STUD - Statisztikai Tudósító, 1939. április (7. évfolyam, 72-94. szám)

1939-04-01 / 72. szám

V # S T U D STATISZTIKAI TUDÓSÍTÓ Szerkesztőeég és kiadóhivatal: BPEST II, KELETI KÁROLY U. 7. Előfizetési díj postai szétküldéssel havi 20'— P. Közintézményeknek, magánosoknak havi 10'— P. KŐNYOMATOS NAPILAP FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS FELELŐS KIADÓ : Dr. MÓRICZ MIKLÓS FŐMUNKATÁRS : Dr. S É N Y í PÁL TELEFON: IS — 0 0 — 20 Minden jog íeantnrtáeávaL Kéziratnak tekintendő. — Hűzi sokszorosítós. Heti kiadás előfizetési díja évi CT— pengő. VII*. évfolyam, 72’»szám. 1959* április 1, Szombat, AZ EGÉSZSÉGÜGYI MNoDASZOLGÁLAT EREDMÉNYEI A MEZŐKÖVESDI JÁRÁSBAN I929-I958-IG. Borsod vármegyében legelőször a megye legnépesebb járásában, a mező­kövesdi járásban vezették be az egészségügyi mintaszolgálatot. Ezt a jelenleg több mint 75.000 lakost számláló járást szervezték 1929-ben -— az előkészítő munka már 1928-ban megkezdődött — úgynevezett egészségügyi mintajárássá, Mezőkövesddel,mint központtal. Spiry Endre dr. kir. tiszti főorvos 1952-ben megjelent tanulmánya a me­zőkövesdi járás lakosságáról azt mondja, hogy 90 %-a. törpebirtokos vagy vagyonta­lan gazdasági munkás.- A nép maradisága, kultúra iránti érzéketlensége országunk­ban, azt hiszem, párját ritkítja, A járás agrárjellegű natalitása az országos át­lag feletti, a szanálásra szoruló tünetek az alföldi népbetegségek típusát képvi­selték /magas csecsemő-, tuberkulózis-, fertőző beteghalálozás". Az egészségvé­delmet ezek leküzdésére, asszanálásra /ivóvíz javítása, mintakutak létesítése,stb./ és az iskolásgyerekek gondozására koncentrálták. A mintaszolgálát szervezete. A járás szék­helyén van a központi egészségház, amely röntgennel, kvarccal, mikroszkóppal fel­szerelt tüdőbeteggondozóból, fogászati rendelőből és zuhany fürdőből áll s vele kap­csolatban nyert elhelyezést a mezőkövesdi Stefánia védőintézet. A másik egészség­ház a 4.000-nél több lakosú Szentistván községben van.- Ennek az egészséghéznak két helyiségből álló tanácsadója és iskolai zuhanyfürdője van.- A többi községek­ben 2-3 helyiségből állő községi tanácsadók vannak, amelyekben különböző időben anya- és csecsemőrendelés, fogászati rendelés folyik,- A járást védőnői körzetek­be osztották be, amelyek körülbelül egyeznek az orvosi körökkel.- A járás 30 köz­ségéből 25-öt I95O végéig beszerveztek,a többi ötöt később. A gondozást az elő­zetesen felvett általános egészségügyi kataszternek megfelelően 1929-ben a 10 arra leginkább rászoruló községben, Tibolddaróc, Kács, Alsóábrány, Pelsőábrány Mező­­nyárád, Vatta, Sály, Mezőkeresztes, Borsodgeszt, Kérésztespűspöki községei, n kezd­ték meg. E 10 községben 1922-től 1950 végéig, amikor a mintaszolgálat már másfél évig működött, a halálozási arányszám 23.8-ról 14.2-re esett. A halálozási arányszámok együttes átlaga a vármegyei tiszti fő­orvosi jelentés szerint: 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1950 Halálozási arány­szám 23o8 21.2 27.O 23.I 24.5 20.6 22.3 18,8 I4.2 V 30 ban a mintajárá3 közvetlen személyzete a vezető járásorvos­­bó1,1 vezető védőnőből, 4 körzeti védőnőből, 1 irodai alkalmazottból és 1 egész­­s■;gőrből állott, a fogorvosi munkát pedig 2 iskolafogorvos és 2 fogászati asszisz­tensnő, a tüiőbeteggondozót 1 gondozó orvos, a községi rendeléseket 5 körorvos lát­ta el.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék