STUD - Statisztikai Tudósító, 1935. július (3. évfolyam, 146-171. szám)

1935-07-02 / 146. szám

Minden jog fentortásával.-----' Kéziratnak tekintendő.-------Házi sokszorosítás. 1tengeri mérföld = 1852 méter. — teng. mérföld - 1609 rr-éfer — 1 ang.yard *= Q Síméiért — fang, láb *> ü*30 méter. /äng. négyzetmérföld = 2*55 km*. — teere « #4’hektót** 07 fcatMtó...-:—Jhghtár -174 kafcboid — 1 arg. regül!?r­­tonna = 2 S3 w3. — fang, terrete 163*S lifer. — fader, ge Hon «'3'£ litór. — 7a/w-rh'hundredweigktjcwij'-r 45'-%:о. leng cw/: - 50 8 kg.-— /aw. quarter «127 .kg. — lang.tonna = 1018 kg. — bushet búzából és Ьи*0пуаЖ=^7гу<.с '1 fMfizttésl díj postai «elküldéssé! havi 20 • R Г”" f "" III. évfolyam. 146.szám. 1935= július 2. ».Kiubt 1 /?ÍIV3 KOVÁCS ALAJOS: BUDAY LÁSZLÓ EMLÉKEZETg.. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt Tagjai Fölött Tartott Emlékbeszédek sorozatában most jelent meg Ko­vács Alajos dr. 1. tagnak, a Központi Statisztikai Hivatal elnökének В u - day László felett ez év április 29-én tartott emlékbeszéde. Tömör méltatása ez В u d а у László egyéniségének, kitűnő jellemzése a tudósnak és az' ember­nek egyformán és kétségtelenül nagy része lesz abban, hogy ennek a korán el­vesztett nagy magyar közéleti munkásnak alakja életteljesen marad meg az utána következő nemzedékek emlékezetében. A FŐVÁROSI LAKÓHAZAK TISZTA SZAPORULATA. évben kiadott újabb zetekre vonatkozott tiszta lakóház-szaporulata ebben az I903. évi szintre. A fővárosi MAGYARORSZAC-I LAKŰHAZEPITKEZE- 3EK I928/34. KÖZÖTT. Budapesten 19 28-ban a lakóházak tiszta szaporulata 934 volt, 1929-ben a szaporulat már csak 878, a követ kezd évben pedig még jobban cszökkent s 746-tal elérte az utóbbi hét év mélypont­ját. Jellemző az építőipar akkori súlyos helyzetére, hogy az 19 28-ban kiadott s 0. fellendítést célzó rendkívüli házadómen­­tesség-tör vény el> nére is mindinkább csök­kent a fővárosban az építő tevékenység. 19 31“ben az építőipar válsága Budapesten végre megállt. Az 1933“ban lejáró házadó­mentességi törvény hatása most már nemcsak a válság viszonylagos csökkentésében, ha­nem aktivan.is a& építések növekvő számá­ban jelentkezett. 1931-ben З57, 1932-ben lOól1933-ban pedig 982 volt a lakóházak tiszta szaporulata. Rendkívüli házadómen- - tességet biztositó törvény lejártával az építkezés újból erősen csökkent. Az 1934. adórendelet már csak szűk körre, meghatározott építési öve­­úgyhogy az-építés szempontjából mitsem jelentett. A főváros évben^újból csak 774, vagyis visszaesett az viszonylagos, konjunktúrájával szem и -jUJ építkezésekkévés ben a vidék építő tevékenysége úgyszólván folytonosan hanyatlott Az általános adómentesség a vidékekre nem terjedt >.l, s csupán egy-két város biztosított hosz­­szabb-rövidebb adómentességét, illetve kedvezményt A törvényhatósági jogú váro­sokban 1930-ban még I.308 volt a lakóházak tiszta szaporulata, 193-4-ben pedig már

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék