STUD - Statisztikai Tudósító, 1937. november (5. évfolyam, 226-248. szám)

1937-11-04 / 226. szám

STUD STATISZTIKAI TUDÓSÍTÓ KÖNYOMATOS NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS FELELŐS KIADÓ : TELEFON: 15 — 00 — 20. BPEST II, KELETI KÁROLY U. 7. Dr> MÓRICZ MIKLÓS M 1 n d e n iog fenntartásával. Előfizetési díj postai szétküldéssel havi 20'— P. Kéziratnak tekintendő. — Házi sokszorosítás. Közintézményeknek, magánosoknak havi 10*—P. FŐMUNKATÁRS: D Г, SENYI PÁL Heti kiadás előfizetési dija évi 60 pengő. V. évfolyam. 226. szám. 1937« november 4« Csütörtök. A MAI MAGYARORSZÁG CSECSEMŐHALANDÓSÁGA NEMZETKÖZI VISZONYLATBAN MÁR NEM OLY SZÉLSŐSÉGESEN ROSSZ, MINT VOLT EGY-KÉT ÉVTIZEDDEL EZELŐTT. A nagy háború e- 16tt, a történeti területen a magyarság kedvező népmozgalmi arányait a népműveltség alacsonyabb fokán álló - különösen balkáni - nemzetiségek adatai is a mainál na­gyobb méretekben rontották. Nemzetközi viszonylatban még a mai magyar csecsemőhalan­dósági arányok is elég kedvezőtlenek, ezek méltatásánál sem szabad azonban azokról a módszertani különbségekről megfeledkezni, amelyek a magyar csecsemőhalandósági a­­rányt nyugateurópai prszágok megfelelő arányával vagy pedig éppen az angolországi viszonyszámmal szemben némikép kedvezőtlenebb szinben tüntetik fel.- Ugyanis több nyugateurópai országban /igy Franciaországban, Belgiumban/ a 3 napon belül elhalt csecsemőt nem kell élveszülöttnek jelenteni. Spanyolországban з régebben Németal­földön 1 nap, Angolországban pedig éppen 6 hét, vagyis 42 nap, e határidő. Képzel­hető, hogy hány élveszülött, de e bejelentési határidőn belül elhalt csecsemő ke­rüli el a számbavételt s hogy e technikai különbség az ő csecsemőhalandóságukat mennyivel kedvezőbb szinben tünteti fel. Táblázatunkban azonban a külföldi adatok az eredeti formában, vagyis e különbségek figyelembevétele nélkül szerepelnek. A nemzetközi össze-hasonlitás érdekes tanulsága, hogy Norvégia, amely néhány évvel ezelőtt a legalacsonyabb csecsemőhalandóságot felmutató európai állam volt, több más európai állam erre vonatkozó arányánál ma kedvezőtlenebb viszonyszám­mal szerepel.- így 1933-ban Norvégiában már az újszülötteknek csak 4.8 ^-a halt meg az első életévén belül, aminél kedvezőbb átlag már valóban alig képzelhető.- És ugyanakkor a 4*8 %-os norvég aránynál mégis alacsonyabb volt Németalföld 4*4, Svéd­ország 1934* évi 4.7 és Izland 4.2 %-os aránya is; a norvéggal megegyező Svájc 1933. évi aránya, de az 1934* évi svájci arány már 4-6 Régebben pedig, igy a múlt év­tizedben, mindig a norvég csecsemőhalandóság volt a legkedvezőbb. Például 1928-ban a norvég_csecsemóhalu.ndósági arány már 4-9 %, mig a németalföldi akkor még 5*2 %,a svájci 5.4, a svéd 5*9 % volt, csak a nem mérvadó islandi arány volt akkor is ki­sebb: 4.6 %.- Látható teliát, hpgy Norvégia már régebben el­ért alacsony csecsemőhalan_dósági színvonala a legűjab-Ъ esztendőkbe n tovább javulni már nem tudott, ezért érte azt cl és haladta túl, a legutóbbi években,né­mely más állam /igy Svédország, Németalföld és Svájc/. A legkedvezőtlenebb csecsemőhalandósági; államok napjainkban is csak a Balkánon és Keleteurópában mutatkoznak.- Oroszországból, a mai U.R.S.S.-ból, még 1927~ben is, 2I.7 %-os csecsemőhalandóságot jelentenek, ami ötször oiyan magas a­­rány, mint a legkedvezőbb nyugateurópai viszonyszám, amely 4 és 5 % között mozog. Igen kedvezőtlenek még Románia/1954- 18.2 %/ és Ukraijia /1929: 15-1 %/ adata is.­­Valószinű, hogy hasonló adatok jellemzik Jugoszlávia, Albánia, Törökország s több más déli és délkeleteurópai ország csecsemőhalandóságot is, azokat, amelyeknek ma még nincs is erre vonatkozólag statisztikájuk. A csecsemókorheli halandóságnak hazánkban csecsemőéletkorazakok sze­rint elkészülő részletezése módot nyújt a nemzetközi Összehasonlitás módszertani különbségeinek kiküszöböléseire is.- Az 1., a 3- ©« a 42. napon belül elhaltak le­számítása után lenne, 1936-ban, a magyar csecsemőhalandósági arányszám, mely külön­ben nyersen Kelet- és Nyugateurópa vonatkozó viszonyszámai között eléggé a közép­helyen áll, a következő:

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék