Értesítő, 1996 (3. évfolyam, 21-28. szám)

1996-01-01 / 21. szám

Stratégiai Alapelvek Az Illyés Közalapítvány által folyósított támogatás pályázati kiírása a romániai magyarság jövőjét tartja szem előtt, ez pedig a minőségi elv érvényesítését követeli. A sajtó megújulását és har­monikus fejlődését hivatott elősegíteni és semmi­képpen sem egy időszerűtlen sajtóstruktúra mester­séges életbentartását. Mind az írott-, mind az elektro­nikus sajtó vonatkozásában a Sajtószaktestület - mint az más alapítványok kuratóriumában is törté­nik- a jövőben érdemi programokat fog támogatni. Ennek megfelelően nem egy-egy intézmény túlélését, hanem a pontosan meghatározott, részle­teire lebontott pro­gram megvalósítását támogatjuk. Priori­tással tárgyaljuk a közösségi sajtóintézmények pályázatait, különösen az újságíróképzéssel-továbbképzéssel kapcso­latosakat, valamint azokat az elképzeléseket, amelyek az erdélyi magyar sajtó színvonalának emelését, terjesztését, megszervezését, haté­konyabbá tételét segíthetik, amelyek lényeges szak­mai hiányokat pótolnak. Prioritást élvez az ifjúsági, a művelődési-művészeti sajtó, a réteglapok és műsorok. A pályázatok elbírálásakor figyelembe vesszük az eddigi teljesítményt, a tervezett program által szolgált hazai társadalmi és szakmai igényt, a saját erőforrásokat, az életképességet. Fontos a mi­nőség, a hatósugár, közösségszolgálat a hazai sajtóban. Előnyben részesülnek az értékorientált elképzelések, a pontos gazdasági számítások. A Sajtószaktestület igényli, hogy a pályázók a támogatás révén termelt profit egy részét visszaforgassák a romániai magyar sajtó szociális alapjainak támogatására. A Sajtószaktestület a rendelkezésre álló alapokat a határidőre benyújtott pályázatok alapján osztja el, elveti az eddigi egyenlősdi gyakorlatát. Az 1996-os esztendőre vonatkozó támogatás összegéből 15%-ot a közösségi sajtóintézmények, illetve az oktatás céljaira kíván fölhasználni, különös tekintettel a továbbképzésre, de figyelembe véve azt a lehetőséget is, hogy az oktatási intézmé­nyek külön tá­mogatási alap­pal is rendelkez­nek. Elsőszámú prioritásként a Hírcsererendszer megvalósítását jelöljük meg, amelyre pályázatot hirdetünk, a keretösszeg maximum 25 %-ig. Ha lehet, ebből 5%-os tartalékalapot különítünk el az infláció hatásainak ellensúlyozására. Felhasználásáról a gyakorlatilag lebonyolított pályázatok függ­vényében dönt majd a Sajtószaktestület. A fennmaradó összeg 50-50 %-át az írott, illetve elektronikus sajtó pályázatainak támogatására szánjuk, fenntartva azt a lehetőséget, hogy az összeg nagy részét akár egy-egy -kiemelkedő- pályázónak ítéljük. A pályázatok meghirdetésekor az űrlapon konkrét területeket is megj­elölünk a fenti prioritások szerint. SAJTÓSZAKTESTÜLET

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék