STUD - Statisztikai Tudósító, 1937. május (5. évfolyam, 96-114. szám)

1937-05-01 / 96. szám

STUD STATISZTIKAI TUDÓSÍTÓ Szerkesztősé# es kiadókivutai ßPEST II, KELETI KÁROLY U. 7. Előfizetési díj .postai szétküldéssel havi 20' P. Közintézuiéuyekutík, magánosoknak havi Uf- P. V. évfolyam. 96«szám, KŐNYOMATOK NAPILAP MáLELÖS SZERKESZTŐ ÉS KELEEOS KIAUÓ ; Dr. MÓRICZ MIKLÓS KŐMUNKATÁRS ; D r. S É N Y I PÁL TELEFON: 15 — 00 20. Minden jog f e nntartar tág iv a Kéziratuak tekintendő. — Hálái sokszorosítás. Heti kiadás előfizetési díja évi í»0'-- pengő. Szombat. UTAZÁS A HELYSÉGNÉVTÁBEAN. Az utasás A b á n kezdődik és végpontja Z s ü h ő c. Á.tvezet 3.3*64 városon és községen s a hozzájuk tartozó több mint tízezer lakott helyen, tanyán, pusztán, amelyek alfabetikus rendben sorakoznak fel Magyarország Helységnévtárának a M.kir .Közpon­ti Statisztikai Hivatal szerkesztésében most megjelent 1937 - évi kötetében. Az 1933. évi kiadás kevéssel a megjelenés után teljesen elfogyott s e­­zért szükségessé vált, részben a közönség érdeklődésének kielégítésére, részben az időközben beállott közigazgatási változások miatt egy új Helységnévtár össze­állítása és kiadása. A könyv Ö21 oldalán rengeteg adat ~ és csak adat - halmozó­dik fel, mégpedig kivétel nélkül olyan, amelyre mindenkinek szüksége lehet. Az első összefoglaló táblából megtudjuk, hegy Magyarországon összesen 3*364 helység van, ezek közül azonban csak 56-na к van. város jellege. Megcsonkít ott ságunk egyik szomorú következménye, hogy három olyan megyénk van, melyben város egyáltalán nine s. A kötet elején 8l oldalba terjedő táblé.zat sorolja fel az egyes megyék községeit és az azokhoz csatlakozó lakott helyeket, majorokat, telepeket és ta­nyákat olyan részletességgel, hegy még az is megállapítható, hogy két helyen,- Ke­reszté spu sztár. és Kőrisen ~ mindössze 10-10 ember lakik. A kötet legfontosabb része azonban a mindennapi gyakorlat számára az a mintegy ötszáz oldalra terjedő rész, amely ábécé-rendben sorolja fel az ö s z - szes községeket és lakott helyeket, minden reájuk vonatkozó adattal együtt. A könyv szerkesztői 129 rövidítést és jelzést használ­tak a kötetben.- Ennek következtében aránylag igen kis helyen igen sokat lehet mondani. Az új kötet újításként közli a tengerszinfeletti magasságot és a község központjának a legközelebbi vasútállomástól való távolságát Í3. A kötet rendszerének bemutatására üssük fel azt találomra. így például К о c s о r d községről hát sornyi szövegből a következőket tudjuk meg: К о - csórd nagyközség, Szátmér, Ugoesa és Bereg közigazgatásilag egyelőre egye­sített vármegyék mátészalkai járásában fekszik, 114 m. magasságban a tenger színe felett, területe 4.484 kát .hold,494 házban 2-603 ember lakik, kiknek anyanyelve magyar és vallása református,. Az illetékes pénz ügy igaz gat óság és törvényszék Nyír­egyházán van, adóhivatal, járásbíróság, közjegyző, csendőrörs, ipartestület és ál­latorvos Mátészalkán, körorvos pedig helyben. Van a községben egy református elemi mindennapi népiskola és egy községi gazdasági továbbképző népiskola. Vasúti állo­más, kincstárilag kezelt postahivatal, vasúti táviróhivatal, korlátolt nappali szolgálatú távbeszélő állomás, amajy a debreceni postaigazgatósághoz tartozik. A Mátészalka-Zajtai vasútvonal mentén fekszik s a község központja a vasútállomás­tól 2.4 km-re van. Hozzátartozik Fusztaoándor, mint külterület. Ilyen részletességgel ás ilyen pontossággal halad végig a kötet a negyed fólezernyi helységen,kimerítően tárgyalva valamennyit. Az ország területén levő községek felsorolása után 208 oldalon követ­keznek azoknak a falvaknak és városoknak a régi és új nevei, amelyek az el­csatolt területeken feküsznek, egyúttal pedig itt megismerjük az elvesztett országrészek jelenlegi közigazgatási beosztását is.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék