Értesítő, 1999 (6. évfolyam, 49-54. szám)

1999-01-01 / 49. szám

Immár jól benne járunk, 1999 mégis újdonság. Ami eddig eltelt, mintha 1998-hoz tartozna. Pedig a coziai béke történelmi határ. A romániai sajtó történetében is az, hiszen percről percre követhettük, hogy erőviszonyok látható alakulása meny­­yijeire érintette a műsorvezetők hangját, ugyanaz a tudósítás kapott ilyen vagy olyan hangsúlyt. A kommentátorok, az e­­lemzők előtt viszont megemelem a kala­pomat, de ők nem a sajtónak, nem a főszer­kesztőnek, hanem a tudományuknak, esetleg a lelkiismeretüknek dolgoztak. Lehet, mások nem dolgozhattak u­­gyanúgy. Most immár a tél derekán túljut­va figyeljük, mit hoz a tavasz. A tavaszra figyelünk, mert új helyzet körvonalazódik: átalakulóban vannak a romániai magyar sajtóban a tulajdon­­viszonyok, eddig jószerével pénz nélkül, az újságíróké volt a sajtó. Ezután­­ nem tudni mennyi pénzzel, a sajtó egy része­­ másnak a kezében lesz. Az érdekek alapján­­ tehát más hely­ben kell majd dolgozni. Sikerül-e meg­őri­zni a közösségi megszólalás lehető­ségét, a saját lelkiismerethez való jogot? Tudunk-e majd emelt fővel dolgozni az új munkaritmusban? Az Egyesület találkozói mind igénye­sebbek, gördülékenyebbek, mind többen iratkoznak a tagok közé, de van-e erőnk, hogy megfeleljünk a saját várakozásaink­nak? Megtaláljuk-e a módját annak, hogy érdekeinket, az újságíró érdekeit, képvi­seljük és szükség esetén meg is védjük? Felismerjük-e azokat a lehetőségeket, amelyek révén a sokoldalú, színes, őszinte véleménymondást biztosítani lehet, úgy, hogy a kollégának a munkája méltó életkörülményeket is nyújtson? Csaknem másfél száz szerkesztőség közös érdekeit kell tiszteletben tartanunk. Kilenc év egyesületi munkája várja a folytatást. Gáspár Sándor Stratégiai fliAP€iven '99B­léK Az ILLYÉS Közalapítvány által folyósított támogatás sajtópályázati ki­írása a sajtó harmonikus fejlődését, kor­szerűvé válását, verseny- és értékte­remtő képességét hivatott elősegíteni. A sajtószaktestület érdemi programokat kíván támogatni, figyelembe véve a kisebbségi körülményeket is, amelyek sok szerkesztőség munkáját befolyá­solják. Ennek megfelelően nem valamely in­tézmény túlélését, hanem a pontosan meghatározott, részleteire lebontott prog­ram megvalósítását támogatjuk. Prio­ritással tárgyaljuk a közösségi sajtóin­tézmények pályázatait, különösen az új­ságíró továbbképzéssel kapcsolatosakat, valamint azokat a célirányos elkép­zeléseket, amelyek az erdélyi magyar sajtó hatékonyságát fokozzák, javítják terjesztését, amelyek szakmai hiányt pótolnak. Prioritást élveznek a művelő­dési-művészeti-, az ifjúsági-, a réteg­lapok és -műsorok. A pályázatok elbírá­lásakor figyelembe vesszük az eddigi teljesítményt, a tervezett program által szolgált hazai társadalmi és szakmai i­­gényt. A saját erőforrásokat, az életké­pességet. Fontos a minőség, a hatósugár, a közösségszolgálat a hazai sajtóban. Előnyben részesülnek az értékorientált elképzelések, a pontos gazdasági szá­mítások. A Sajtószaktestület igényli, hogy a pályázók a támogatás révén termelt profitot visszaforgassák a MÚRE szak­mai és szociális alapjainak támogatására. A Sajtószaktestület a rendelkezésre álló alapokat a határidőre benyújtott pályázatok alapján osztja el, szigorúan ragaszkodva a pályázati kiírás formai kritériumaihoz. 1999-ben a keret 16%­­ából célpályázatot hirdetünk, elsősorban olyan országos jelentőségű projekt meg­valósítására, amely hiányt pótol. Támo­gatjuk az ingatlanvásárlást, valamint korszerű médiatechnika telepítését. A támogatás összegéből, szintén célpá­lyázatként, 15%-ot a romániai magyar sajtó egészét szolgáló intézmények prog­ramjaira, valamint a továbbképzést célul kitűző tervekre szánunk, de a Sajtószak­testület figyelembe veszi azt a tényt, hogy az oktatási intézmények külön támogatási alappal is rendelkeznek. 5 %-os tarta­lékalapot különítünk el az infláció hatá­sainak ellensúlyozására. Felhasználá­sáról a gyakorlatilag lebonyolított pályá­zatok függvényében dönt majd a Sajtó­szaktestület. Az általános pályázatok keretében az írott és a sugárzott sajtó szerkesztőségei pályázatainak támo­gatására a keret 30-30 %-át, egyenlő arányban elosztott összeget szánunk, fenntartva a lehetőséget, hogy az összeg nagy részét akár egyetlen­­ kiemelkedő - pályázónak ítéljük. A működési költségre vonatkozó pályázatot szub­venció jellegű támogatásnak tekintjük, amelyet csak külön mérlegelés után hagy jóvá a Szaktestület, a keretösszeg maxi­mum 20%-áig. Egyéni jelentkezésekre is lehetőséget kínálunk, meghirdetett pályázatok keretében olyan alkotások tá­mogatására, amelyeknek megvalósítását a pályázó szerkesztősége nem tudja biztosítani. E célra a teljes alap 2-2 %-át különítjük el az elektronikus, illetve az írott sajtó kategóriájában. Pályázati határidő: 1999. március 31. ]­­AKözgyűlés • március 2-á—27

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék