STUD - Statisztikai Tudósító, 1939. június (7. évfolyam, 119-142. szám)

1939-06-01 / 119. szám

A STUD fás sorozatának előfizetési dija évi 24.-, félévi 12.- P. VII. évfolyam. II9.szám. 1959. június PÁS - STUD. T A E T A LOMJEGYZÉ K: l/ A kárpátaljai lombosfűrészáru ipari fejlődésünk új lehetőségeit biz­tosítja. 2/ Kiosztják a jövő évi román fenyő­fűrészáru és faragottfakontin­­genst. 3/ Még e héten megkezdődik a kincstá­ri gömbfa átvétele. 4/ A kárpátaljai korlátozott tűzifa­­forgalom. 5/ Az Ugir a jobb minőségű áru kivite­lét is engedélyezi. 6/ A kárpátaljai erdőigazgatóságok ha­tásköre. 7/ Zavartalanul bonyolódik a len­gyel-magyar fizetési forgalom. 8/ Nehézségek a kifizetett szlovák faanyagok behozatala körül. 9/ Magyarországot legközelebbről ér­deklő fatermelő országok е1зб há­rom havi forgalma. IO/ Versenytárgyalások. l/а A Külkereskedelmi Hivatal figyel­meztetése . A KÁRPÁTALJAI LOMBOSFÜRÉ SZÁRÚ IPAHI FEJLŐDÉSÜNK UJ LEHETŐSÉGEIT BIZ­TOSÍTJA. /p.gy*/ A STUD legutolsó számában kimerítően foglalkozott a kárpátaljai lombosfűrészáru feleslegek elhelyezésének problémájával. Ennek kapcsán részletesen tárgyalta Steffen Ernőnek a Latorica igazgatójának erre vonatkozó tanulmá­nyát, mely szerint a kárpátaljai lombosfűrész üzemek léte a lombosf űré százainak, de fő­ként a bükkfűrészárunak a külföldi piacokon való elhelyzése sikerével függ össze.­­Kétségtelen, hogy a meglevő készletek értékesítésének, a fűrészek megindításának, valamint az ősszel elhelyezésre kerülő fatömegek elhelyezésének szinte nélkülözhetet­len eszköze a kiviteli szervek gyors és erőteljes támogatása. - Mivel azonban lénye­gében az a döntő, hogy milyen értékű, vagyis, hogy milyen magas termelési fokra e­­melt árut tudunk piacra vinni, a rendelkezésre álló bükkfa-állomány értékesítésé­re két út kínálkozik: 1. a vegyi úton való feldolgozás, 2. a technikai feldolgozás. A vegyi úton való felhasználásnál elsősorban a1 Kárpátalján már régen meghonosított falepároló ipar fejlesztésére gondolunk. Tudvalevő, hogy a három kár­pátaljai falepároló üzem faszéntermelése nem fedezi az ország jelenlegi szükségle­tét sem, sőt nem ismeretlenek azok a lehetőségek, amelyekkel az ország faszén fel­­használását nemzetgazdasági szempontból hasznosan növelhetjük. A kényszerűségből fel­szaporodott barnaszén generátorok nem egyenrangúak az évtizedek óta bevált faszén­­generátorokkal.- Hazánkban még nem alkalmazott értékesítési területe a faszénnek a jármű-motorok üzemben tartására való felhasználása. Figyelmet érdemlő az utóbbi évek­— STUD STATISZTIKAI TUDÓSÍTÓ KŐNYOMATOS NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS FELELŐS KIADÓ: TELEFON: 15 — 00 — 20 BPEST II, KELETI KÁROLY U. 7. Dl*. MÓRICZ MIKLÓS Minden jog fenntartásával Előfizetési díj postai szétküldéssel havi 20—P. Kéziratnak tekintendő. — Házi sokszorosítás. Közintézményeknek,magánosoknak havi 10,— P. FŐMUNKATARS: Dr. SÉNYI PÁL Heti kiadás előfizetési díja évi 00,— pengő

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék