STUD - Statisztikai Tudósító, 1935. január (3. évfolyam, 3-26. szám)

1935-01-02 / 3. szám

feless sierkeszíó é.« feieiős vi dó: Márki Miklós ér. &;.'tkah>s • Sényí Pét ér. STUD Budapest; II., KeíeH Karoly- и Ica STATISZTIKA) TUDÓSÍTÓT Telefon: 500-20, шшаявш Minden jog fentartásávat — Kéziratnak tekintendő. — Házi sokszorosítás. / iengerj mérföld *= 15a2 iné her. — 1 щ. mérföld = 1609 me'her. — lang.yard 8*91 méter. —- 7arg íáb —'0'30 mstm .. t ami negyzetmerfötd « 2'5S km2. — /«w - 0‘4 hektár «07 tat. hold. — 1 hektár ~ 174 kai hóid. — 7W« reqisrter- 7onm - 2 33 m-. — lang, barrel = 153*6 liter. — lamer.gallon-** 3’8 liter.'—• iámén kunéredwéiqht few) * 45 4 чп 1м5_ = 50 8 k'ff. — lány. quarter «127 kg. — leng tanná- 4016 kg. — /ÓGV és búi gazból «- 27 ? kg. ElóTizetési dij postai szé^uldéssel havi 20-P. = • , III. évfolyam. 2.szám. 1935» január hó 3* Csütörtök. JUGOSZLÁVIÁBAN AZ ORVOSOK .KÖZJEGYZŐK ÉS PAPOK IS 3ZOKOL TAGOK. Ju­goszlávia 15 szakminisztériuma közül a 2 évvel ezelőtt alakitótt, tehát legfia­talabb testnevelésügyi minisztérium első hivatalos statisztikáját most adta köz­re, amelyből megtudjuk, hogy ez a minisztérium -az 'ország négy legnagyobb testne­velésügyi intézménye fölött látja el a legfelsőbb közigazgatási funkciót. A négy testnevelési intézmény közül a legnagyobb a Királyi Sokolok Szövetsége, amely 259*319 tagot számlál, utána a Tüioltó Egyesületek Szövetsége következik 122.706 taggal; a sportegyesületek tagjainak száma 114.035, végül a különböző lövészegyesületek taglétszáma 59.445* A jugoszláv Királyi Sokolok Egyesülete 25 zsupára oszlik, 92? egyesü­lettel és 1.292 vidéki csoporttal * mintegy 2.219 egységgel. A tagok száma 188.498 férfi és 70.821 nő. Az összes szokoltagok száma tehát 259*319* Ebből a fiatalkorú tagok száma 144.588. Foglalkozásuk szerint a felnőtt tagok igy osz­lanak meg: . -földmives ...................................... 39 * 0 25 iparos ....................... 20.021 tanár és tanitó ........................ 13*039 különböző szakmájú munkás 11.920 kereskedő és magántisztv. 11.558 tiszt és katona ...К.'. .".'.Г.'" ' 4‘.45? ügyvéd és közjegyző ............... 11.139. orvos ..........,.................................. I.9II pap ................................................ . 86I II4.73I A szokol-szervezeteknek I.386 gyakorlótere van 3,105*000 négyzetméter terület­tel és 181 szokolotthonnal, A Szövetségek ingó és ingatlan va­gyona 95»502.683 dinár. Pénzalap­jainak" Összege 9 >253*765 dinár. A Tűzoltó Szövetség 2.220 csapata 105 zsupába és 9 bánsági szövetségbe tömörült. Tagjainak száma 122.706. Ebből működő tűz­oltó 66.227, A szövetség vagyona 109,500.000 dinár. A jugoszláv lövésnek 49 körzetben 1,614 egyesületben szervezkedtek. Tagjaik száma 59*4:45. Az oktatók száma. 403. Van 24 lövészotthcna és l60 lövő­tere, 620 ezer négyzetméter területen. * * A Sport egyesületek Főszövetsége 13 szövetséget foglal magában, 38 alszövetséggel és 965 sportklubbal. A sportegyesületek tagjainak száma 114.О35. Ezek közül aktiv, tehát működő 41.605 tag. Foglalkoztatnak 186 trénert és ok­tatót, van 95 sportotthonuk és 529. játékszerük. Az összes testnevelésügyi szer­vezetekben 555*505 gyakorló tag van, a pártoló tagok száma 243*236. Ezek 7.12I aktiv egyesületben, III5 egyesületi otthonban és 2080 gyakorlótéren fog­lalkoznak sportjaikkal, mintegy 8.496 vezető és oktató felügyelete alatt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék