STUD - Statisztikai Tudósító, 1937. szeptember (5. évfolyam, 175-199. szám)

1937-09-01 / 175. szám

S T A T I S Z Szerkesztőség és kiadóhivatal: BPEST П, KELETI KÁROLY U. 7. Előfizetési díj postai szétküldéssel havi 20’— P. Közintézményeknek, magánosoknak havi 10'— P. STUD T 1 К A 1 T ü KŐNYOMATOS NAPILAP FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS FELELŐS KIADÓ : Dr. MÓRICZ MIKLÓS főmunkatArs: Dr. SÉNYI PÁL D Ó S I T Ó TELEFON: 15 — 00 — 2 0. Minden jog fenntartásával. Kéziratnak tekintendő. — Házi sokszorosítás. Heti kiadás előfizetési dija évi 60'— pengő. V. évfolyam. 175* szám. 1937. szeptember Szerda. A NÉMET NÉPESEDÉSI POLITIKA ÉS EREDMÉNYEI. Minden európai ország aggódva szemléli népességének csökkenését vagy legalább is a szaporodás men té nek meglassudását. Ez a kérdés minket .magyarokat is közelről érint és ebből a szempontból példaképen állhat előtt.n] Németország, ahol a nemzeti szocializ­mus uraló, jutás i óta hatalmas rendszert dolgoztak ki, mely a legkülönbözőbb eszközökkel kivánja elérni a nagyobb 1 ilekszámot.— Három főcsoportra oszthatók azok az intézkedések, amelyek a közös célt szolgálják.- Az első a házas és nem házas családok teherviselés-megoszlásának egyensúlyozása.- Itt ismét két út van. a bevételek és a kiadások méltányos Irendezése. Legáltalánosabb hatása van az adómérséklésnek.- A Harmadik Birodalomban a nőtlenek kétszerannyit fizetnek, mint a gyermektelen házasok A gyermekáldás és az adókedvezmény pedig a következő arányban áll: „ , , , о , „ c (■ Ugyanigy könnyebb hely-Gyermekek szama 1------- 2----J--------------J---- G zetet teremtettek a va-Adokedvezmeny /о 15 35 55 75 95 ЮО gyonadc terén is. Aze­lőtt minden vonatkozás­ban 20.000 RM volt az adómentes határ, mig most ezt 10.000 RM-ra szállították le, olyanformán, hogy a családapa, anya és minden gyermek ennyit vonhat ki az adózás alól. Ha tehát valakinek 60.000 RM vagyona van és négy gyereke, akkor nem fizet vagyonadót; ha nőtlen, akkor viszont ^0.000 RM erejéig adóztatják meg. Hasonlóan szociális jellegű intézkedés az is, amely a tandij és a gyermekszám közö t teremt összhangot. Csak az első gyermek fizeti a teljes tan­dijat, a második már csak 75, a harmadik 50 %-ot, a negyedik és további gyerme­ket ingyen iskolázzák. Nehezebb kérdés a jövedelemeloszlás megfe­lelő szabályozása. Ezen a téren még csak kisérletek vannak: a gyógyszerészek és a betegsegélyzók orvosa, létesítettek kiegyenlítő pénztárakat. Minden tag havonkint bizonyos hozzájárulást fizet, amiből, ha megnősül, felesé­ge után negyedévente 55 RM; az első gyerek után 70.stb. RM. támogatást kap. Az állam addig is, amig gyökeres megoldást talál, indokolt eset­ben, ahol négynél több gyerek van, 400. RM.. segélyt ad. Eddig 190.000 család kap­ta &zt meg. Azonkívül havi tiz márkát kap minden gyermeke után az a családfenn­tartói-,;, akinek Ü&gtbább öt tizenhat évnél fiatalabb élő gyermeke vah: Jelenleg ezt a^-begélyt1 ‘^OO'lOOO gyermek után fizetik. ■ILán - 1 '•*' дпл-i ír mód, amivel az állam segíteni akár a helyzeten, a há­zasságok előmozdítása. Erre szolgál az 1933. VI. 1. keletű tör­vény. amelynek értelmében kölcsönt kap minden házasulandó, ha erre szüksége van, főleg olyan esetekben, amikor dolgozó nőt vesz 1 vaiaki é^ igy felszabadit egy helyet egy férfimunkás számára.- Az összeg 300-1.000 RM. között mozoghat. A fel­tételek roppant könnyűek; kamatmentesen, havi egy százalék törlesztéssel lehet visszafizetni készpénzben. Akinek gyermeke születik, az egynegyedét a tartozásnak máris lefizette.- így aztán elérték azt, hogy 1933 augusztus 1-tól 1936 márciusi­ig 55О.ООО házasságot kötöttek ilyen alapon: ezeknek a nászoknak a gyermekáldása

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék