STUD - Statisztikai Tudósító, 1937. június (5. évfolyam, 115-139. szám)

1937-06-01 / 115. szám

STATISZ Szerkeszt (i s t* к es kiadóhivatal'­BPEST II, KELETI KÁROLY U. 7. Előfizetési' díj postai szétküldéssel havi 20' P. Közintézményeknek. magánosoknak havi UT~ P. STUuP T I К А I T KŐ NYOMATOS NAPILAP Ktíl.KI.ÖB шншб KS KBiiKLOS KIADÓ : Dr. MÓRICZ MIKLÓS FŐMŰM KATARS : D Г, S É N Y I PÁL ÜDÓSÍTÓ TELEFON: 15 — 00 2 о Minden Jog fenutaг tartásival Kéziratnak tekintendő. — Házi sokszorosítás Heti kiadas előfizetési díja évi «O'— pengő. V. évfolyam. 115. szám. 1937 • június 1. A FŰLDKГ/3LÍSUGYI MmSZTÉRIUM LTmáSB3C3I£SS 20.3 MILLIÓ fi BÚZÁNAK г 7.1 MILLIÓ Q ROZSNAK FELEL MSgTX'toZSDÍ ?1 .б1.111Ь1(Г~д BŰZ AT VAR? A MINQsTfo BECS­­LES" ALAPJAN Ő ~1 XlLíJQ q‘~ARPA ~ES~X 3 MILLlÓ^Q ZAB YaRHáToT A Földmivelésügyi Mi­nisztérium tavaiy május 13“án adta ki első minős it ő termásjelentósét, az idén er­re csak május végén került sor, miután, az őszi és a tavaszi rendellenes időjárás miatt előbb nem lehetett megbízható képet alkotni a valóságos helyzetről. Az idén tavasszal általában nagyon gyenge termést várt a gazdaközönség, mert a kiszán­tott és kimaradt területek túlnagyoknak látszottak. A Földmivelésügyi Miniszter egyik beszédében maga is 15 %-r&. tette ezeket a területeket, süni szerint az idén 400.000 kát. holddal kevesebb volna a búzatermő terület, mint tavaly, vagyis a­­lig '2.5 millió kát. hold a múlt évi majdnem 2.9 millió kát. hold helyett.- Foko­zatosan kitűnt azonban, hogy ezek az első jelentések túlzottak voltak s a tőzsdei körökben gondos helyi tájékozódás alapján ma alig számítanak több kiszántott terü­lettel, mint kb. kétszázezer holddal,- Ehhez mindjárt hozzá kell tennünk azt,hogy ezek a területek sem vesztek azonban el a nemzetgazdaság szempontjából, mePt eze­ket tengerivel még idejekorán be lehetett vetni és a tengeritermés állapota egye­lőre igen jó. A Földmivelésügyi Minisztérium első minősitő becslése nem foglalkozik a kimaradt és kiszántott területek nagyságával, azonban mégis úgy tűnik fel,mint­ha az általában inkább rosszat, mint jót váró jelentás minősitő fokozataiba a te­­rületveszteséget valaraiképen be s z ám it о t tele" aa|azd as ági felügyelők és felügyelősé­gek. A tőzsde értesülései szerint ugyanis a minő sites nagyon óvatos és tényleg jobb eredményeket várhatunk, mint amilyeneknek ezek az adatok megfelelnek. Ennek egyéb­ként természetes oka és magyarázata az is, hogy a Földmivelésügyi Miniszter becslé­se még oly$tn adatok alapján készült, amelyeket a vármegyei minősitő szervezet az utóbbi esőzések előtt küldött be és állitott egybe. A tőzsde ennélfogva egészen biztosan számit arra, hogy a minisztérium következő jelentése már jóval kedvezőbb lesz a mostaninál, s maga a tőzsde ennek az esőzésnek az eredményét is betudva a hivatalosnál kedvezőbb eredménnyel számol,- Ez természetesen csak a búzára vonatkozik, a rozsnál ugyanis nem volt jelentékeny kiszúntás, sőt még alig is érezhető.- A rozsot ugyanis homokos helyeken és dombos vidékeken termelik, esőgyüjtő mélyedésekben ritkán és igy a rozsnál csak ott lehetett kár, ahol tény­leg árviz volt. A STUD régi módszere szerint az idén is kiszámitotta a minősitő je­lentés alapján a várható termés nagyságát. Módszerünk lényege az, hogy minden vár­megyéről összeállítottuk és óvről-évre kiigazítjuk a legjobb és a legrosszabb ter­méseredményeket, a legjobb eredményt 1.0 minősítéssel véve egyenlőnek, a legrosz­­szabbat pedig 5»0-val, a minősitő táblázat egyes számadatai szerint kiszámítjuk, hogy a helyi, vármegyei tényleges t érmé svált ozat oknak megfelelően az milyen ter­méshozamnak felel meg.- A tavalyi szémitás is mutatja, hogy ez a módszer helyes és hogy különösen a búzánál és a rozsnál meglehetős biztonsággal lehet a minősítés­ből a várható mennyiségre is következtetni..- Tavaly május végén a STUD számítása szerint a minősitő jelentea 23.0 vül-qbúzának és 7*8 millió q rozsnak felelt meg,ami­vel szemben a végleges termés 23.9 millió q búza és 7«1 millió q rozs volt .Ezt az eltérést azonban a júniusi időjárás okolta meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék