STUD - Statisztikai Tudósító, 1936. május (4. évfolyam, 100-125. szám)

1936-05-01 / 100. szám

Felelős szerkeszti és feLe'ós kiadd •­Móricz Miklós ér. Főm и n кз tó rs: Sényt Pál ér. STUD 1ЯЙ^Й5а??40й^йЖ159 STATISZTIKAI TUDÓSÍTÓ. Budapest II., Keled Károly-utca Telefon •• .500 -20. Mindén jog fen tartásává ti — Kéziratnak tekintendő. ~ Előfizetési dij postai szétküldéssel havi 2Ö-R Házi sokszorosítás. IV. évfolyam. 100. szám. 1936. május 1. i \ I Péntek. AGRÁR TULHÉPE3EDL5 LENGYELORSZÁGBAN, A hozzánk sok vonatkozásban közel­álló Lengyelország egyes kérdéseit alig ismerjük, azokkal viszonylagosan alig fog­lalkozunk. így például alig ismert tény nálunk az, hogy Lengyelország legnagyobb problémáj át az agrár túlnépesedés okozza, mellyel szemben hatalmas küzdelmet kell folytatnia és amelyből csaic nehezen találja meg a kivezető utat. Lengyelországnak 1921-ben 27 2 millió lakosa volt, de lakosságának száma 1930. végén elérte a 32.1 millió lelket, vagyis l8 7>-kal szaporodott egy decen­nium alatt. A lakosság számának egy évre eső növekedése I6.6 0/00, ami nemcsak a környező államokban, hanem egész Európában egyedül álló volt; hazánkban csak 8.7 0/00 volt a tényleges szaporodás mértéke, Romániában 10.3» Jugoszláviában 14.7 és Litvániában 12.3 o/oo-et ért el. Ha a népesség területi megoszlását vesszük figyelembe, láthatjuk, hogy Lengyelország igen sűrűn lakott, mert 1930“ban területének minden egyes négyzetki­lométerére 82.7 lakos esett, aminél sűrűbben Közép- és Keleteurópa agrárországai­ban csak hazánkban élnek /93-9/, Románia sűrűsége 61.2, Jugoszláviáé 56.0, Litvá­niáé 42.5, Lettországé 29.0, Észtországé 23-7 és Finnországé 9.4. A lengyel agrártúlnépesedós ezekben a számokban alig jut kifejezésre és más eszközökkel kell a kérdést tovább boncolnunk, hogy ezt világosan kimutathassuk. Sajnos, adataink különböző időkből valók, de a foglalkozási viszonyok az elmúlt tizenöt óv alatt nem változtak -lyan mérvben, hogy esetleges súlyos hibáktól kell­jen tartanunk. , • A l-IÉZ^GAZDASÁGBAN FOGLALKOZTATOTTAK SZÍUA I1S'AZ AGRAR NÉPSŰRŰSÉG. Ev Foglalkoztatottak Mezőgazdaság- Mezőgazdasá- Mezőgazdaságban 1ÜOO f őben ban az összes gi művelt te- -foglalkoztatot­mezőgaz-egyéb össze- .foglalkozta- rület 1930. tak 100 ha me­dasági sen tottak 7o-a 1000 ha zőgazd&3ági te­rületen Dánia 1921 457-7 686.9 1.344-6 34-9 ' 2.611 28,10 Finnország 1920 1032.3 433-4 1.465-7 70.5 3-189 32-37 Észtország 1922 410.5 213.4 623-9 65-8 2.804 14.65 Lettország 1925 767.3 337-4 1.104-7 69-5 3-666 20.93 Litvánia 1923 IO88.8 282,2 I.372.O 79,4 4.170 26.11 Lengyelor­szág 1921 Ю269.9 3205.I 13-475-0 76.2 25.488 40.29 Románia .1913 3158-9 811.7' 3-970.6 79-6 17-525 18.05 Magyaror­szág 1920 2126.7 1524.4 3-651-8 58,3 7.573 28.08

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék