STUD - Statisztikai Tudósító, 1939. augusztus (7. évfolyam, 169-181. szám)

1939-08-01 / 169. szám

VII. évfolyam. 169. szám. 1939« augusztus 1 Kedd, KiS'EBBSási S T ü 0« I évf. 28cszám. /РЖ = Pécsi Égje térni Kisebbségi j l ezei / FELELŐS SZERKESZTŐM, dr. Móricz Miklós szabadsága miatt a STUD augusztus hó folyamán hetenkint озак háromszor jelenik meg, mégpedig kedden /Kisebbségi STUD/, csütörtökön /Fás STUD/ és szombaton /Agrár STUD,/. AZ OLASZORSZÁGI~ NÉMET KISEBBSÉG KÉRDÉSÉHEZ. Nemrégiben bejárta a világsajtót az a hir, hogy a északólaszországi német kisebbségek ügyét gyöke­resen és a két érdekelt nagyhatalom teljes egyetértésével rendezni-fogják. Az I9IO. évben tartott népszámlálás szerint a volt osztrák csá­szárság 29.I millió lakosából mindössze 768 ezernek volt olasz az anyanyelve. Ezek a fővároson kivül, ahol minden nemzetiség szép számmal volt képviselve főleg Trieszt, Görz, Gradiska, Isztria és Tirpl tartományokban laktak. A St.Germainban; aláirt békekötés kivétel nélkül elcsatolta az ösz­­szes olasz területeket, sőt kettévágta Tirolt is és ezáltal jelentős német tö­megeket juttatott olasz uralom alá.- Ezen, a németül Südtirolnak, olaszul az ott eredő Etsch-Adige nevű folyóról Ál to Adigenek nevezett provinciában három tájegység különböztethető meg« Az egyiknek ma is nemet többsége van, a másik az olasszal rokon, de nem azonos ladinoké, a harmadik pedig olasz többségű, foltokban és nyelvszigetekben jelentkező német kisebbséggel.— Az elsőhöz tar­toznak: Schlanders-Silandro, Meran-Merano, Brixen-Bressanone, Bozen-Bolzano és Bruneck-Brun^ge. A ladin vidék a Dolomitokra korlátozódik, az olasz pedig ezek tői délre, a felsőitáliai tavak mentén terül el. Az 1910. évi népszámlálás szerint a lakosság száma itt 630.279 volt s ebből 234.568, tehát 37 # német.- Az 1921. évi első, olasz népszámlálás viszont 647.70З lelket talált s ennek csak 30 ^-a, azaz 195>.Ó50 volt német.­­A csökkenés tehát elég számottevő, bár a fentiekből nem derül ki az egész prob léma súlya. Jelentőséget ugyanis az ad az egésznek, hogy a németség néhány kör zetbenr s ezek éppen a határ mentén vannak - még mindig túlnyomó többséget al kot és aránya az uralomváltozás alatt is alig szállott alább.- A szóbanlevő vi déken 1910-ben 92.4, 1921-ben még mindig 83.8 ^-ot tettek: s a különb ;zstet nagyrészt kiegyenliti az, hogy sokan nem adták fel osztrák, illetve ma már né­met állampolgárságukat és idegenekként szerepelnek a statisztikában.- Ar ide gén állampolgárok aránya 1910-ben például 3«7 % volt, 1921-ben peditT 9» / •” STUD STATISZTIKAI TUDÓSÍTÓ Szerkesztőség: KŐNYOMATOS NAPILAP Kiadóhivatal: BPEST,П., KELETI KÁROLY-U. 7. BUDAPEST, V., CSÁKY -U. 15.1.1. TELEFON: 15 — 00 — 20 felelős szerkesztő és felelős kiadó TELEFON: 12 — 54 — 4 9. Min den Jog fenntartásával. T)»* M í) RT f] 7 MIKI Minden kedden Kisebbségi-STUD, csütörtökön Kéziratnak tekintendő. - Házi sokszorosítás. iVlliVLAJO Fás-STUD, szombaton Agrár-STUD. Külön-Előlizetési díj postai szétküidéssel havi 2°.-p. c F \r V T pii számok e 1 б I i z e t é s i d fj a heti egyszeri Közintézményeknek,magánosoknak havi 10,-P. FŐMUNKATÁRS. Dl\ SENYI PÁL szétküldéssel évi 24-P félévre 12- Pengő

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék