STUD - Statisztikai Tudósító, 1938. július (6. évfolyam, 141-150. szám)

1938-07-01 / 141. szám

2.oldal. STUD/1938. július 1. Péntek. mig a fentmaradó négy milliméter a hónap másik hét napja között oszlott meg. 1 /R.R./ ROSSZ ESZTENDŐK UTÁN AZ IDÉN ÚJRA JÓL VÉGZŐDÖTT A SALÁTÁIDÉN? ♦ A magyar kerti kultúrának egyik csodálatos jelensége, hogy minden tervsze-rű irányí­tás nélkül az Alföld gazda városai között bizonyos észszerű munkafelosztás fejlő­dött ki. így Makó elsősorban hagymát, Szeged paprikát, Kecskemét barackot, Nagykő­rös salátát termel kiváló minőségben és a többi várost elképesztően meghaladó mér­tékben.- Ezek a világmárkák az' illető város boldogulásának is alapjai és igy min­den veszedelem, mely a város különleges terményét fenyegeti, gyökerében rendítheti meg a város gazdasági struktúráját, fejlődését, népének boldogulását. Nagykőrösön a hires nagykőrösi saláta körül évek óta voltak ilyen zavarok, melyek jiz osztrák kivitel régi rendjének a felborulásával voltak kapcso­latban. ' v . A nagykőrösi saláta még a békédé vekben megszerezte a bécsi pia­cot, sőt ezt a pozícióját a monarchia felbomlása után is sikerült megtartani egé-.y^ szén 1932-ig. Ekkor jött létre Ausztriával az új kereskedelmi szerződés, aminek é\ telmében kedvezményes vám mellett Magyarország csak 2.000 q salátát vihet ki Auszt­riába.- Ez a megállapodás lényegesen megváltoztatta a nagykőrösi saláta értékesíté­si lehetőségét. Mig Nagykőrös 1927-ben 7*800, 1928-ban 7*755» 1929-ben 3*856,1930- ban 9*673» 1931-ben 4*373 q salátát szállított Bécsbe, addig az 1932. évi megálla­podás után a Bécsbe kiszállított nagykőrösi saláta mennyisége 425-1*173 q között váltakozott.- A nagykőrösi salátatermelőkre a fő veszedelem azonban nem abból szár­mazott, hogy Bécsbe kevesebb salátát szállítottak,., hanem abból, hogy a bécsi szál­lítások elmaradásával a bécsi piac árszabályozó szerepe a nagykőrösi piacon meg­szűnt, aminek következtében a belföld részére is olyan olcsóért vásárolták a salá­tát, hogy a termelés jövedelmezősége megszűnt. 1932 előtt közepes salátaárak mellett egy 400 négyszögöl terüle­ten termelő gazda salátából a következő bevételeket számolhatta el: 1. / 1.000 fej saláta á 3 fill. 30.- P 2. / 2.000 " " " 2 " 40.- " 3. / 3.000 " " " 1 " 30.- " 4. / 4.000 " " " 1/2 " 20.-, " Összesen: О 120.- p. 1932 óta a legtöbb esztendőben ugyanennek a salátatermelőnek a következő bevételei voltak: 1. / 1.0D0. 2. / 2.000 3*/ 4*000 4*/ 3*000 fej saláta á 1 fill. H I! "1/2 " " " ". 3/10 " " eladhatatlab Összesen: 10.- P 10.- " 12.- " 32.- P. Ez a két számsor teljes mértékben indokolja, hogy Nagykőrösön az utóbbi évek folyamán a salátával beültetett terület nagysága állandóan csökken.­­Mig az I93O/3I* gazdasági évben Nagykőrösön 777 kát. holdon termeltek salátát, az 19З5/З6» gazdasági évben a salátával beültetett terület nagysága 435» az 1936/37» gazdasági évben 403» az 1937^38.gazdasági évben 369 kát. holdat tett ki.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék