.) és Mustéi zseniális hang­szere : a celeszta (coelestis a. m. égi [zeno]), mely­ben a billentyűk hangvillákat v. ezüstcsöveket szólaltatnak meg. Hangterjedelme kromatikusán a c—c4 határok között mozog. Harangjel. A vonatok indulásának és érkezé­sének, valamint a vonalon közlekedő vonatot ér­deklő különböző értesítéseknek az állomási és vonalszemélyzettel való megfelelő közlésére szol­gáló jelzés, melyet az egyes jelzési helyeken el­helyezett villamos harangművek útján erős öntöttvas- v. acélharangok adnak. A villamos ha­rangműveket működtető áramimpulzusok külön­böző csoportosítása által a H.-ek is megfelelő módon csoportosíthatók, mely csoportosítások különböző, a vasúti szabályzatokban pontosan előírt közléseket hoznak a személyzet tudomására. A különböző jelzéseket a Jelzési tdasítás ismerteti. Harangjelző berendezés, 1. Állomási harang­jelző berendezés. Harangjog. A mult század elejéig valamennyi hadserognél szokásjog volt, hogy várnak vagy városnak rendes ostrommal elfoglalása után az abban talált harangokat a tüzérség parancsnoká­nak tulajdonába adták, aki azonban többnyire váltságdíjért otthagyta a harangokat. Harangkereszteíés, 1. Harangszentelés. Harangláb, tulajdonképen valamely harang felfüggesztésére egész külön épült közönséges ácsolt faállvány templomok harangjainak befo­gadására (ha a harangokat bármily okból a tem­plom tornyába nem lehetett elhelyezni); ezen áll­ványból később különálló, eleinte fa-, később kő-torony képződött, melyet hasonlókép H.-nak hivunk. Felső-Magyarországon, különösen pe­dig a Szepességben még számos középkori H. maradt reánk. L. még Campanile, Harang és Harangtorony. — H. még az a (többnyire) vas­szerkezet, amelyre a harangokat magában a to­ronyban felfüggesztik. Főkövetelmóny, hogy a harangokat minél kisebb erővel lehessen meg­húzni, hogy a harangok hangjának tisztaságát az állvány ne za- ^ gok erős lengése semmiféle káros J^p^ váló*H.^rkes^ ^^^^^^^^^^^^^^^ (Boglárkafélék) jlfe \ ' % 11 család génusza, W^M^ ffSg ' melynek 50 faja Ly H Európában, Ázsiá- K ban és Észak-Amerika hegyein Harangláb, nő. Évelő füvek nagy, kétszer hármaságú levelekkel, kevés vi­rágú fürtvirágzattal. A virág csészéje szirom­nemü, színes, mind az 5 szü'ma sarkantyús. Tor-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék