STUD - Statisztikai Tudósító, 1939. március (7. évfolyam, 48-71. szám)

1939-03-01 / 48. szám

VII. évfolyamul. 48.szám. 1939» március I. Szerda. VILÁGSZERTE ERŐSEIT CSÖKKENT A KÜLKERESKEDELMI FORGALOM ÉRTÉKE 1938 FOLYAMÁN. A múlt év külkereskedelmi forgalmára vonatkozó adatok nagy­része már nyilvánosságra került.- A legfontosabb államok eredményeit áttekintve azt látjuk, hogy a kivitt áruk értékében átlag tiz százalékos csökkenés ment végbe.,- Emelkedést csak Franciaország, Svájc és Olaszország mutat. Itt is fi­gyelemmel kell lenni arra, hogy az árakban és a pénzértékében beállott eltolódás is közrejátszik.- Ezekkel szemben az ellenkező végletet a tengerentúli nyers­anyag-exportáló országok mutatják.- Nem véletlen, hogy éppen Argentina, Kanada és Ausztrália járnak ebben a tekintetben az élen. Szembetűnő a japán export ha­nyatlása is, aminek okát az ottani háborús gazdasági rendszabályoknak forgalom­­korlátozó hatásában kell keresni.- Azok az államok, melyek főleg iparcikkekkel kereskednek, átlagban tiz százalékos esést szenvedtek el; körülbelül azonos színvonalon állanak ebből a szempontból Nagy-Britannia, az U.3.A., Németország, Hollandia és Svédország. Magyarország egy árnyalattal az átlag alatt marad „ami­ben kifejezésre jut az, hogy exportunk nagyobb hányada mezőgazdasági nyerstormér, s ezek elhelyezhetősége és árhelyzete az elmúlt év folyamán romlott. A bevitelt illetően azt látjuk, hogy az eltolódás nem áll szerves kapcsolatban a kivitelével. Nincs ugyanis semmi jele annak, hogy a forgalomnak bizonyos egyöntetű fokozódása, csökkenése, vagy állandósulása mixtatkoznék.-Egé­szen más tényezők játszanak közre a forgalom eme oldalának kialakulásában,mint az exportban. Az autarhiás törekvés sikere kitűnik Olaszország esetében.- Míg ugyanis kivitelét tavaly fokozni tudta, bevitelét egy ötödrésszel csökkentette. Franciaország nem érte el ugyanezt a célt: növekvő külföldi áruelhelyezés mel­lett emelkedő külföldi árumennyiségnek is helyet kellett szorítania. A bevitel korlátozása terén az U.S.A. járt elől.- Kedvezőtlenebb képet mutat a német áru­forgalom alakulása.- Az export hanyatlásával nem az import korlátozása, hanem ellenkezően, annak emelkedése járt együtt. Általánosságban azt lehet mondani, hogy az importoldalon minden vonatkozásban %z önellátási irányzat érvényesül, illetve mint igyekezet jut kifejezésre; azonban az adottságokkal szemben nem mindenütt volt korlátlanul érvényesíthető. Ezt legszembetűnőbben akkor látjuk, ha a két oldal egybevetésé­ből mérleget állitunk fel.- Az aktiv országok közül csak az Egyesült Államoknak sikerült kedvezőbb eredményt elérni, mint a múlt évben. Különösen romlott a japán mérleg; tudva azt, hogy az egész ottani gazdasági élet alapja az export fokozása és minden áron való értékesítésr hiszen a japán dömping már évtizedes gondja a versenyző európai ipari államoknak,- ennek a tü­netnek különösen nagy jelentőséget tulajdoníthatunk.- Csökkent a kanadai és az ausztráliai kiviteli többlet is.- Legfeltűnőbb a már előbb is említett németor­szági eltolódás. - Az aktívumból itt passzívum letfc; magyarázata ennek az,hogy az 1958. év háborús feszültségével nagy teherpróbát jelentett a Reich gazdasági szervezetére, amely egyes nyersanyagokban szegény és sok, egyébként elmellőzhető STUD STATISZTIKÁI TUDÓSÍTÓ KŐNYOMATOS NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS FELELŐS KIADÓ: TELEFON: 1 5 — ti 0 — 2 9 c rvT -шг TT -i та яг ír» T/О ТХГТ Miüdtíu jog f ennt&rt&sával. BPEST II, KELETI KÁROLY U. .. I)Г. M О И.!CZ MIKLOö Kéziratuak tekintendő. — Házi sokszorosítás. Előiizetési díj postai szétküldéssel ^avi 20' P. ft lNK.TÁRK Dr SÉNYI PÁL Heti kiadós előfizetési dija évi в«-— pengő-Közintézményeknek,magánosoknak havi 10 P hOMLNKATARb и Г. a c, ív i ■ i ^ i-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék