STUD - Statisztikai Tudósító, 1939. október (7. évfolyam, 207-231. szám)

1939-10-01 / 207. szám

VII. évfolyam. 207. szám. 1939- október 1 KONKOLY üjHESE GYULA DR A STUB FÓMUNKATÁRSA. Örömmel jelentjük ol­vasóinknak, hogy Konkoly Thege Gyula dr. egyet, magántanár, ny. államtitkár, a M.kir.Központi Statisztikai Hivatal lelépő elnöke mától kezdve főmunkatársként jegyzi lapunkat.- Konkoly Thege Gyula dr.-t nem kell bemutatnunk sem a STUD olvasóinak, sem egyáltalában a magyar tudomá­nyos életnek vagy a magyar közéletnek.- Neve és munkássága mint tudósé,mint szervezőé, mint az ország egyik legfontosabb és egyik legnagyobb hivatali szer­vének vezetője általánosan ismeretes és odasorolja őt a magyar élet igazi épi­­tói közé.- A statisztika terén az alkotások egész sora fűződik nevéhez s ezek közül nem egy olyan természetű volt, hogy az annak megváló sitá sár a irányuló ösztönzéstől kezdve a kivitelig mindvégig az ő legszemélyesebb munkája volt a legfontosabb tényező.- A hazai agrárpolitikának évtizedek óta széles látó­körű s a részletekbe . is teljesen elmélyedő és otthonos faktora Konkoly Thege Gyula dr. , aki ezen a téren, mint általában főként a gazdaságstatisztika és a gazdaságpolitika terén a magyar tudományos és a magyar politikai életnek is nemzetközi tekintélyű vezető egyénisége.- Hogy sok műve közül csalt egyet említ­sünk meg, az emlékezetes londoni világgazdasági értekezletre о tervezte meg és ő készítette el azt az összefoglaló statisztikai jelentést a hazai gazdasági állapotról, amelyhez hasonló azóta sem jelent meg nálunk, s amelynek rendsze­res, évenkint megismétlődő és az új meg új adatokkal szüntelenül kibóvitendő kiadása a STUD-nak egyik legrégibb és legszebb elgondolásai közé tartozik. Az, hogy Konkoly Thege Gyula dr. munkásságát sike­rült a STUB számára megnyernünk, számunkra minden tekintetben nyereség és büszkeség i3 egyben.- Neve még jobban hangsúlyozni fogja a 3TÍJD olvasói e­­lőtt, hogy mi működésünk legelső pillanatától kezdve a legmagasabb célokat tűztük magunk elé és nem olvasóink, hanem mi magunk szabtuk meg azt a szín­vonalat, amelyet kezdettől fogva el is értünk és mindvégig tartottunk is.- Mi teljes felelősségérzéssel végezzük munkánkat, azzal az érzéssel, hogy a bajok, a fogyatkozások, a reánk tornyosuló nehézségek felisnerése és feltárása cppen olyan elsőrendű kötelességünk, mint erőforrásainknak megmutatása és a nemzet életerejébe vetett hit ápolása.- Azon a területen, amelyet magunk választot­tunk magunknak, bennünket a legmagasabb elgondolások vezetnek és most, hogy Konkoly Thege Gyula dr. munkánkban a maga nagy tekintélyével,bő­séges tudásával és tapasztalataival résztvesz, megnövekedett önbizalommal és megújuló reménységgel folytatjuk ezt a munkát. LENGYELORSZÁG LEGÚJABB FELOSZTÁSA. A Németbirodalom és a Tanács­­köztársaságok Szövetsége a Moszkvában szeptember 28-án kötött megállapodásuk­ban a lengyel állam területén az érdekek kölcsönös határaként új vonalat je­lölt meg.- Ez lényegesen eltér a Németbirodalom javára az egy héttel előbb nyilvánosságra hozot t német-orosz hadelválasztó vonal tói-A régebbi vonaltól STUD STATISZTIKAI TUDÓSÍTÓ Szerkesztőség: KŐNYOMATOS NAPILAP Kiadóhivatal: BPEST,II., KELETI KÁROLY-U. 7. felelős szerkesztőén felelős kiadó: BUDAPEST, V.,CSÁKY-U. 15.1.1. TELEFON: 15 - 00-2 0 Dr. MÓRICZ MIKLÓS T E L E F О N : 1 2 — 5 4 — 4 9. Minden jog fenntartásával. KONVniV ТНРГР Г VTTT A Minden kedden Kisebbségi-STUD, csütörtökön Kéziratnak tekintendő. — Házi sokszorosítás. 1,r- RDMMJLI Ullliill brl ULA Fás-STUD, szombaton Agrár-STUD. Külön-Előfizetési díj postai szétküldéssel havi 20 —P. egyet. m. tanár, nyug. államtitkár számok előfizetési dija heti egyszeri Közintézményeknek, magánosoknak havi 10 — P. Dr. SÉNYI PÁL szétküldéssel évi 24,—P, félévre 12.— pengő.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék