România literară, ianuarie-martie 1969 (Anul 2, nr. 1-13)

1969-01-02 / nr. 1

í Proletárt din îoate ţările, tmlfí-pjf Románia literară SĂPTĂMÎNAL DE LITERATURĂ Şl AtfJK Anul II - Nr. 1 (13) joi 2 ianuarie 1969 32 pagini 2 lei UN AN HOTÂRÎTOR Important din toate punctele de vedere, la înălţimea diver­selor şi multiplelor nivele ale programării şi construirii societăţii noastre, 1969 se deiineşte a fi un an hotărîtor, fundamental în ponderea desăvirşirii socialismului în pa­tria noastră. An de vîrf al întîlnirii şi întrepătrunderii celor două cincinale, cînd desfăşurarea febrilă a unuia se leagă de elaborarea celui­lalt, într-o sinteză vie, în mişcare, probînd încă o dată temeiul unei viziuni programat realiste, cu care spiritul nostru s-a obiş­nuit organic, în intimitate, el aduce cu sine sentimentul valorii perene. Chemările la întreceri, lansate de organizaţiile de partid aţe Capitalei, felul entuziast în care întreaga ţară, prin organizaţiile do partid judeţene, în cadrul conferinţelor de lucru, le-au răs­puns, cu probitate şi simţ al răspunderii, ne indică şi desenează cu mare clari ate liniile de forţă şi tensiune care străbat şi vor încununa spaţiul ccestui an hotărîtor. Un an al cărui pilon-rădăcină, crescut din tărîmul ferm al celui de-al IX-lea Congres al P.C.R., va întîlni, arcuind o superbă şi vastă cupolă, viitorul Congres al X-lea al P.C.R., trunchi de a cărui înaltă verticalitate se leagă toate speranţele şi năzuinţele noastre. Intre aceste două Congrese, închipuind un adevărat arc de triumf, vom auzi pulsînd istoria însăşi, istoria acestui an şi-c în­tregului sfert de veac, în deschizătura lui amplă de ori­zont vom putea vedea, pe albastrul de cristal, steaua noastră polară în întregime răsărită, mijloc şi scop in orientarea profund marxist-leninistă, far călăuzitor al poporului nostru care şi-a în­ţeles şi asumat un destin ireversibil. Dacă anul trecut a fost denumit, pe bună dreptate, anul uni­tăţii politic-spirituale, anul acesta, pe care l-am început sub aus­picii tutelare atît de sigure şi cuprinzătoare, va deveni, sub ochii noştri şi datorită nouă, un an al unităţii în acţiune, al unităţii creatoare, transfonnînd realitatea pînă la nuanţă, în conformitate cu ceea ce presupunem şi înţelegem prin dinamismul desfăşurat al acestei unităţi. Credem mai ales în ceea ce realizăm, deoarece nu ştim alt procedeu mai bun de a demonstra, cu mai multă vigoare, ceea ce gîndim. Fiecare dintre aceste două noţiuni, realizarea şi gîn­­direa, efectuate în parte, disparat, nu ne pot caracteriza. Gîndul, realizarea în sine, oricît de perfecte, înstrăinează-ntre ele conţi­nutul şi forma. Conjugarea lor, unitatea de cauză şi efect, conto­pirea definind produsul valoric, sínt condiţiile adevăratului şl reprezentativului caracter de tip nou, comunist. Anul în care ne angajăm cu toate forţele fiinţei noastre na­ţionale are-n vedere în primul rînd conştiinţa menirii şi a rostu­lui ţării noastre în lume, acţiunea fiecărui constructor al socia­lismului din patria noastră pătrunzîndu-se de idealul pe ca re ni l-am oroous şi-l ducem la capăt. Din acest punct de vedere, al conştiinţei de sine, al stării de deplină interferenţă şi influenţare între individ şi societate, subliniem anul 1859 drept un an ho­­tărîtor. Viaţa publică, perfect democratică, cu care partidul nos­tru ne-a Snvă’at la timo, anul acesta va avea o matcă largă, virilă, de desfăşurare. Se va alege ceea ce este bun si cei buni, prin însăsi firea lucrurilor, de ceea ce stagnează şi de cei care întreţin stagnarea. întrecerile pe faţă, deschise, favorizînd ini­ţiativa şi personalitatea, spiritul tenace şl inovator sínt cuceri­rile de care anul 1969 va beneficia cu prisosinţă, şansa lui de consolidare făTă pierderi inutile. înţeles asifel, în toată complexitatea lui, an al faptei, al fap­tei de gînd si de întrupare a gîndului, 1969 este chemat si-si cheamă oamenii. baz‘ndu-se pe inepuizabilele resurse imas. Geoarafia lui spirituală, harta lui coaptă la nivelul fierbinţelii mîinii şi mintii noastre, îsi înroşeşte pînă la alb liniile, o incan­descentă asriră, intensă, topind orice fir de praf străin şi sîcîitor. Metalele nobi'o nu au decît de cîştigat. Călirea lor este un vast proces de verificare. Integrarea scriitorului, confluenţa lui cu prezentul, reclamă o dublă valenţă : omul şi creatorul. Am vorbit mult despre aceste două alternative. Fs»e poate vremea să le transcedem, să des­chidem mai larg aripile şi, neuiUndu-le, să ne gîndim încă odată meseria, să rumen mai presus de noi înşine, de propria noastră persoană civică devotată şi inspirat producătoare, rodul pro­­priu-zis al mnnet' noastre, adică opera de artă. Avîndu-si leatle el, într-o încrînaătură obiectivă, ea ne însumă şi ne depăşeşte, anonimatul nostai îi uşurează considerabil zborul. Anul care va discuta mai mult nume de opere decît nume de scriitori va fl anul adevăratei emancipări culturale. Dorim din tot sufletul atri­butul acesta anului 1969. Făurindu-şi dm noţiunile de Patrie. Socialism si Partid ade­vărate categorii filozofice si existenţiale, la pragul unde filozo­fia şi existenţa fünd acelaşi lucru, interesează fapta, realitatea semnificativă, scriitorul se ştie responsabil de sine si de întreg, afirmă mai m”lt pentru a neaa fără drent de apel, provocîndu-si opera, la începutul acestui an hotărîtor cînd simte, cum ar spune un mare prozator, timpul grăbindu-se în România. Grigore HAGIU APOSTOL NICOLAE — „SOLSTIŢIUL DE IARNA“ In acest MIŞCAREA LITERARĂ 1968 — răspunsul criticilor : G. Dimisianu, D. Micu, C. Stănescu © Versuri de : Maria n n Bl ă r • Banuş, Vladimir Streinu, Ştefan Roii, Gh. Chivu, Al. Lun­gu, Matei Gavril, Radu Cârneci, George Demetru Pan, Marin Tarangul, Werner Bossert ® Proză de : Nicolae Jianu şi Sorin Titel © Articole, studii, eseuri de : Şerban Cioculescu, Edgar Papu, Al. Graur, C. Noica, Aurel Mar­tin, Lucian Raicu, Voicu Bugariu, George Bălan • Con­vorbire cu Bigongiari • Atlas liric : Edgar Lee Masters • Walter Gropius : Tradiţie şi continuitate în arhitectu­ră © Un „Daumier al literelor americane" : David Levine. v‘A'.-íf s'aw

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék