STUD - Statisztikai Tudósító, 1936. november (4. évfolyam, 231-254. szám)

1936-11-03 / 231. szám

felelős szerkeszti és felelős kiadó Móricz Miklós dr. Főműn káté'.; Sényi Pá! dr. Budapest 1L, Keleti Károly-utca STATISZTIKAI TUDÓSÍTÓ. Tel.. 1-500-20 Minden jog fe n tar fásévá!. ----- Ken na ínak tekintendő. —- Házi sokszorosítás Előfizetési díj postai szétküldéssel haví20-R IV. évfolyam. 231.szá. 1956. november 3~ Kedd. AZ UJ TARIFA HÍRÉBE CSÖKKENT AZ ELEKTROMOS ÁRAM FOGYASZTÁS. Még életbe sem lépett az új elektromos ^.áramdi js zabás, amelynek az volt a célja, hogy az áramfogyasztást minél jelentősebb mértékben fokozza, máris csökkent az a mennyiség, amit a magánháztartások fogyasztottak. Eddig a kis fogyasztók az elektromos áram ktolv-ját 35 filléres egységáron kapták» Az új rendszer sze­rint az áram kwh-kénti ára olcsóbb lett és egy bizonyos mennyiségig .30,azonfe­lül pedig csak 20 fillér, de ezzel szemben alapdijat kell fizetni, amely füg­getlen a fogyasztástól és csupán a szobák számához igazodik. Ezt az alapdijat minden esetben fizetni kell, akkor is, ha a fogyasztó egyáltalán nem vette i­­génybe az elektromos művek szolgáltatását. Igen természetes, hogy az alapdij a fogyasztott áram mennyiségéhez mérten annál kisebb, minél nagyobb mennyisé­gű áram fogyott és ezzel a fogyasztásért fizetett összeg természetszerűleg csökken. Minthogy az elektromos művek által megállapított blokk, vagyis az a mennyiség, amiért 30 filléres egységáron számitják fel az áramdijat,körülbe­lül egy normális lakás világítási áramfogyasztásának felel meg, a lényegesen olcsóbb, 20 filléres egységáru áramhoz akkor jut a fogyasztó, ha háztartásá­ban a világításon kivül más célra is vesz igénybe áramot. Ebben az esetben az eddigi 35 fillér, sőt, nagyfogyasztóknál sokszor 54 fillér helyett is csak 20 fillért kell fizetni, vagyis lényegesen kevesebbet^mint eddig és ez a különbség hamar fedezni fogja azt az alapdijat, amit most minden körülmények között meg kell fizetnie. Az elektromos műveknek ez is volt a célja’.rá akarja birni a fo­gyasztókat arra, hogy a magánháztartásokban az elektromos1 áramot nemcsak mint világítási áramot használják, hanem vegyék ezt igénybe más célokra is. Az a fogyasztó,aki porszivógépek, főzőlapok, teafőzők, ventillátorok, testmelegi­­tők stb. használatára áttér,a jövőben lényegesebben olcsóbban fog az áramhoz jutni, mert az emelkedő fogyasztással arányban egyre kevesebb fog jutni az alap­­dijból a fogyasztott kwh minden egyes 30, illetőleg 20 filléréhez. Előttünk fekszik az elektromos művek szeptemberi forgalmának je­lentése, azaz. annak a hónapnak eredményei, amely hónapot közvetlenül megelő­zően került nyilvánosságra ez az új tarifa-rendszer. A szolgáltatott áram ösz­­szes mennyisége ebben a hónapban, az előző esztendő ugyanazon havához viszo­nyítva 10.5 %-kal emelkedett és az eladott áram után a bevétel is 8.0 %-kal volt magasabb.Ha azonban a szolgáltatott áram mennyiségét a fogyasztás célja szerint részletezzük, világosan láthatjuk, hogy az emelkedés nem volt általá­nos. Az erőátvitel és melegvizszolgáltatási áram mennyisége a megelőző eszten­dő ugyanazon havához viszonyítva két millió kwh-val volt több, ez a fogyasztás I7.I ^-kal emelkedett és már megközelíti a havi 14 millió kwh-át is. Emelkedett a közvilági tás ^áramfogyasztása. is, valamint az egyéb fogyasztás cimén kimuta­tott áram mennyisége is, ezzel szemben a magánfogyasztás mennyisége 68.000 kwh-val lett kevesebb, ami az összes magánfogyasztás értékének mintegy 2 %-&. A fogyasztóközönség semmiesetre sem érthette meg az új árrendszert,- amely még életbe sem Jápett -, mert annak hirére már is jelentős mértékben csökken­tette a fogyasztott áram mennyiségét. Ma még valóban takarékosságnak fog ez minősülni, mert ennyivel kevesebbet kell fizetnie, de abban a pillanatban, a­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék