STUD - Statisztikai Tudósító, 1935. december (3. évfolyam, 258-279. szám)

1935-12-01 / 258. szám

Felelés szerkeszd és felelős Kiadó ■■ Méricz Miklós dn. Fém unka Mrs < Sengt Pál dn. Budapest 11., Keleti Károly- utca 7 . ' teleforr- 500-20/ kfjptfüP ']л3 feniortósávKézifaíaok fekmtetwib. **• f’foxtrsdkszopos//.^sr 1 tengeri mentáid -■ Ш méter. lang, mérte:#* «09 méter. y-~ lang.yartí ~ О'&Ы&г ^ЖтдШ j #90 *éNo-. tini:németmérfötí•.2*59 Huj*..— lécre = ü’4 Hektár = o--7 kaf.hold.—• 1 hektár «1Ж «?hbo«J. —r 1aAf torna Л;83m} — tang.barre!- 1636lifer.' — tamer.gallon -- Пlifer. Ismer, hunoredw&ghticvh,- f 45 4«j. lang cwt. « 50 8 h$. — 'tangierter - 127 lang,tenne -- 1016 kg. -- 1Ш busbet. bujából es burgonyából - 27-2,hg-, Előfizetési dijposfaiszéiküidés5eihayi20‘-P. ./ ..." III. évfolyam. 258.szám» 1935* december 1. Vasárnap;. XHIHR^G, SJ32TÁV DR ELŐADÁSA A .STATISZTIKAI TÁRSASÁGBAN. A Magyar Sta-;'. tisztikai Társaságnak /: II.,Keleti Károly-u . 7-/ december 5-én d.u, 5 órakor tarts» dó előadóülésén Thirring Gusztáv tiszteletbeli tag tart •. előadást az l804v évi népösszeirásról. - A Társaság az előadáson vendégekét szívesen lát . ,.,^A^TA,LQstp^i „мщта жтшш а дшин Az iparügyi minisztérium 1935* szeptember hó 6-án kelt 4.012/1935» számúrendeleté­­vei szabályozta a faipari munkások közül az asztalosok, épületszegelők, fényezőnők, valamint gépmunk ásóknak a munkabéreit. Ez a bórmiáimum-kor látó zás Budapestre, vala­mint környékére: Budafok, Albertfalva, Csepel, Kispest, Pestszenterzsébet, Pestszent lőrinc, Pestszentimre, Rákospalota, Pestújhely és Újpest városokra és községekre vonatkozott. Folyó év. november hó l8-án az asztalosipari minimális munkabéreket az . Asztalosmesterek Országos Szövetsége, valamint a Magyarországi Faraunkás Szövetség küldötteiből álló bizottság a Budapesti Iparkamara egész területére vonatkozóan is megállapította. Ezek szerint Balassagyarmat, Budakeszi, Cegléd, Főt, Kalocsa, Kecs­kemét, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Monor, Nagykőrös, Salgótarján, Sashalom, So­roksár, Székesfehérvár, Szentendre, üllő és Vác városokban illetve községekben az asztalosiparban fizetendő legkisebb munkabérek a következők az asztalosoknál egy év­nél fiatalabb segéd 30 fillér, egy évi gyakorlattal 40 fillér, begyakorolt asztalos­­segédnél 50 fillér, önálló segédnél pedig 6o fillér, fényezőnőknél 20-28 illetve 40 fillér, szegezőasztalosoknál és gépmunkásoknál 40-50 illetve 6o fillér. A budapesti Kereskedelmi és Iparkamara területén lévő többi nagyközség1"® és egyéb helységekre kiterjedő hatállyal. Fehér, Nógrád és Hont k.e.e., valamint Pest- Pilis-Solt-Kiskun vármegye területen, kivéve az előzőekben felsorolt helységeket,az asztalosiparban fizetebdő legkisebb munkabérek az egyes bórcsoportok szerint a kö­vetkezők: kevésbé gyakorolt asztalossegódnél 26 fillér, legalább egy évi gyakor­lat után 35 fillér, begyakorolt asztalósSegódnól 42 fillér, önálló asztalosmunkásnál 52 fillér. Ugyanebben a csoportban a fónyezőnők bére 18, 24 illetve 35 fillér. A sze gezőasztaloBok, valamint gépmunkások bére 35» 42, illetve 52 fillér. A megállapított minimális munkabér a városokban 14-15 ^-kal, a községekben és falvakban körülbe­lül 25-28 /5-kal alacsonyabb a budapesti és budapestkörnyáki megállapít ott munkabérek­nél, Ez a különbség a munkabérek tekintetében, figyelembevéve a megélhetési viazo- • nyokat, békében is mindenkor megvolt. *•' '* A bérminimumot megállapító bizottságnak döntése a m.kir. iparügyi mi­niszter megerősítése után lép életbe. А/

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék