STUD - Statisztikai Tudósító, 1938. január (6. évfolyam, 1-23. szám)

1938-01-04 / 1. szám

S T A T I S Z ><• ! К V s г 16 к (' e És к i ч ■! Л h i > a : л 1: HI’EST JI, KELET! KÁROLY U. 7. I íósi »lij postai szclkiiliU'ssi'l luv i : i — 1*. к" inlÉzmónyi'km-k. in ignnm iktink havi IU' - i’. S T U P T I К А I T KŐNYOMATOS NAi'UiAP KI M Kis S/.F.KKI.SZ'lo IS hhl.KUls КШХ> : Dr. MÓRICZ MIKLÓS komi nkatArs : Dr. 8 É N Y 1 PÁL /57 о 2_ UDÓSITÓ T ELEFON: 15 — 00 20. M i n d о n ,1 о g í e n ii tart a s ű v :i I. Kézirat. к teklntondö. — /.lázi sokszorosítás. Hot! к to előfizetési díja évi W— pengő. VI. évfolyam. 1. szám. 195S január 4. Kedd. KIK KÉPVISELTÉK VOLNA A MAGYARSÁGOT AZ UJ ROMÁT PARLAI.TKTBEN? Л csak most megválasztott román parlamentet a Goga kormány halálra Ítélte és valószínű, hogy az új kormány nem is tart előbb választást, mint amikorra majd sikerül a közigazgatást úgy átalakítania, hogy győzelme ne lehessen kétséges. Azért mégis érdemes számbavenni azokat, akiket ezen a legutolsó választáson az erdélyi magyarság a parlamentbe megválasztott, mert ez képet ad arról, hogy mit várhatunk a következő választástól, ha ugyan Goga, aki a.z erdélyi életet és a magyarságot olyan jól ismeri, egészen új és még az eddiginél is erőszakosabb eszközöket nem alkalmaz majd a magyarság politi­kai véleményének elnémitására. A magyarság ugyanis a legutolsó választáson az eddigi eredményekhez mérten elég kedvezően szerepelt, ami jele annak, hogy a román pártok zűrzavara az erdélyi magyarságra nem terjedt át s hogy egységét meglehetősen nagy mértékben meg tudta őrizni. A választás ere diáé nyéké pen az új parlamentnek a következő magyar tagjai lettek volna: Képviselők: 1. Dr Barabás Béla Kis-Küküllő megye képviselője, dicsőszentmártoni ügyvéd, 3 ízben volt már képviselő. 2. Dr В a r t h a Ignác Csik megye képviselője, kolozsvári ügy­véd, 40 éves. Elsőizben kerül be a parlamentbe. 3. Dr В e n e Ferenc Szolnok-Doboka megye képviselője, dési ügy­véd, 62 éves. Elsőizben kerül be a parlamentbe. 4. Gróf В e t h 1 e n György Udvarhely megye képviselője,kolózs­­megyei földbirtokos. Az Országos Magyar Pártnak 1926 óta elnöke. 49 éves. Hat ízben volt már képviselő. 5. Dr G a é 1 Alajos Csik megye képviselője, gyergyószentmikló­­si orvos. 48 éves. Elsőizben kerül be a parlamentbe. 6. Dr Gál Ili ki ős Torda-A. vo. képviselő je, tordai ügyvéd. A tor damegyei Magyar Párt elnöke. Két ízben, volt már képviselő. 7. Báró Jósika János Szilágy megye képviselője, földbirto­kos. 49 éves. Hat Ízben volt már képviselő. 8. L a á r Ferenc i.aros-Torda megye képviselője, ref. lelkész. Öt ízben volt már képviselő. 9. Dr M i к ó Imre Udvarhely megye képviselője. Kolozsvári ügy­véd. Titkára az Országos Magyar Pártnak. 27 éves. Elsőizben kerül be a par­lamentbe . 10. Dr Molnár Dénes Háromszék megye képviselője, kézdivásár­­helyi ügyvéd. 58 éves. Elsőizben kerül be a parlamentbe. 11. Dr Müller Jenő Alsó-fehér megye képviselője, ügyvéd. A megye Magyar Pártjának elnöke. Elsőizben kerül be a parlamentbe. 12. Dr P a r e c z Bél? Ara.d megye képviselője, aradi ügyvéd. A helyi magyar tagozat elnöke. 64 eves. Kétizben volt már képviselő. 13. Dr P a r e c z György Szatmár megye képviselője, aradi ügy­véd. Az erdélyi Kath. Népszövetség ifjúsági szakosztályának elnöke. 31 éves. Elsőizben kerül be a parlamentbe. 14. Dr Pál Gábor Csik megye képviselője, Csíkszeredái ügyvéd. Három ízben képviselő és egy Ízben szenátor volt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék