STUD - Statisztikai Tudósító, 1936. június (4. évfolyam, 126-147. szám)

1936-06-03 / 126. szám

Felelős szerkesztő és felelős kiadó •• Mór icz Mskiós dr. Főmunkaíárs • Sényi Pál dr. ипа»ажумя Minden jog fen tartáséval.------- Kéziratnak tekintendő. — üőrizetési dij postai szétküldéssel havi20'-P. Házi sokszorosítás. IV. évfolyam. 126.sz. 1936. június 3-Szerda. A MAGYAR STATISZTIKA! TÁRSASÁG ÜNNEPI ÜLD3E VESZPRÉMBEN. A Ív, a gyár Statisztikai Társaság 1936. június 14-én vasárnap rendkívül érdekes és gazdag prog­rammá kirándulás keretében rendezi meg XIV. ünnepi ülését Veszprémben. Az ülésen Kovács Alajos dr. h. államtitkár, elnöki megnyitó beszédet mond, utána Laky Dezső dr. egy.ny.r.tanár rendes tag tart ünnepi előadást. A veszprémi ülés résztvevő vendégei június 13-án, szombaton reggel kü­lön autóbuszokon indulnak a budapesti Központi Statisztikai Hivataltól. Útközben megtekintik Székesfehérvárt, majd a magyar tenger szépségeiben gyönyörködve,Tiha­­nyon, Badacsonyon és Tapolcán át folytatják útjukat Veszprémbe. A kirándulás első napját a veszprémi Korona szállóban tartandó ismerkedő vacsora fejezi be. Június 14-én, vasárnap délelőtt a vendégek a város nevezetességeit tekintik meg. Utána 11 órakor következik a veszprémi látogatás fő pontja: a Magyar Statisz tikai Társaság ünnepi ülése a megyeháza dísztermében. A diszülés után a vendégek közös ebéden vesznek részt, majd Székesfehérváron át visz­­szatérnek Budapestre. A Társaság tagjai és a meghivott vendégek számára a Társaság elnöksége személyenkint l8 pengős áfcban külön autóbuszt biztosit, éppen ezért a tit kárság kéri a vendégeket, hogy legkésőbb június 6-áig jelentsék be a Magyar Statisz tikai Társaság pénztárosánál vitéz dr. Mike Gyula miniszteri titkárnál /Központi Statisztikai Hivatal/ résztvételüket, HUSZONHÁROM MILLIÓ HÉTERTfÁZSÁ3 BÚZATERMÉST VÁRHATUNK. A STUD a föld­mi velésügyi minisztérium aratás előtti minősitő becslései alapján számtani úton ki szokta számitani a főtermónyek várható terméseredményét, A STUD számitási mód­szere nem a bevetett terület nagyságán és a mutatkozó termésátlagon, hanem az el­múlt tizenkét év legnagyobb és legkisebb terméseinek törvényhatóságok szerint való egybevetésén alapul. Ezt a számítást - és a földmivelésügyi minisztérium minősitő becsléseinek helyességét - a statisztikai végeredmények az elmúlt két évben teljes mértékben igazolták: 1934-ben a STUD júniusi becslése 17,739=000 inótermázsás búza­termést jósolt. Az ősszel közzétett utolsó és legmegbizhatóbb adatok szerint a bú­zatermés 17,642.000 mázsára rúgott, az eltérés tehát nem is egészen százezer mázsa volt. Tavaly, 1935"ben a STUD becslési módszere szerint 20,270.000 mázsás búzater­més mutatkozott, a földmivelésügyi minisztérium által ősszel közzétett végeredmény pedig ennél nem egészen 13О.ООО mázsával volt kevesebb: 20,125 - 000 q. A mostani legújabb - május 27~én kelt - hivatalos minősitő becslés a STUD módszere szerint számitva 22,996.000 métermázsás búzatermésnek felel meg,ami 2,871.000 mázsával /l4.3 /S-kal/ jobb a tavalyi eredménynél. Az idén várható ered­mény számitásunk szerint igy oszlik meg: Dunántúl 7,937-000 q, Alföld 12,263.000 q, Észak 2,796.000 q. Amennyiben a tényleges eredmény .'.gazolná ezeket a becslése­ket, úgy az idei termóstöbblet csaknem kizárólag az Alföld kedvezőbb időjárási helyzetének lesz a következménye, mert mig a Dunántúl búzatermése a tavalyi 7-6 millió mázsáról csak 7-9 millióra, tehát alig 5 /»-kel növekednék és Északon a most mutatkozó 2.8 millió mázsás termés egy árnyalattal kisebb is volna a tavalyinál Budapest; II., Keleti Károly-utra 7. Telefon = 500 -20.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék