Értesítő, 1997 (4. évfolyam, 29-39. szám)

1997-01-01 / 29. szám

Stratégiai alapelvek -1997 Az Illyés Közalapítvány által folyósított támo­gatás sajtópályázati kiírása a minőségi elv érvé­nyesítését követeli, a sajtó megújulását és harmo­nikus fejlődését hivatott elősegíteni. A Sajtó-szak­ i­­let — mind az írott, mind az elektronikus sajtó vonatkozásában — érdemi programokat kíván tá­mogatni, figyelembe véve a sajátos kisebbségi körülményeket, amelyek sok szerkesztőség mun­káját befolyásolják. Ennek megfelelően nem egy-egy intézmény feltétel nélküli túlélését, hanem pontosan meg­határozott, részleteire lebontott programok meg­valósítását támogatjuk. Prioritással tárgyaljuk a kö­zösségi sajtóintézmények pályázatait, különösen az újságíró-továbbképzéssel kapcsolatosakat, valamint azokat az elképzeléseket, amelyek az erdélyi magyar sajtó színvonalának emelését, terjesztését, meg­szervezését, hatékonyságát segíthetik, és amelyek szakmai hiányt pótolnak. Prioritást élvez az ifjúsági, a művelődési-művészeti sajtó, a réteglapok és sorok. A pályázatok elbírálásakor figyelembe vesszük az eddigi teljesítményt, a tervezett program által szolgált hazai társadalmi és szakmai igényt, a saját erőforrásokat, az életképességet. Fontos a minőség, a hatósugár, a közösségszolgálat a hazai sajtóban. Előnyben részesülnek az értékorientált elképzelések, a pontos gazdasági számítások. A Sajtószaktestület igény­li, hogy a pályázók a tá­mogatás révén termelt profit egy részét vissza­forgassák a romániai ma­gyar sajtó szociális alap­jainak támogatására. A Sajtószaktestület a rendelkezésre álló alapo­kat a határidőre benyújtott pályázatok alapján osztja el, szigorúan ragaszkodva a pályázati kiírás formai kritériumaihoz. 1997-ben célpályázatként a támogatás össze­géből 15%-ot a romániai magyar sajtó egészét szol­gáló intézmények, illetve a szakmai továbbképzés céljaira kíván fölhasználni, de figyelembe veszi azt a lehetőséget is, hogy az oktatási intézmények külön támogatási alappal rendelkeznek. Továbbá a keret­összeg további, maximum 16%-áig célpályázatot hirdetünk elsősorban olyan országos jelentőségű projekt megvalósítására, amely hiányt pótol: a Hír­­csere-hálózat továbbfejlesztésére, a romániai magyar sajtó terjesztésének javítására. A célpályázatok teljes keretösszege tehát 31%. A célpályázatok hányadának levonása után fenn­maradó rész 47,5%-a az írott sajtótermékek, illetve megjelentetésük támogatására, ugyanúgy 47,5%-a az elektronikus sajtótermékek, illetve sugárzásuk, készítésük támogatására fordítódik. A működési költségre vonatkozó pályázatot szubvenció jellegű támogatásnak tekintjük, amelyet csak külön mérle­gelés után hagy jóvá a Szaktestület, a keretösszeg maximum 20%-áig. Az egyéni, kispályázatokra is lehetőséget kínálunk, olyan munka támogatására, amelynek megvalósítása a pályázó szerkesztő­ségében nem lehetséges. Tartalékkeret az in­fláció hatásainak ellensú­lyozására a célpályáza­tok hányadának levo­nása után fennmaradó rész 5%-a. Felhaszná­lásáról a gyakorlatilag lebonyo­lított pályázatok függ­vényében dönt majd a Sajtószaktestület.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék