Révai Nagy Lexikona, 18. kötet: Tarján-Vár (1925)

T - Trufátor - Trufola - Trujillo - Trukkvánkos - Truk szigetcsoport - Trulla - Trullai zsinatok - Trumean - Trumpp - Trumscheit - Truncatulina - Truncus - Truncus - Trunk-lines

Trufátor — 502 — alatt népszerűvé tette. Második verskötetén: El libro de las mondanas (Bilbao 1868) kívül T. sok mesét, elbeszélést, mondát is írt. Legjava munkái a Coleccion de autores espanoles( 1860-tól) és az Obras escogidas (1900) gyűjteményekben találhatók. Trufátor, az Árpád-házi királyok korában a víg, táncos muzsika előadója. A T. szót régebben a trubadur névvel hozták kapcsolatba, de való­színűbb, hogy a T. gyöke a trufa­­­tréfa. Trufola (növ.), 1. Szarvasgomba. Trujillo v. Truxillo (ejtsd: truhillyo), 1. város Cáceres spanyol tartományban, (1910) 12.500 lak., agyagiparral, állattenyésztéssel, tornyos körfalak­kal, erősséggel, római régiségekkel. 2. T., Libert­ad perui departamento és püspök­ség székhelye a Csendes-óceán mellett,45.000 lak., átvedező körfalakkal, 4 km.-nyire vannak Ghimu régi indiánus város romjai. Kikötői Huanchaco és Salaverri. 3. T., állam Venezuelában a Maracaibo laguna DK.-i partján, (1920) 184,861 lak., a Merida Cor­dillerák ágazzák be. 1899-ben alkották Los Andes állam helyett. Kakaó-, kávé-, cukornád-ültetvé­nyekkel, állattenyésztéssel. 4. T., város Venezuela államban, a Motatan forrásai közelében, (1920) 12,413 lak., kávé- és búza­kivitellel. 1559-ben alapították, 1668. a kalózok feldúlták. A közeli Santa J.da-ben kötötték meg 1820 nov. 26. Bolivár és Morillo a békét. Trukkvánkos, 1. Truckvánkos, Truk szigetcsoport, a Karolinákban: 1. Ruk szigetcsoport. Truila (lat.) a. m. merítőedény, melynek nyílá­sánál vízszintesen vagy függőlegesen kinyúló nyél van (l. az áb­rát). A függőle­ges nyél horog­szerűen végződik, hogy az edény fa­lának, amelyből vele merítenek, a szélébe akaszt­ható legyen. A régi rómaiak a kratér (l.o.) folya­déktartalmát me­rítették ki a T.-val, amelynek anyaga ahhoz hasonlóan arany, ezüst, bronz vagy égetett agyag volt. A merítőedények e­lemét ma is használják, anyaga többnyire bádog v. parcellán. Trullai zsinatok, neve a konstantinápolyi csá­szári palota bolthajtásos termében (trullus) tar­tott zsinatoknak. Az egyik a 680. tartott VI. köz­zsinat, a másik az ú. n. Quinisexta (692), mert 102 fegyelmi kánonjával az V. és VI. közzsinat kiegészítőjének tekintik, amelyben csak hitága­zati határozatokat hoztak. A II. trullai zsinaton hozott kánonok, későbbi toldalékokkal együtt trullai kódex néven a IX. sz. közepéig a keleti egyház törvénytárát alkották. V. ö. Wetzer-Welte, Kirchenlexikon; Hergenröther, Kirchen­geschichte; Szeredy, Egyházjogtan. Trameau (franc., ejtsd: trömó) a. m. 1. két ablak közötti falpillér; 2. ilyen pillér elé helye­zett, szekrényalakú keretben levő tükör. Trumpp, Ernst, orientalista, szül. Ilsfelden (Württemberg) 1828 márc. 13., megh. München­ben 1885 ápr. 5. Ev. misszionárius volt Keleten, 1874. müncheni tanár lett. Főműve: The Adi Granth, of the boly scriptures of the Siklis, trans­lated from the original Gurmukhi (London 1876). Megírta a prindi-nyelv, továbbá a pasto­r afgán­­ nyelvek tanát, bevezető tanulmányt írt az arab grammatikusok műveihez. Trumscheit (Trumbscheit, Tromba marina, Trompetengeige), a XIII—XVI. sz. különös hú­ros hangszere. Hosszú, koporsó­ alakú rezonátor­szekrényen egy, néha két dróthúr, amely az alá helyezett nyeregnek csak egyik lábát szorította a fedőlapra, a másik láb szabadon rezgett. Régeb­ben azt tartották a T.-ról, hogy angol tengerészek használták jelzőhangszernek. Valószínű azon­ban, hogy a T., amelyen csak üveghangokat ját­szottak, kolostorokban a harmonikus felsőhangok sorát adó kürtőket és trombitákat helyettesítette oly módon, hogy olyan misékben, amelyekben trombitákra is írtak, a trombiták szólamait az apácák T.-on játszották. Latin neve tehát nem Tromba marina, hanem: Mariana. Truncatulina d'Orb. (állat), a Foraminife­rákhoz tartozik. Háza korong alakú, betekeredett kamrákkal. A tekervényoldal lapos v. homorú, a köldökoldal, amelyen csak az utolsó kanyarulat látható, domború. A nyílás a köldökoldalon levő hasadék. T. grosserugosa Gamb. a budai márgá­nak egyik legjellemzőbb alakja (1. az ábrát). A b­aszkortól kezdve él. Truncus a. m. törzs. A bonctanban többféle képlet megnevezésére használatos, így T. cerebri az agytörzs (1. Agyvelő), T. sympathicus az együtt­érző ideg törzse (1. Szimpatikus idegrendszer), T. symphaticus a nyiroktörzsek neve (1. Nyirok­rendszer), T. azonkívül több verőértözs megjelö­lésére stb. használatos. Truncus (faszár, fásszár, fatörzs, növ.), a nö­vény szárának több éven át fejlődő, folyton vas­tagodó és növekedő, nyúlt szártagú alakja. L. Fa, Fatörzs. T. még a kalapos gombák töm­bje is. Trunk-lines (ang,(ejtsd: trönk lánusz), magya­rul törzsvasutak, az Északamerikai Egyesült­ Államok nagy vasúti vonalainak egy csoportja., Trulla. Truncatulina grossenigosa. Trunk-lines

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék