A Békés újság sakkrovata, 1922. január-szeptember (2. évfolyam, 1-34. szám)

1922-07-22 / 26-27. szám

1922. Julius 22. SAKK 3 ponttal (vesztés nélkül) Maróczy nagymester előtt ; 8'/* (vészit Euwe ellen), harmadik van Harting­­»veit 7. IV. Weenink 6*ft. V. Schelfhout 6. VI. Carsten 4. VII. Beffie 3 V,,. VIII. Boldija 3'/,. IX. Kroone 3'/*- X. Meyer 2VQ XI; Moldauer 2. Ju­goszláviában volt kőrúton Maróczy nagymester május-junius havában' és tartott szimultánt Belgrád és Szabadka városokban. Könnyebb trainingjátsz­­mákat is váltott Kosz tics mesterrel. Viá mar is váltott Kosztics mesterrel félkomoly játszmákat, majd két komolyat, melynek egyikét Vidmar dön­tetlenné tudta tenni, mig a másikat ~ Aosztics nyerte meg. A magyar sakkszövetség szeptember havában rendezi kongresszusát s ezzel kapcsolat­ban tartja meg v valószínűleg Újpesten a nemzeti versenyt is A Budapesti Bakkör és Budai Sak­kozd Társaság Péter-Pál napi klubközi versenye ez évben elmaradt, de tervbe van véve augusztus havában, valószir.üleg Szent Istvánkor egy Budai Sakkozó Társaság contra Magyar Sakkegyesület közötti klubverseny. A londoni versenyen az angolok közül, még Atkins is részt vesz, mig a .Major Tournament*-re a következő nevezéseket fogadták el Balogh Já­nos dr (Rumania), Berndtson (Svédor^ág), R S. del Turco, Singer (Olaszország), Seitz A.^ (Bajor­ország), Michell, Scott, Blcke, Sergeant (Anglia), Koltanowski (Belgium), Steiner Endre (Magyar­­ország) és Vecsey Zoltán (Csehszlovákia). Balog és Vecsey képviselnek egy-egy országot, kell ennél jobb irredenta? — Belgiumban városközi- matchet rendeztek Antwerpen és Bruxelles között, amelyet előbbi nyert meg 5'/,2 : 41 és 10'/u : 9arány­ban. Verseny, klubközi verseny, városközötti és országok közötti versenyek, mikor fogunk mi ott tartani ? Sakksrodalom. Karácsonykor fog megjelenni Dr. Brigfeld Ede teljes lépéskényszeres (White to play!) ön matt gyűjteménye „Fata Morgane“ cimen. A kötet 750 ilynemű problémát fog tartalmazni (melyek közül kb. 600 eredeti !) német és angol kisérő szöveggel. Eredeti feladvánnyal a világ összes nevesebb ön­­mattszerzői képviselve, lesznek, még a veterán Shinkmann is. Főmunkatársak egyébként: Pauly W., Dawson T. R., Massmann W., Nanz W , Has­­selkuss E és Onitiu V. A magyar szerzők közül eredetiekkel és reprodukciókkal Dr. Bláthy 0. T. (kb. 50 eredeti nagyobbrészt hosszulépéses problé­mával), Havasi A. és Neukomm Gy. fognak sze­repelni. A mai számunkban közölt 171. számú ki­tűnő kettest a szerző szemelvényül küldte rova­tunknak. Igen lisztéit Rovatvezető urZ l Nagy hálára kötelezne, ha az alábbi soroknak b. rovatában helyet adna. Az .Érdekes Újság“ legutóbbi számában .Audiatur et altera pars“ cimü sakküzertetre a kö­vetkezőkben reflektálok : 1. Állítom és fenntartom, hogy egy „nemzet­közi“ feladványversenyt kb '/» dollár első díjjal, valamint egy feladványversenyt, melyben az 1—2—3. dij egyenlő, „furcsádnak találok, mert 16 éves sakkmultamban erre példát nem tudok. Akkor is, thost is nyomatékkai kiemeltem a „nemzetközi“ szót, mert „nemzett“ verseny esetén a dij nagy­ságát természetesen szóvá sem tettem volna. Egyben kijelentem, hogy távol állott és távol áll tőlem ma is ezzel a nemes adakozót megbántani. 2. Állítom és fenntartom, hogy a bírók sze­mélyét homály borította és igy a verseny még fur­csább színben tűnt fel. a) Kezemben van ugyanis a következő i, Nyilatkozat. Az Érdekes Újság feladványversenyeiről sejtelmem sem volt, amig Neukomm Gyula ur , arról nekem kb. 1 —2 héttel a kiírás alán em­­• Ütést nem tett, Kelt Szentendrén, 1922. évi julius hó 17.- Havasi Artur s. k., 1 ny: min. szv. igazgató. ■ f (!, Havasi A. ur egyébként kijelentette, hogy abban a fa imában, ahogy a verseng ki van Írva, a versenybírói tisztséget nem vállalja. Ennyiben tisztázódott volna az első versenybíró kérdése! b) Leszögezem újból épen az említett sakk­üzenet alapján, hogy a második versenybíró White A. C. neve szintén annak tudta és beleegyezése kélkül került oda. Még az „elődök“ megállaitására is fel kell kérni Y^hite urat és csak ha elvállalja sza­bad nevét a versennyel kapcsolatban kiírni. A .Budai Sakkozó Társaság“ feladványversenyének anyagát a versenybírók szintén el akarják e cél­ból juttatni Whitehez, de mig White ezt nem vál­lalja, a „B. S. T.“ őrizkedni fog White nevével visszaélni. Megállapítom tehát, hogy White nem verseny­bírója az „É. U.“ versenyének és igy a második versenybíró személyét még ma is homály bontja. Ezekután kérdezem az „É. U.“ rovatvezető­jétől, mit állítottam én, ami „nem felel meg a tényei ne. Erre feleljen! Ennyit kívántam megjegyezni. ítéljenek a magyar sakkozók ! Fogadja e sorok közléséért előre is hálás köszönetemet! Budapest, 1922. julius 18-án. Szívélyesen üdvözli tisztelő hive Neukomm Gyula

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék