Magyar Sakkélet, 1955 (5. évfolyam 1-12. szám)

1955. április / 4. szám

80 maqi]Ost HAZAI SAKKESEMÉNYEK daságosabban ossza be goindoJikodási idejét. A legfiatalabb saktenemzedék­­nek ma ő a legidőzavarosabb tagja. Hasonló vonások jellemzik, mint Föl­dit, csupán. — az időzavarai miatt — a biztonsága kisebb valamivel. Kluger mester ismét igazolta meg­bízhatóságát. örvendetes, hogy ré­gebbi versenyeivel ellentétben ezút­tal kitűnőéin hajrázott. Időzavarai is­mét voltak, de mintha valamivel ke­vesebb, mint a legutóbbi versenyein. Köberl és Flórián mesterek zárják be a mesteri normát teljesítők so­rát. Köberl érdekes, egyéni játék­módjával több igein értékes győzel­met aratott, néha azonban saját ká­rára is túlkomplikélta az állást. Fló­riáin aktivitásra törekvő, támadó stí­lussal játszott, több meglepő ötlete és csillogó kombinációja volt. .Harcos szellemének köszönhető a verseny talán legszebb játszmája. E sorok írója az első nyolc játsz­mából mindössze 2.5 pontot, a kö­vetkező hétből 5.5-et szerzett. Meg­nyitásainak sokrétűbbé tétele mel­lett le kell küzdenie azt, hogy egy — akár igazi, .akár csak vélt — sérelem ■miatt napokig játsszon rossz, nyo­mott hangulatban. Az 50 százalékon alul teljesítők sorában Balek mester lemaradása volt a verseny — negatív értelemben vett — legnagyobb meglepetése. Túl könnyelműen játszott, amellett a tű ­­hajtott versenyzés jelei mutatkoznak rajta. Haag közel került a csillagszer­­zéshez, a verseny végére .azonban ki­merült, s visszaesett. Macskásy mes­ter a Bakostól elszenvedett veresége után árnyéka lett önmagának. Len­gyel mester játékán: meglátszott a mester-gyakorlat hiánya. Kapu mes­ter rapszodikusan játszott. Navarovszky mestert a megnyitá­sokban túlzott derűlátása s az anyagi egyensúly lebecsülése vetette vissza. Bakonyi mester rossz indulás után csak az utolsó harmadban tért ma­gához, ekkor voltak színvonalas tel­jesítményei. A fiatal Bajkost súlyos elnézések akadályozták a jobb eredmény el­érésében. Első balsikerei nyomán le­­hangolódoitt, figyelmét nem tudta kellőképpen összpontosítani.. * Befejezésül álljanak itt Fülöp Sán­dornak, az OTSB sakkfőelőadójának a díjkiosztó ünnepségen mondott­­szavai; Az ilyen versenyek alkalmasak a magyar sakkozás ' előfobrevitelére, ilyen versenyekre van szükségünk fiatal sakkozóink játékerejének to­vábbfejlesztésére a jövőben is. Mind­nyájan hisszük, ez csak a kezdete volt annak, hogy a jövőben a Vasas és példája nyomán a többi sport­egyesületünk is az. eddiginél jobban pártolja a sakkozást és minél számo­sabb hasonló verseny létrehozásával segítse elő szocialista hazánk sakk­­spcrtjának fejlődését. Tipary Lajos. — AZ ORSZÁGOS SAKK TÁRSADALMI SPORTSZÖVETSÉG ez évben az OTSB jóváhagyása alapján a következő vezető­séggel működik: elnök Kádár János, elnökhelyettesek Bojta Béla dr. és Balogh László, titkár Krénosz Ferenc, az edző­­bizottság elnöke Bán Jenő dr., az ifjúsá­gi bizottság elnöke Asztalos Lajos dr., a minősítő bizottság elnöke Varga József, a szervezőbizottság elnöke Cigoj Gyula, a fegyelmi bizottság elnöke Brádt János, az ágit. prop. bizottság elnöke Ifj. Hajtun József, a feldv. biz. elnöke Lindner László dr. A vidéki ügyek előadói Bocskor József dr (Debrecen) és Juhász Károly (Pécs), a budapesti ügyek előadói Biegel Ottó és Honti József. Szövetségi szaktanács­­adók: Barcza Gedeon, Szabó László. Flórián Tibor, Vajda Árpád dr., Fogéi Miklós dr., a Sportegészségügyi Intézet szakorvosa, Kemény1 Imre, a BTSB sakk­előadója és Neukomm Gyula feladvány­­mester. — BAJA csapatbajnokságát a Lendület nyerte 31 egységgel. II a Szpartakusz 29, III. V. Meteor 22.5 egységgel. — A JTSB által rendezett bajnokságon 12 csapat vett részt, négy körzetben. Győz­tes a hercegszántói EFSK, II. a vaskúti Traktor. — BATTONYÁ. A járás csapatbajnok ságát a Traktor SK rendezte 12 hatos csapat részvételével. Győzött a Kollégium csapata, II. a battonyai tszcs, III a föld­művesszövetkezet. A versenyt Vaján Mi­hály és Kecskeméti Lajos irányították. — FEJÉR MEGYE központi járásának sakkcsapatbajnokságát Gárdony község nyerte Soponya és Martonvásár előtt. A nagy érdeklődéssel kísért csapatverseny rendezésében jó munkát végzett a köz­ponti járási TSB elnöke, Farkas György. — GYŐR SOPRON MEGYE. A Sakk Társadalmi Sportszövetség elnökké Sztankovics Józsefet, helyettesévé Bár­sony Józsefet, titkárrá Skulecz Gyulát választotta. Az edzőbizottság elnöke Bély Miklós dr. — GYŐR. A W. P. Vasas által rende­zett kombinált egyéni csapat gyorsver­senyen a W. P. Vasas győzött 53.5 egy­séggel, további sorrend: V. Lobogó 35, Építők és V Meteor közös csapata 31.5, Lokomotív 31. A legjobb egyéni telje­sítményt Bakonyi és Tóth J. nyújtották. — A II. osztályra minősítő Hering-­­emlékverseny győztese Zalán, Milos, Der­­ka és Fuchs. — HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. A VTSB és a DISZ tíz csapat részvételével indított versenyt. A küzdelemben a megyei ta­nács csapata vezet. — KESZTHELY. A Traktor SE által rendezett IV. o. minősítő versenyt Schu­bert Ferenc nyerte. • — MISKOLC. A Lokomotív Sakkosztálya elnöké Ughlyi Sándort, intézővé Leleszi Istvánt választotta. Az új vezetőség I. osztályú minősítő versenyt és nyolc csa­pat, 64 versenyző részvételével csapat­bajnoki küzdelmet indított, utóbbit Re­gős István szervezésében. Az I. osztályú városi csapatbajnokság győztese a D Botvinnik 81 egységgel, további sorrend: Petőfi. 61, Meteor 46, D. Vasas 43.5, V Csillag 38.5, Lokomotív 30 — NYÍREGYHÁZA csapatbajnoksági versenyének eredménye: V. Meteor 18.5, Petőfi 14.5, Szpartakusz 8.5, Lendület 6.5. — PÁPA. A III. számú általános iskola nyertei a járás csapatbajnokságát. A leg­jobb egyéni eredményt Veress, Kemény és Horváth érték el. A versenyt Csapó László testnevelő tanár szakszerűen irá­nyította. — PEST MEGYE. Papp Béla mester jelölt február hó folyamán meglátogatta a gödöllői, ceglédi és váci járási társa­dalmi szövetségeket és megbeszéléseket tartott a járások sakkéletének fellendíté­séről, főként minősítő versenyek rende­zéséről. — SOPRON csapatbajnokságában a Ha­ladás győzött 35 5 egységgel. További sorrend: Petőfi 35, Szpartakusz 31, Pa­mutipar 20, Vasas 15, Traktor 11.5. — SZÉKESFEHÉRVÁR. A városi csa patbajnokságot az Építők lelkes és fe­gyelmezett csapata nyerte 58.5 egység­gel, II. a V. Meteor 48 egységgel. To vábbi sorrend: Petőfi 47, Mekovál 35 5, Vadásztölténygyári Vasas 33.5, Dózsa 23, Elektromos 17, Könnyűfémmű 16.5 — A SZEKSZÁRDI JÁRÁS csapat­­bajnokságának eredménye Tolnai V. Lobogó 17, Fadd 15.5, Bogyiszló 14, Sió­­agárd 9, Tengelice 5.5. — öt iskola mér­kőzött a városi és járási tanács oktatási osztályai képviselőinek jelenlétében. A bajnokságot a faddi általános iskola csa pata nyerte 14 ponttal a bátaszéki álta lános iskola előtt. A Gyünkön lebonyolí­tott iskolai bajnokságban kitűnően sze­repelt' a nagyszékelyi általános iskola. — SZEKSZÁRD városi csapatbajnoksá­gát a Petőfi nyerte a Lendület, a Szpar­takusz és a Petőfi II. csapata előtt. — VAS MEGYE. A Társadalmi Szövet­ség fegyelmi bizottsága Kádár Gábort, a Bp. Vasas MOM Sportkör versenyző jét ez év május 10-ig sportszerűtlen ma­gatartás miatt a versenyzéstől és a sak­kozással kapcsolatos minden ténykedéstől eltiltotta. — TEHETSÉGKUTATÓ SZIMULTÁ NŐK kerültek rendezésre január és feb­ruár folyamán az OTSB és a Társadalmi Szövetség kezdeményezésére, a Szabad Ifjúság sakkrovatának közreműködésével. A szimultánokat az élsakkozók körében Asztalos Lajos dr. nemzetközi mester tartotta. Mintegy 120 jelentkezőből 15 te­hetséges. 14—16 éves fiatalt válogattak ki. Az. ifjúsági kör részére az élsakkozók körében minden pénteken délután Asz talas Lajos dr. nemzetközi mester tart oktatást. — ÚTTÖRŐ SAKKBAJNOKSÁG került lebonyolításra a Budapesti Hernád-utcai leányiskola rendezésében, 5 fiú és egy leányiskola hatos csapatainak részvéteié, vei,* Fröhlich Margit testnevelő tanárnő irányításával. A bajnokságot a Hernád­­utcai 46. sz. iskola nyerte 19.5 egység­gel, az egyéni teljesítmények közül ki­emelkedik Csillag, Buresch és Illés. Bár a rendezésben voltak zökkenők, a kez­deményezés őszinte elismerést érdemel. Külföldi sakkesemények Jugoszlávia 1954. évi bajnoksága ez év februárjában került lebonyolításra. A bajnokságot a 29 esztendős Karaklajics nyerte 12 egységgel. II. lett Gligorics 11, III—IV. Ivkov és Kabar 10 5 egységgel. További sorrend: Matanovics és Milics 10. Trajkovics, Bertok és Matulovics 9.5, Djurasevics és Janosevics 9, Udovcsics 8.5, Bogdanovics és Szegi 7. Puc, Szmederavac 5.5, Lukics 5, Vospernik 4. A verseny­­legidősebb résztvevője a 36 éves Habar volt, a legfiatalabb a 19 éves Matulovics, aki 50 százalékon felüli eredményével teljesítette a mesteri normát. Az I. szép­ségdíjat Kabar nyerte Udovcsics elleni, jelen számunkban közölt játszmájával. — Jugoszláviának jelenleg 5 nemzetközi nagymestere, 9 nemzetközi mestere. 33 mestere és 92 mesterjelöltje van. H. E. Atkins angol mester 83 éves ko­rában elhunyt. Atkins kilencszer nyerte Anglia bajnokságát, s különösen a két világháború között ért el komoly ered­ményeket. Ausztrália 195 ^—55. évi bajnoki verse­nyén J. Purdy győzött 12 5 egységgel 13 játszmából. További sorrend: Lázáré 11, Ozols 10, Steiner Lajos 9 egységgel, Kalifornia bajnokságát H. Steiner nyerte 7.5 egységgel 9 játszmából. II—III. Polia­koff és Levin 6.5 egységgel. Hollywood volt színhelye a középameri­kai bajnoki versenynek. Győztesek: A B. Bisguier 11.5, Evans 11, Rossolimo és H. Steiner 10.5, Pomar és Sherwin 10, Kashdan 9.5,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék