STUD - Statisztikai Tudósító, 1938. május (6. évfolyam, 95-118. szám)

1938-05-01 / 95. szám

S T IJ I? STATISZTIKAI TUDÓSÍTÓ Szerkesztőség és kiadóhivatal: BPEST II, KELETI KÁROLY U. 7. Előfizetési díj postai szétküldéssel havi 20 —P. Közintézményeknek, magánosoknak havi 10 —P. KŐNYOMATOS NAPILAP FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS FELELŐS KIADÓ : Dr. MÓRICZ MIKLÓS FŐMUNKATÁRS : Dr, SÉNYI PÁL TELEFON: 15 — §0-20 Minden jog fenntartásával. Kéziratnak tekintendő. Házi sokszorosítás- Heti kiadás előfizetési díja évi 60' - pengő. VI. évfolyam, 95» szám. 19ЗО. május 1. Vasárnap. MI TÖRTÉNT A NAGYVILÁGBAN PÉNTEKTŐL PÉNTEKIG-. MAGYARORSZÁGON; Április 24-én a revíziós szervezetek nagy tömeg jelen­létében gyűlést tartottak? melyen főleg Cseh-Szlovákia helyzete került szóha. Horthy Miklós kormányzó kihallgatá­son fogadta Henderson Arthur angol mun­káspárti képviselőt. Április 26-án a képviselőház egye­sített bizottságai 133:7 szótöbbséggel elfogadták a kormány által a társadalmi és gazdasági rend helyesebb egyensúlyá­nak biztosítása érdekében benyújtott ja­vaslatot, А-pénzügyi bizottság a hét fblyamán az egyes tárcák költségvetését tárgyalta. Április 29-én Horthy Miklós kormány­zó megnyitotta a 34 "Budaié s ti Nemzetkö­zi Vásárt^ A képviselőház általánosságban és részleteiben elfogadta az egy milliár­dos beruházási kerettörvényt. A belügyminiszter rendeletet adott ki az egyesületek fokozottabb ellenőr­zéséről. Megjelent a pénzügyminiszter Magyar­­ország pénzügyi helyzetére vonatkozó 1938 március havi közleménye, melynek adatai szerint márciusban az állami köz­­igazgatás kiadása 60.8 millió pengő,bé­vé tele 66,1 millió pengő volt,Ezek sze­rint a közigazgatási bevételek 5*3. mil­lió pengővel haladták meg a kiadásokat. NÉMETORSZÁGBSN: Április 23-án a közoktatásügyi miniszter rendeletet a­­dott ki, mely szerint az egyetemeken és főiskolákon felvehető zsidó hallgatók száma csak 2 %-á. lehet az összes hall­gatókénak , Április 27-én a közgazdasági mi­niszter rendeletet bocsátott ki,melyl­nek értelmében a zsidó vallású németek­nek be kell jelenteniük minden 5*000 RM feletti vagyonuk állagát. OLASZORSZÁGBAN: Április 23-án Mussolini miniszterelnök fogadta Hőre Belisha angol hadügyminisztert. FRANCIAORSZÁGBAN:- Április 25-én Hőre Belisha angol hadügyminiszter tár­gyalásokat folytatott francit, államfér­fiakkal, elsősorban Gamelin tábornok vezérkari főnökkel. Április 29-én a miniszterelnök és külügyminiszter haza érkeztek Londonból Parisba. Az angol államférfiakkal szé­leskörű megegyezést létesítettek,mely­nek egyik kiemelkedő pontja Középeűropa fokozottabb támogatása. ANGLIÁBAN:Április 25-én aláírták az angol-ir egyezményt, A kormány értesítette a német külügymuiszíiériumot, hogy május hó 21-től kezdódőleg újból bevezeti a ví­zumkényszert a német állampolgárokkal szemben. Április 27-én Daladier francia mi­niszterelnök és Bonnet külügyminiszter Londoba érkeztek. ALBÁNIÁBAN: Április 27-én I.Zog király nőül vette Apponyi Geraldina grófnőt. ROMÁNIA: Április 29-én a hivata­los lap közli, hogy királyi rendelet következtében Románia ezentúl nagyha­talomnak tekintendő. A követségek ezentúl nagykövet­ségi jelleget kapnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék