STUD - Statisztikai Tudósító, 1935. február (3. évfolyam, 27-49. szám)

1935-02-01 / 27. szám

Minden jog feníarrósával Kéziratnak tekintendő. ....— Házi sokszorosítás. 1 lengeni mérföld - 155? metor, — lang, mérföld - 160S merer. — lang.yard - 0'91mé!er. — lang.láb 0‘30 méfer. 1Щ.négyzehvérföld* ?'59 km2. — lacre - Ста hektói* = от kaf.hold.—dhektár = 174 kar.hold. — lang, regiszter­­ienna - 2"83 я1 — tang, barrel *■ 163‘6 lifer. — lamer.gallon = 58 lifer — 1 amer. hundredweJg.hr (cwi.) •* 48*4 kg. lang cwA = БО Е ко. — 1 апд. quarter » 127 kg. —ieng.tonna = 1016 fw.— /«f/ toi/ tóból ás burgonyától * 2?-2 lie. Előfizetési ölj postai szétküldéssel havi 20-F. III. évfolyam, 27,szám, 1935- február 1, Péntek. CSOKKÉN-E ANGLIA NÉPESSÉGE? Egyik esti lap londoni jelentés alap­ján azt a hirt hozta, hogy "anglia elnéptelenedési folyamata 1934-ben megállott. 1920-tól 1933-ig szakadatlanul csökkent az angol lakosság száma: a halálesetek száma jóval mag h.a ladta a szüle­tésekét". Ez a hir kiigazításra szorul. A valóság az, hogy a halálesetek száma egy évben sem haladta meg a születésekét, ellenben a születések száma majdnem fokozatosan kevesbedett, úgyhogy ennek folytán a természetes szaporodás száma, vagyis a születéseknek a halálozások fe­lett való többlete mutat erősen csökkenő irányzatot. Anglia lakosságának száma 1921-1934 között minden évbon növekedett, bár majdnem minden évben kisebb és kisebb arányban. A születések apadása sem teljesen következetes; volt két év: 1928 és 1930» amikor több gyermek szüle­tett, mint az előző évben. Az 1934. évi eredmény is való sz in ül eg ilyennek fog mutatkozni, mert az eddig rendelkezésünkre álló adatok szerint az első félév­ben 306.139 gyermek született, mig 1933 első felében csak 302.722. A termé­szetes szaporodás pedig az első félévet véve, 24.130-ról 41.096-ra javult. Egyébként érdekes, hogy a születések száma 1934-ben a legtöbb európai államban növekedett, vagy legalább is a csökkenés üteme meglassúdott. Nálunk is tapasztaltuk ezt, legalább is az első félévben. Az általános gazdasági hely­zet javulása idézhette ezt elő. Németországban egyenesen feltűnő a születések szaporodása 1934 első felében. 1933 első felében 490.340 gyermek született, 1934 első felében 576.843, vagyis 86.000»*rel több. Minthogy egyidejűleg a ha­lálesetek száma csökkent, a természetes szaporodás 95,000-ről 203,000-re nőtt. A nagy nemzeti lelkesedés és felbuzdulás, amely a Hitler-uralmat tagadhatatlanul kiséri és amely a nép nagy tömegei részére a gazdasági helyzetet is elvisel­hetőbbé tette, a német nemzet fejlődését is kétségtelenül előmozdította. ANGLIA ÉS WALES NÉPMOZGALMA. Év Élveszületés Halálozás Természetes szaporodás 1921 848.814 458,629 390,185 1922 780.124 486.78O 293.344 1923 758.I3I 444.785 З1З.346 1924 ■ 729.9ЗЗ 473.235 256.698 1925 7IO.582 472.841 237.74I 1926 694.563 45З.804 240.759 1927 654.I72 484.609 I69.563 1928 66O.267 46О.389 199.878 1929 643.673 532.492 III.I8I 1930 649.43О 455.З97 I94.O33 1931 632,580 491.635 I4O.945 1932 6I3.972 484.О83 129.889 1933 580.850 496.550 84.3ОО 1934 első fele 306.139^" -::~'>>265,043 41.096 (' INTO i . )

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék