STUD - Statisztikai Tudósító, 1934. november (2. évfolyam, 230-252. szám)

1934-11-03 / 230. szám

Felelős •swTkfrsnő és felelős kiadd: Móricz Miklós dr. Fcmunkatárs • 'SénvJ Pái dr. w Vi II. évfolyam, 230. szám. 1934. n -vember 3« Sz -'rabat AZ^ ÖNGYILKOSOKATVÉDO IRODÁK MEGÁLLAPÍTOTTAK AZ ÖNGYILKOSSÁGOK SZÁ­MÁNAK EMELKEDÉSÉT". ■ Szél Tivadar dr. "Az öngyilkosság, mint társadalmi'jelen­ség" cimmel előadást tartott az Országos Társadalomegészségügyi Intézetben. Előr adása során rámutatott arra, h' gy a kísérletekkel együtt az elmúlt évben ha­zánkban már 5-813 öngyilkossági eset fordult elő, éhből 2.817 végződött halál­lal. Ez utóbbi millió lélekre számítva már 300-on fél üli arány, úgyh gy az ■ Európaszerte párját ritkitja. Még tiz esztendővel ezelőtt, 1923-ban is csak 293* 1913-ban a történeti területen 214 öngyilkos esett millió lélekre. A-múlt században l89l/92-ben 131, l88l/87-ben 95 volt ez az arány. Legújabban néhány éve a2 öngyilkosokat védő iroda működésének következményeképsn ideig-óráig nincs további gyarapodás, A városokban van az öngyilkosság melegágya, az 1933. éri budapesti arány millió lólekre 608 halálosan végződött öngyilkosság, Nem szerint az öngyilkosoknak csak 30 /£-a nő, de az az arány is emelkedik, ám int a nők a kereső pályákon előre haladnak, 190l/05~ben csak 25 % vált amők hányaJ da. Az öngyilkosok aránya a korral is roham-san-gyarapodik, a Legmagasabb a’70; 30- as években, ahol gyógyithatatlan betegség a leggyakoribb ok. Az öregeknél is gyak­ran hiányzik az élet lehiggadt, bölcs felfogása, amely pedig e kornak előnyös vo­nása szokott lenni. A 20-24 éves korban mutatkozó emelkedést a szerelmi csalódások s anyagi gondok okozzák. Ez a "Sturm und Drang" periódus. Az öngyilkosok között a házasok aránya alacsonyabb, mint a nem házasoké. Vallás szerint a protestánsoké kedvezőtlenebb, mint a katolikusoké. Foglalkozás. s.z.erint„.a, yétLerő a „a.házicselédek vezetnek. Mód szerint az akasztás a leggyakoribb,- utána'jön a lövés és a mérge- •' zés. Az ok, a kísérletekkel1 együtt végzett űj felvételek szerint- lé ban gyógyit­hatatlan betegség, 15 7^-ban családi viszály, 12 $-ban ismeretlen, 11* $-ban szerel­mi bánat, 9.9 %-ban nyomor, anyagi baj, 7 %-ban é-letüntság, "6 %-ban büntetéstől va­ló félelem, 4 %-ban elmezavar.. Az öngyilkosság szociálpátologiai tény,mondta befe­jezésül Szél Tivadar dr. Az egyénekben túltengő öncélúságot és az igények bet-eges felfokozódását kell lefékezni, A haza iránt való kötelesség érzetét kell minden állampolgár lelkében felébreszteni. Ha ez sikerü-l, az öngyilkosságok szapor dása által teremtett probléma is bizonyéra gyorsabb megoldáshoz jut; A NEMZETKÖZI ÉRINTKEZÉSEK LEGMÉLYEBB PONTJÁN. Az útlevelek statisz­tikája azt mutatja, hogy Magyarországnak más országokkal való személyes kapcsolatai olyan mélyr-e zuhantak le, aminél .az elszigeteltségnek telje-sebb mértéke alig kép­zelhető el. S mivel a magyar helyzet e tekintetben egyáltalában nem valami külön­leges jelenség', mert hiszen a személyes' elzárkózásnak ezt a szörnyű bolitikáját nem mi kezdtük, hanem mi is csak a nemzetközi bizalmatlanságnak minden nemzet közöt és minden viszonylatban megnyilatko-zó* -jeleit voltunk kénytelenek átvenni és követ­ni, elmondhatjuk, h'gy a nemzeteknek egymástól való elzárkózása talán sohasem volt ■ v.- j Budapest; II., Keleti Károly;utca 7. •' Telefon■■ 500,-2*0/ Minden jog fen tartósavai. -— Kéziratnak tekintendő■-----Házi sokszorosítás. 1 tengeri mérföld = 1852 tréler. — 1dng. mérföld = 1609 méter.. — lang.yarú!.« 0*91 méter. — 1 angJéb -Q' 30 méter ' lang.négyzetmérföld - 2*59 km?, — iacre « 0*4 hektár - 0*7. kat.hoid. — /hektár1-74.kai.hold, -1 ftwy. regiszter* tcnns - 2’33'tn*. — tang, barrel~ 163'6 liter, •— tamer.gallon 3*8 liter; — lamer, hundredweight fcwt} - 45'4-ttg.. iangcwt* 50*8 kg. — lang.quarter -12*? kg. -r- leng.tonna «= 1016 kg.— rttf ^í/.burából és burgonyáiéi * :E7.*.2-l<g. V, Előfizetési dii postai szétküldéssel havi 20-R

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék