STUD - Statisztikai Tudósító, 1935. augusztus (3. évfolyam, 173-181. szám)

1935-08-03 / 173. szám

if-"V -туя Minden jog fmrartásávaf. — Kéziratnak tekintendő..----------- Házi sokszorosítás. 1 tengerimérfiötöméter. —- 1sng. mérföld * föCS i-’ílei’. — Isnq.ymő - O'Slais'KT -•• tas^téé ~ Ű'áü.jacter 1ang.negj/tetméffstd ** 2ü$ km*. — /arra - 0'4 hektár * u7 tel hold.—- ihekiér = Ksbhoííl —- regis?t?i ■ fonna *- 2 S3 w3 fang barrel« 16.T5 ;-lep. — lamer. qsüo.n - 3-S ii-fsr. — 1 amer hundredweight (cwt. *• 45 ^ ng. ^ ^ - 50*8 *g. — lang,parier •- 12T.bjj — leég tonna =1016 kg, — fenfa/ bugából c; fcjrgo«yábél - 2?-2 kg. ■ Elófl'ierésí díj portai síétküldéssej havi 20’-B III. évfolyam. 173* szám. 19 35- augusztus 3* S z omb at. FABEHOZ AT ÁLUNK 19 35 ELSŐ FELÉBEN. Az idei év elsőseiében a múlt ev hasonló időszakával szemben fabehozatalunk mennyiségben 19*7» értékben 19*5 /»'*k&l csökkent. Ennek okát megtaláljuk egyrészt az 1934. év második felében tapasztalt erőteljes bevásárlásban, amely lehetővé tette készletek gyűjtését, másrészt az idei első hónapok gyenge fogyasztásában. Az aránylag enyhe tél a tüzelőfogyasz­tást mérsékelte, a tavaszi fagykár pedig a gyümölcstermelés kilátásait rontotta le és vele együtt a csomagolóládák gyártását tette jórészben feleslegessé. Politika is szerepel a fabehozatal csökkenése körül. Ez a szempont kizárólag Jugoszláviára vonatkozik. A Jugoszláviából való behoza­talunk cca 65 7°-kal csökkent. A délről való behozatalunknak intézményes akadálya nem volt ugyan, de a Jugoszlávia felé irányuló kivitelünk, amely a békekötés óta állandóan felette állott értékben a tőlük való behozatalunknak, példátlanul vissza­esett. Mivel pedig a nagyobbára szlovén kistermelők nemcsak megkövetelik a dinár­ban való készfizetést, de előleget is kérnek és a készfizetésnél cassascontot adnak, шпек feltétele, hogy a magyar kivitel dinár-követelést teremtsen. ■ / „ , . Ausztriából 3-321 MAGYARORSZÁG BEHOZATALA ERDŐGAZDASÁGI TERMÉKEK- vagonnal kevesebb fát hoz-BÖL FANEMENKÉNT 1934~ES 1935 ÉT~EL30 HAT HÓNAP- tunk be. A múlt év hason-J.ABM.., időszakával szemben tehát mennyiségben 21.1 J* 1934 1935 1934 1935 a csökkenés. A visszaesés­­érték nem általános, mert Ausztriá­vágón 1000 P-ben Ъо1 való bányafa-behoza­ialunk például több,mint Á.9.24-jú.nius .yégéij^. kétszeresére emelkedett. Tűzifa^ ; . ^ 9.011 5-417 I.562 941 Az 0S2trák forgalom sem Nyers ,épület- és mentes a mesterséges ne­szerfa 9.468 9.925 3.I6O 3-257 hézségektől. A két ország Bárdolt és fűró­­között folyó kliringfor­szelt fa 19.195 14.990 13.761 IO.769 galom se nélkülözi a zök-Faszén. ------5-.. —— \.-^£3—. . — .9JÍ1-----------------..- kenőket. Mezőgazdasági ki­„ _ _ _ ,. vitelünk elé pedig, ami Összesen: ^ 39-259 31-535 19.450 15-660- a fabehozatal ellentéte-Csökkenes egy óv le, egyre-másra gördite­alatt 7-724 3-790 nek akadályokat, amelyeket váltakozva hol Bécsben, hol Budapesten összeülő tanácskozásoknak kell elsimitaniok, Cseh-Szlovákiából való behozatalunk csökkenése 827 vagon. Ez az előző év első felével szemben a mennyiség 11.4 $-ával való csőkké­­­. ' ff. *

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék