STUD - Statisztikai Tudósító, 1939. január (7. évfolyam, 1-24. szám)

1939-01-03 / 1. szám

STUD r/Fl' STATI SZTIKAI TUDÓSÍTÓ Szerkesztőség és kiadóhivatal: BPEST П, KELETI KÁROLY U. 7. Előfizetési díj postai szétküldéssel havi 20 — P Közintézményeknek, magánosoknak liavj 10 — P KONYOMATOS NAPILAP FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS FELELŐS KIADÓ : Dr. MÓRICZ MIKLÓS főm( -katArs Dr, SÉNYI PÁL TELEFON: 15 — 00 — 20 Minden jog fenntartásával. Kéziratnak tekintendő Házi sokszorosítás. Нец kiadás előfizetési dfia évi W— pengő ¥11» évfelynask. le eSÁ!Bj 1959» január 3 = у|Ж>5ШКУДЖ Д1ЯСЗ ШВШОЮ^Ця, F*bé* v*lna'el4Bn*«al m kérdést« hogy **városok keTetkeaeB«7 i«jT?3iee egyúttal arányoaatb földblrIokíesg*» oszlást, sőt & birtokok el apróságát teremti-e meg« avagy a r.4 p szaporodás«,, о Mr­­tokelaprózás előmegiti-e városok kai«tkssásét. Оуакотlati és elméleti ér-tel «ab*a Thüaett óta a városok képét minden UsfUdiM úgy rajzolná mag) hogy a nagy tömeg­­ben együtt élő városi lakosság álelaiseerrel való ellátására, a váróé közelében hő­­rö ekörül törpebirtokokat feltételes, amelyek zöldség, gyümölcsfélékkel látják el a város piacát, a törpebirtokok körivén kívül helyezkednének el a 10-100 ket. hold terjedelmi ki «birtokok, amelyek gondoskodnak a váróé hús, tej, kenyérgabona eziik­­aégletárólo 1 klilaő köriven helyezkednék el néhány középbirtok 100-1000 kát. hold kiterjedéssel, amelynek hivatása volna az&kezerflftégben páldaadásaal a ki eb irt okok előtt állni, termelni ezek száméra a neats vetőa&gvakat, tenyészteni az elsőrendű tényé egállal-anyagot. Latifundiumot váróé közelében egy gazdáez sen képzelne el.­­Egy vár©® határában, egy váróé életében a nagybirtok a fejlődéinek valóban csak a~ kadálya lehető Á Központi Statisztikai Hivatal 1955-ben a mezőgazdasági üremsta­­tisztikéi öeszeiráe alkalmával pontos számadatokban megrögzitette Magyarország földbirtokviszonyait. A közreadott eredmények szerint Magyarország területén a törpebirtokok aránya 19»3, a kisblrtoké 32.6, a középbirtoké 18.2, a nagybirtoké 29»9 36.- Szzel szemben törvényhatósági jogú városainkban a törpebirtok aránya 15.З %$ к kisblrtoké 3?®4; a középbirtokok a terület 11.9 %-ái foglalják le, a nagybirtok pedig az országos arányt túlhaladóan 35»3 Városaink területén te­hát valóban túlteng a latifundium, majdnem hiányzik a középbirtok és kicsiny há­nyadra szorítkozik a törpebirtok, a városi piacok hűséges szállítója.- Városaink életében lehetetlen megokolni a birtokmegoszlás ilyen helytelen, egészségtelen a­­rányainak évszázadokon keresztül való megtartását, az ahhoz való görcsös ragasz­kodást. Városaink, különösen az alföldiek, azok is, amelyek jelenleg fel sem so­roltattak, mert nem tj.városok, hanem megyeiek, népes magyar községek elpusztulá­sának köszönhetik várossá fejlődóaüket, határaik kiszélesedését. Városai«;.: talán az elsők lehetnének, akik revízió alá vehetnék földbirtokpolitikájukat„ Városaink földbirtokviszonyai egymással szemben nagy eltéréseket mutatnak, megállapításaink nem vonatkozhatnak minden városunkra egyformán. Tan vá­rosunk, amelynek kicsiny határából nagy területet foglal el az erdős hegyvidék /Pécs, Sopron/, vagy sok a földadó alá nea eső terület /Budapest/. Ezek nagyobb arányú telepítést, földosztást nem végezhetőek a ezekben már most is elég magas a törpebirtokok:, aránya. Be lehetetlen elmenni szótlanul Debrecen földbisftoKímgoszlá­­sa mellett, ahol a törpebirtokterület aránya 7, a nagybirtoké 51 $>• Hasonló a hely­zet Bajén, ahol a nagybirtok aránya 49 és Szegeden, ahol a nagybirtok aránya 45*4 E három városban a nagybirtok 165.443 kat.hold birtokterületet köt le, amely alkalmas volna 50 telepes község megalkotására. Tizenegy törvényhatósági jogú városunk saját tulajdon birtoka,a­­mely művelés alatt áll, 202.033 kat.hold. Különösen nagy kiterjedésű, művelés alatt álló birtok terület felett rendelkezik Bebreoen, ahol 72.046 kai. hold, Hóekémét,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék